The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions 

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
PROGRAM POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA 
 
Konkurs: Core Call 2012
 
 
Tytuł projektu: The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions 
Akronim: KlimaVeg
Okres realizacji: 01.03.2014 r. – 28.02.2017 r. (36 m-cy)
 
Skład konsorcjum:
1. Uniwersytet Warszawski, Wydz. Biologii – Lider (UW)
2. Norwegian Forest and Landscape Institute (NFLI)
3. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
4. University of Bergen (UB)
 
Kierownik merytoryczny zadania nr 1 ze strony UJK: 
dr Anna Łubek 
e-mail: anna.lubek@ujk.edu.pl, 
tel. 41/349-63-43)
 
Koordynacja administracyjna projektu: 
Dział Innowacji i Transferu Technologii
mgr Anna Depczyńska, 
e-mail a.depczynska@ujk.edu.pl 
tel. 41/349-73-34
 
 
OPIS PROJEKTU:
Zasięgi geograficzne wielu gatunków przesunęły się w kierunku wyższych szerokości geograficznych lub większych wysokości, jako odpowiedź na postępujący wzrost temperatur powietrza i zmiany charakterystyk (ilości, intensywności, rodzaju i rozmieszczenia w czasie) opadów. Przypuszcza się, że reakcja gatunku na zmiany klimatyczne, wyrażona w zmianach zasięgu występowania, zależy od biologii gatunku (zdolność do rozprzestrzeniania, obecność gatunków symbiotycznych, itp.) oraz czynników antropogenicznych (zmiany sposobu użytkowania terenu, fragmentacja siedlisk, przerwanie korytarzy ekologicznych). Dlatego, mimo wielu badań prowadzonych w ostatnich latach, nadal trudno jest postawić szczegółową prognozę zmian szaty roślinnej. Skuteczna ochrona różnorodności biologicznej wymaga lepszego poznania interakcji pomiędzy klimatem, a rozmieszczeniem gatunków. 
W tym celu potrzebne są szczegółowe dane o tym, jak gatunki i zbiorowiska roślinne reagują na obecne, stosunkowo gwałtownie zachodzące, zmiany klimatyczne.
 
Głównym celem projektu KlimaVeg jest poznanie jak zmiany klimatyczne i w jakim stopniu wpływają na zmiany w zasięgach występowania gatunków oraz na przekształcenia w ekosystemach leśnych. Porównanie różnych obszarów i siedlisk, w Polsce i Norwegii, pozwoli na wydzielenie skutków zmian klimatycznych od innych efektów, takich jak np. zmiany charakteru użytkowania gruntów. Pozwoli to również na zbadanie jak czynniki te oddziałują na siebie wzajemnie. Poprzez porównanie różnych grupy gatunków (głównie roślin naczyniowych, porostów i mszaków) zbadane zostaną skutki w rozproszeniu, zdolności konkurencyjnej i fenologicznej zależności od gradientu długości światła dziennego na różnych terenach.
 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zbadanie następujących punktów: 
 
1. Ilościowe zmiany w składzie gatunkowym zbiorowisk siedlisk leśnych w Polsce i Norwegii w różnych regionach i na różnych poziomach. 
2. Ilościowe zmiany w zasięgach gatunków alpejskich wzdłuż gradientów wysokości nad poziomem morza w Norwegii i Polsce.
3. Rozmiar zmian zasięgów lub zmian w składzie gatunkowym zbiorowisk w różnych regionach, w stosunku do różnych zmiennych odnoszących się do regionu, w szczególności koncentrując się na tym jak zmienił się klimat i jak zmieniło się użytkowanie gruntów na danym obszarze.
4. Rozmiar zmian zasięgów lub zmian w składzie gatunkowym zbiorowisk pomiędzy grupami gatunków specyficznych.
 
Powyższe cele szczegółowe składają się na cel główny: "Wpływ zmian klimatu na ekosystemy i różnorodność biologiczną". Istotnym zadaniem projektu będzie przekazanie uzyskanych wyników do naukowców i osób zainteresowanych, zwłaszcza w obrębie obszarów chronionych. Projekt również ma na celu wzmocnienie zdolności i zwiększenie kompetencji zaangażowanych partnerów poprzez współpracę pomiędzy wiodącymi instytucjami naukowymi w Polsce i Norwegii oraz zwiększenie mobilności naukowców, możliwość nauki nowych metod i wymiany zdobytych doświadczeń.
 
Środki finansowe na realizację zadań badawczych (po uwzględnieniu zmniejszenia środków przez NCBiR):
 
Uniwersytet Warszawski, Wydz. Biologii – Lider (UW) 1 767 385,00
University of Bergen (UB) 868 936,00
Norwegian Forest and Landscape Institute (NFLI) 630 502,00
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) 487 800,00
Razem: 3 754 623,00
 
Opracował/a: Anna Depczyńska
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka