Zasady wydawnicze

Tematyka

Internetowy periodyk naukowy "iNFOTEZY" podejmuje tematykę wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Pismo skierowane jest głównie do studentów i doktorantów wkraczających dopiero na ścieżkę kariery naukowej, ale jego łamy są także otwarte dla osób z dorobkiem naukowym.
Zamierzamy publikować różnorodne materiały: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje.
Periodyk wydajemy na zasadzie otwartego dostępu (Open Access). Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorów.

Tematyka pisma:

 • Architektura informacji.
 • Archiwa.
 • Automatyzacja działalności informacyjnej.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Bibliotekarstwo.
 • Biblioteki cyfrowe.
 • Bibliotekoznawstwo.
 • Cenzura.
 • Digitalizacja.
 • Dziennikarstwo.
 • Edukacja medialna.
 • Ekonomia informacji.
 • Etyka informacyjna.
 • Historia bibliotek.
 • Historia książki.
 • Historia prasy, radia, TV, Internetu.
 • Media współczesne.
 • Nauka o informacji.
 • Polityka informacyjna.
 • Prawo informacyjne.
 • Rynek księgarski.
 • Rynek wydawniczy.
 • Technologia informacyjna.
 • Użytkownicy informacji.
 • Wyszukiwanie informacji.
 • Zarządzanie informacją.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Zawody informacyjne.

 

Proces recenzowania

Od redakcji

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Artykuły

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Komunikaty

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Recenzje

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Sprawozdania

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Listy do redakcji

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Errata

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Bibliografie

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Proces recenzyjny

Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorów.

Każdy artykuł jest opiniowany przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości ("double-blind review"). Jeśli recenzenci nie są zgodni w swoich opiniach, czy artykuł można opublikować, ostateczną decyzję podejmuje Rada Programowa.

Zapoznaj się z formularzem wypełnianym przez recenzenta.

W ciągu roku planujemy publikację dwóch wydań: w czerwcu/lipcu i grudniu. W związku z tym:

 • 30 kwietnia kończymy przyjmowanie tekstów do wydania czerwcowego;
 • 31 października kończymy przyjmowanie tekstów do wydania grudniowego.

Autorzy tekstów o decyzji w sprawie publikacji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

 

 

 

Częstotliwość wydawnicza

Periodyk ukazuje się jako półrocznik.

 

Polityka Open Access

Periodyk wydajemy na zasadzie Open Access - otwartego dostępu do publikacji.

Od 2017 r. teksty będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych. Umożliwia ona rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz jedynie w oryginalnej postaci. Krótkie podsumowanie licencji znajduje się tutaj.

Obowiązująca do 2016 r. uwaga o prawach autorskich

Autor pozostaje właścicielem praw autorskich do opublikowanego utworu. Czytelnik może kopiować utwór jedynie dla osobistych celów edukacyjnych i w zakresie dozwolonym użytkiem osobistym. Reprodukcja utworu w jakiekolwiek formie i jego wykorzystanie dla celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody autora. Reprodukcja powinna zawierać informację o autorstwie utworu i pierwotnym miejscu publikacji (tytuł czasopisma, rok publikacji, nr czasopisma, adres URL). Bez pisemnej zgody autora użytkownik nie może przechowywać kopii utworu w elektronicznej bazie danych i publicznie go udostępniać.

 



© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl