Szukaj w BIPie
Zamknij

Komunikat

W związku z § 1 ust.1 pkt 1 uchwały nr 59/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych informuję, że:


1)  oświadczenie kandydata oraz zgłoszenia kandydatury do kolegium elektorów Wydziału
Zamiejscowego w Sandomierzu należy dokonywać w dniach     23.01.2017 r.  -  30.01.2017 r. do godz.15.  

Zgłoszenia oraz oświadczenia należy składać w sekretariacie pełnomocnika rektora w pok. 109, ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz.

Oświadczenie kandydata oraz zgłoszenie kandydatury dokonuje się na dokumentach według wzorów określonych uchwałą nr 8/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r.   w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału, a także wzorów zgłoszeń kandydatów do tych organów wyborczych,  Uchwała do pobrania (pobierz)

2)  oświadczenie kandydata oraz zgłoszenie kandydatury na dziekana Wydziału Zamiejscowego w
Sandomierzu należy dokonywać w dniach 23.01.2017-30.01.2017 r. do godz. 15.

Zgłoszenia oraz oświadczenia należy składać w sekretariacie pełnomocnika rektora w pok. 109, ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz.

Oświadczenie kandydata oraz zgłoszenie kandydatury dokonuje się na dokumentach  według wzorów określonych uchwałą nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r.   w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i prorektora oraz dziekana i prodziekana, a także wzorów zgłoszeń kandydatów na te funkcje na kadencję 2016-2020, Uchwała do pobrania (pobierz)


3)  Osoby, które kandydują na funkcję  dziekana  na kadencję 2016-2020, urodzone przed dniem 1
sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Załącznik nr 1 (pobierz)

4)  Oświadczenia, o których mowa w punkcie 3, należy złożyć w chwili wyrażenia zgody na
kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, nie później niż przed upływem terminu przewidzianego na składanie kandydatur na wskazane wyżej funkcje,  

5)  Oświadczenie lustracyjne wypełnione na formularzu lub informację o uprzednim złożeniu
oświadczenia lustracyjnego, osoby kandydującej do objęcia funkcji dziekana składają w sekretariacie pełnomocnika rektora pokój 109 ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz, w zaklejonej kopercie, a otrzymane potwierdzenie złożenia oświadczenia w oryginale dołączają do zgłoszenia o kandydowaniu-   Szczegóły w uchwale Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej nr 13/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. wraz ze zmianą wynikającą z uchwały nr 21/2016 z dnia 2 marca 2016 r. Wzory oświadczeń w wersji PDF  do pobrania ze strony BIP Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w zakładce wybory 2016-2020.

6)  Osoby, które w wyniku przeprowadzonych wyborów nie będą pełnić funkcji dziekana odbierają
wcześniej złożone przez siebie oświadczenia z działu kadr pokój 26a, ul Żeromskiego 5, w Kielcach w terminie 14-tu dni od zakończenia wyborów na daną funkcję. Oświadczenia nieodebrane w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim  podlegają komisyjnemu zniszczeniu.


                                                               Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

                                                                              r. pr. Roman Wołowiec
 

 

 

Liczba wyświetleń strony: 1476
Data utworzenia: 2017-01-25 12:53:04 Niewiadomy Artur

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka