Ubezpieczenie na życie

Kielce, 10.10.2014 r.

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dobrowolne ubezpieczenie na życie pracowników UJK w Kielcach, najkorzystniejszą ofertę złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Dotychczasowe umowy zawarte w PZU Życie S.A. wygasają w dniu 30.11.2014 roku. Od dnia 01.12.2014 roku na naszej Uczelni funkcjonować będą umowy ubezpieczenia na życie, zawarte na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pracownicy naszej Uczelni będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia określanych jako grupa I lub grupa II. Zakres ochrony obu wariantów ubezpieczenia został zatwierdzony przez działające na naszej Uczelni Związki Zawodowe oraz reprezentację pracowników. 

 
Wszyscy pracownicy zainteresowani przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia na życie, powinni złożyć deklaracje przystąpienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2014 roku w Dziale Płac UJK na ul. Żeromskiego, pokój nr 2, 62 oraz 64. Szczegółowy opis poszczególnych wariantów ubezpieczenia oraz wzory na wypełnienie deklaracji przystąpienia znajdować się będą na stronie internetowej UJK, siedzibach działających na naszej uczelni związków zawodowych oraz w sekretariatach wszystkich jednostek organizacyjnych.
 
Każdy pracownik UJK przystępując do dobrowolnego ubezpieczenia na życie  w wybranym przez siebie wariancie ubezpieczenia, ma również możliwość ubezpieczyć małżonka/partnera oraz pełnoletnie dzieci z zastrzeżeniem, że przystąpią do tego samego zakresu ochrony (grupy), w którym ubezpieczony jest pracownik UJK, a wiek przystępujących do ubezpieczenia członków rodziny  wynosi nie mniej niż 18 i nie więcej niż 74 lata.
 
Prosimy przed wypełnieniem deklaracji przystąpienia o szczegółowe zapoznanie się  z zakresem ubezpieczeniem poszczególnych wariantów– różnią się one od siebie zakresem świadczeń i ich wysokością:
- I grupa składka 45,00 zł  nr polisy 719182444
- II grupa składka 48,00 zł  nr polisy 719182457
 
Informacji na temat ubezpieczenia udzielają w każdy dzień roboczy  w godzinach od 8 do 15;
  • Dział Płac UJK  tel. 41 349 72 17; 41 349 73 31;  lub Dział Spraw Socjalnych – tel. 41 349 72 86;
  •  
 
W załączeniu:
3. Druki deklaracji przystąpienia dla grupy I i grupy II
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka