Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o Programie

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów ponad dwudziestu uniwersytetów polskich – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Jego koordynatorem jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Sam  Program nawiązuje do zasad wypracowanych w Programie Socrates Erasmus, dając możliwość realizacji części studiów  (semestru lub roku) w innej polskiej uczelni. 
 
Ofertę programu można dobierać pod kątem:
- kierunku studiów, 
- uczelni, 
- hasła przedmiotowego,
oraz za pośrednictwem koordynatora w uczelni macierzystej skontaktować się z uczelnią przyjmującą aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące charakteru studiów i możliwości współpracy. 
 
Program może być realizowany poprzez:
- uczestnictwo w zajęciach, 
- sporządzanie kwerend, 
- pracę laboratoryjną,
- współpracę badawczą.  
Jest to znaczne rozszerzenie oferty kształcenia oraz możliwość nawiązania relacji naukowych w renomowanych polskich uczelniach.
 
Warunki uczestnictwa w Programie
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest indywidualna organizacja studiów w macierzystej uczelni, gdzie uczestnik Programu zachowuje swoje prawa i obowiązki, pobiera świadczenia, oraz gdzie obowiązuje go zaliczenie semestru/roku studiów zgodnie z podpisanym i zatwierdzonym w obu uniwersytetach Porozumieniem o programie zajęć.
 
1. Kto może zostać uczestnikiem Programu MOST?
- zasady dla studentów znajdziesz tutaj
- zasady dla doktorantów znajdziesz tutaj
2. Kryteria kwalifikacji do Programu znajdziesz tutaj
3. Rekrutacja krok po kroku:
- informacje dla studentów znajdziesz tutaj oraz tutaj
- informacje dla doktorantów znajdziesz tutaj
4. Ważne dokumenty do pobrania
- dla studentów znajdziesz tutaj
- dla doktorantów znajdziesz tutaj
- karta obiegowa uczestnika programu MOST tutaj
5. Regulamin Programu MOST znajdziesz tutaj
 
Zakończenie wymiany
Wymiana w ramach Programu MOST powinna zakończyć się uzyskaniem kompletu wpisów w karcie okresowych osiągnięć, którą po powrocie na macierzystą uczelnię wraz z potwierdzoną kserokopią porozumienia o programie zajęć, należy przedstawić dziekanowi celem zaliczenia semestru/roku studiów. Dodatkowo uczestnik programu otrzymuje w uczelni przyjmującej certyfikat zaświadczający o uczestnictwie.
 
Uzupełniająco uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać zatwierdzony przez dziekana wydziału uczelni przyjmującej dokument poświadczający zrealizowane przezeń zajęcia dydaktyczne, kwerendy biblioteczne i in. w którym zawarte zostaną szczegółowe informacje na temat pobytu doktoranta w uczelni przyjmującej.
 
Strona główna Programu MOST i wykaz uniwersytetów biorących udział w Programie: kliknij tutaj.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka