Zgłoszenia

Zgłoszenie

Already have a Username/Password for iNFOTEZY?
Zaloguj się

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Wskazówki dla autorów

Sformatowany tekst proszę przesłać do redakcji za pośrednictwem Uniwersyteckiej Platformy Czasopism. Przed przesłaniem tekstu proszę najpierw założyć konto na Uniwersyteckiej Platformie Czasopism.

Dostępny tutaj szablon ułatwi Ci sformatowanie tekstu. Pobierz go na dysk swojego komputera i zapisz w formacie doc lub rtf pod dowolnie wybraną przez Ciebie nazwą.

 • Z uwagi na anonimowość procesu recenzowania, tekst nie powinien zawierać nazwiska autora.
 • W celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”

Autor powinien przygotować odrębną stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacje, tytuł pracy, adres do korespondencji (email). Strona tytułowa powinna zawierać informacje o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (kto jest autorem koncepcji, metod badawczych) oraz o źródłach finansowania. Jeśli tekst był prezentowany na konferencji, proszę zaznaczyć ten fakt na stronie tytułowej. Proszę podać nazwę konferencji, organizatora oraz datę.

 • Przesyłane do redakcji teksty powinny być zapisane w formacie doc lub rtf.
 • Objętość tekstów wraz z przypisami nie powinna przekraczać 40 000 znaków (łącznie ze spacjami).
 • Recenzje, sprawozdania nie powinny przekraczać 20 000 znaków (łącznie ze spacjami).
 • Marginesy z każdej strony - 2,5 cm.
 • Odstępy między wierszami: pojedyncze
 • Odstępy między akapitami - 6 pkt.
 • Wielkość czcionki: 12 pkt.
 • Wcięcie akapitowe pierwszego wiersza - 0,5 cm.
 • Rodzaj czcionki: Times New Roman.
 • Tytuł i podtytuły poszczególnych części: pogrubione.
 • Wyrównanie do prawego i lewego marginesu.
 • Pliki graficzne w formacie jpg proszę nadsyłać osobno. Do pliku proszę dołączyć jego opis.
 • Artykuły powinny zawierać: wyróżniony wstęp wyjaśniający cel pracy, fragment omawiający literaturę przedmiotu, fragment charakteryzujący zastosowane metody badawcze, omówienie wyników badań oraz wyróżnioną część zawierającą końcowe wnioski.
 • Tabele powinny być ponumerowane i zatytułowane. Pod tabelą powinna się znajdować informacja o źródle tabeli.
 • Wykresy proszę umieścić w odrębnym pliku doc lub rtf. Każdy wykres powinien być ponumerowany i zatytułowany. Pod wykresem powinna się znajdować informacja o źródle wykresu. W tekście należy umieścić odwołanie do wykresu w postaci Wykres 1.
 • Do tekstu proszę dołączyć abstrakt w języku polskim oraz tytuł i abstrakt w języku angielskim liczący nie więcej niż 2000 znaków (łącznie ze spacjami).
 • Do tekstu proszę dołączyć nie więcej niż 10 słów kluczowych w języku polskim oraz w języku angielskim.
 • Do tekstu proszę dołączyć notę biograficzną o autorze: nazwisko i imię, stopień naukowy, wykształcenie, miejsce zatrudnienia, najważniejsze publikacje (nie więcej niż trzy), e-mail oraz zdjęcie w formacie jpg (rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać 100 KB, zdjęcie proszę przesłać na adres infotezy@ujk.kielce.pl). Dane te zostaną umieszczone w nocie biograficznej towarzyszącej tekstowi.
 • Do tekstu proszę dołączyć bibliografię publikacji wykorzystanych w tekście. W bibliografii proszę zastosować układ alfabetyczny wg nazwisk autorów lub tytułów w przypadku prac anonimowych. Każdą pozycję w bibliografii proszę oddzielić jednym pustym wierszem. Opis pozycji w bibliografii proszę sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu przypisów (patrz niżej).

Przypisy

Przypisy powinny być umieszczone na końcu pracy.

W tekście proszę umieścić odnośnik wg wzoru  (Autor, data, s. …) np. (Jachimczyk, 2000, s. 53). Odnośnik proszę zaznaczyć pogrubioną czcionką.

Tytuły artykułów powinny być pisane kursywą.

Tytuły czasopism proszę umieszczać w cudzysłowie.

Do tekstu proszę dołączyć bibliografię publikacji wykorzystanych w tekście. W bibliografii proszę zastosować układ alfabetyczny wg nazwisk autorów lub tytułów w przypadku prac anonimowych. Każdą pozycję w bibliografii proszę oddzielić jednym pustym wierszem. Opis pozycji w bibliografii proszę sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu przypisów.

Opis artykułu w bibliografii powinien zawierać numery stron, gdzie znajduje się przywoływany tekst. Np.: JACHIMCZYK, A. (2000). Formy szkolenia cenzorskiego na przykładzie "Biuletynu Instrukcyjno-Szkoleniowego" Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Kielcach. „Studia Kieleckie, Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza”. Nr 1. s. 51-66.

Przypisy powinny być zredagowane wg następujących zasad:

Przypis do książki:

MIELCZAREK, T. (2007). Monopol, pluralizm, koncentracja : środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 45.

W przypadku większej liczby autorów, proszę ich oddzielić przecinkami.

Jeśli autorów jest więcej niż trzech proszę zastosować następujący zapis

KOWALSKI, J. et al.

Przypis do rozdziału w pracy zbiorowej:

JACHIMCZYK, A. (2007). Księgarnia w Internecie: nie tylko sklep. In: DZIENIAKOWSKA, J. (red.). Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą. Kielce: Wydawnictwo UJK, s. 570.

Przypis do artykułu z czasopisma:

JACHIMCZYK, A. (2000). Formy szkolenia cenzorskiego na przykładzie "Biuletynu Instrukcyjno-Szkoleniowego" Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Kielcach. „Studia Kieleckie, Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza”. Nr 1, s. 53.

Przypis do artykułu dostępnego w Internecie

JACHIMCZYK, A. (2008). Modele sprzedaży książek w Internecie. „Biuletyn EBIB”. Nr 8. Dostępny: http://www.ebib.info/2007/93/a.php?jachimczyk. Dostęp 3 grudnia 2010.

Przypis do źródła dostępnego w Internecie:

Stan bibliotek w Polsce 2014. Wybrane dane i wskaźniki (2015). Dostępny: http://www.bn.org.pl/aktualnosci/1043-stan-bibliotek-w-polsce-2014.-wybrane-dane-i-wskazniki.html. Dostęp 20 grudnia 2015.

 

Dostępny tutaj szablon ułatwi Ci sformatowanie tekstu. Pobierz go na dysk swojego komputera i zapisz w formacie doc lub rtf pod dowolnie wybraną przez Ciebie nazwą.

 

Lista kontrolna zgłoszenia

Przed przesłaniem tekstu sprawdź, czy został on przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla autorów.

 1. Oświadczam, że praca nie była wcześniej publikowana, nie została złożona do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994. Nr 24, poz. 83").

  • W tekście nie umieszczono nazwiska autora.
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  • Przygotowałem odrębną stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacje, tytuł pracy, adres do korespondencji (email). Strona tytułowa zawiera informacje o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (kto jest autorem koncepcji, metod badawczych) oraz o źródłach finansowania.
  • Podano na stronie tytułowej informację, że tekst był prezentowany na konferencji. Podano nazwę konferencji, organizatora oraz datę.
 2. W przypisach podano adresy URL przywoływanych źródeł internetowych.

 3. Pracę sformatowano zgodnie ze wskazówkami dla autorów.

  • Objętość tekstu wraz z przypisami nie  przekracza 40 000 znaków (łącznie ze spacjami).
  • Jeśli tekst jest recenzją lub sprawozdaniem, jego objętość nie przekracza 20 000 znaków (łącznie ze spacjami).
  • Zastosowano marginesy wielkości 2,5 cm z każdej strony.
  • Zastosowano pojedyncze odstępy między wierszami.
  • Zastosowano odstępy między akapitami wielkości 6 pkt.
  • Zastosowano czcionkę wielkości 12 pkt.
  • Zastosowano wcięcie akapitowe pierwszego wiersza wielkości 0,5 cm.
  • Zastosowano czcionkę Times New Roman.
  • Tytuł i podtytuły poszczególnych części zostały pogrubione.
  • Tekst wyrównano do prawego i lewego marginesu.
  • Materiały graficzne zostały dołączone jako osobne pliki.
  • Pliki zostały zapisane w formacie jpg.
  • Do pliku został dołączony jego opis.
  • Wielkość pliku graficznego nie przekracza 500 KB.
  • Artykuł zawiera: wyróżniony wstęp wyjaśniający cel pracy, fragment omawiający literaturę przedmiotu, fragment charakteryzujący zastosowane metody badawcze, omówienie wyników badań oraz wyróżnioną część zawierającą końcowe wnioski.
  • Tabele zostały ponumerowane i zatytułowane. Pod tabelą znajduje się informacja o źródle tabeli. W tekście umieszczono odwołanie do tabeli w postaci Tabela 1.
  • Wykresy zostały umieszczone w odrębnym pliku doc lub rtf.
  • Każdy wykres został ponumerowany i zatytułowany. Pod wykresem znajduje się informacja o źródle wykresu. W tekście umieszczono odwołanie do wykresu w postaci Wykres 1.
  • Do tekstu został dołączony abstrakt w języku polskim oraz tytuł i abstrakt w języku angielskim liczący nie więcej niż 2000 znaków (łącznie ze spacjami).
  • Do tekstu zostały dołączone słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
  • Do tekstu została dołączona nota biograficzna o autorze: nazwisko i imię, stopień naukowy, wykształcenie, miejsce zatrudnienia, najważniejsze publikacje (nie więcej niż trzy), e-mail oraz zdjęcie w formacie jpg (rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać 100 KB, zdjęcie zostało przesłane na adres infotezy@ujk.kielce.pl).
 4. Jeśli tekst był prezentowany na konferencji, zostało to zaznaczone na stronie tytułowej. Podano nazwę konferencji, organizatora oraz datę.
 5. Przypisy zredagowano wg zasad podanych we wskazówkach dla autorów.
 6. Do tekstu została dołączona bibliografia publikacji wykorzystanych w tekście. W bibliografii zastosowano układ alfabetyczny wg nazwisk autorów lub tytułów w przypadku prac anonimowych. Każdą pozycję w bibliografii oddzielono jednym pustym wierszem.

  Opis pozycji w bibliografii został sporządzony zgodnie z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu przypisów.

 7. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:

  • Wydawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia dzieł nie spełniających wymogów redakcyjnych, niezgodnych z profilem czasopisma oraz zawierających błędy merytoryczne.
  • Wydawca nie płaci honorariów za opublikowane teksty.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów, korekt stylistycznych i ortograficznych.
  • Przyjmuję do wiadomości, że zidentyfikowanie zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” jest traktowane jako przykład nierzetelności naukowej. O przypadkach „ghostwriting” i „guest authorship” będą powiadamiane odpowiednie podmioty.
 8. Zobowiązuję się przesłać korektę autorską w ciągu 7 dni od daty otrzymania korekty artykułu.
 9. Wyrażam zgodę na publikację mojego tekstu w czasopiśmie "Infotezy".

 

Nota o prawach autorskich

Od 2017 r. teksty będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych. Umożliwia ona rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz jedynie w oryginalnej postaci. Krótkie podsumowanie licencji znajduje się tutaj.

 

Uwaga o prawach autorskich obowiązujaca do 2016 r.

Autor pozostaje właścicielem praw autorskich do opublikowanego utworu. Czytelnik może pobierać, kopiować, drukować utwór dla celów osobistych i w zakresie dozwolonym użytkiem osobistym. Reprodukcja utworu w jakiekolwiek formie i jego wykorzystanie dla celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody autora. Reprodukcja powinna zawierać informację o autorstwie utworu i pierwotnym miejscu publikacji (tytuł czasopisma, rok publikacji, nr czasopisma, adres URL). Bez zgody autora użytkownik nie może przechowywać kopii utworu w elektronicznej bazie danych i publicznie go udostępniać.

 

 

Polityka prywatności

W celu zapewnienie właściwego funkcjonowania witryny na komputerze użytkownika  zapisywany jest plik cookie, który przechowuje identyfikator i nazwę zalogowanego użytkownika. Bez pliku cookie niemożliwe będzie logowanie do serwisu. Jeśli nie chcesz, żeby plik był stale przechowywany, zmień ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce. 

Więcej na temat ciasteczek oraz sposobu blokowania plików w różnych przeglądarkach zob. na stronie Wikipedii.

 

 © 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl