Drukuj

Instrukcja wydawnicza

Opublikowano w Instrukcja wydawnicza

 1. Czasopismo Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne zamieszcza artykuły, materiały źródłowe, recenzje, omówienia i sprawozdania oryginalne, niepublikowane wcześniej, w języku polskim lub językach kongresowych.
 2. Każdy tekst (artykuł) przed przyjęciem do druku jest oceniany przez 2 niezależnych recenzentów z zachowaniem anonimowości.
 3. Czas oczekiwania na weryfikację zależy od liczby tekstów aktualnie nadesłanych oraz ich objętości. Niezależnie od tego czy tekst został przyjęty czy odrzucony poinformujemy o podjętej decyzji e-mailowo.
 4. Przesyłając tekst należy podać adres zameldowania (adres do korespondencji), e-mail, telefon, nazwę  i adres uczelni macierzystej lub instytucji zatrudniającej.
 5. Prace należy przesyłać pod adresem pocztowym: Redakcja Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, Instytut Historii UJK w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 lub pod adresem elektronicznym sekretarza redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 6. Teksty należy przygotować w jednym pliku jako dokument WORD i przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą na płycie CD. Do nośnika należy dołączyć 1 egzemplarz jednostronnego wydruku tekstu. Wersja wydruku i plik zapisany na nośniku muszą być identyczne. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w j. polskim, nieprzekraczające 1/2 strony maszynopisu wydawniczego.
 7. Maszynopis składany do redakcji powinien być przygotowany według zasad: format A-4, druk jednostronny, numeracja stron, tekst zasadniczy pismem 12 p. (czcionka Times New Roman), margines górny i dolny po 2 cm, prawy 4 cm, lewy 3 cm, interlinia 1,5 wiersza, około 30 wierszy na stronie i 60 znaków w wierszu, przypisy na dole stron, przypisy mają mieć taką sama wielkość czcionki i interlinię jak tekst główny.
 8. Zapis przypisów musi być konsekwentny według następującego wzoru:

- zapis: inicjał imienia i nazwisko

- wyróżnienie tytułów publikacji kursywą

- nazwy czasopism w cudzysłowie

- nieuwzględnianie nazw wydawnictw

- stosowanie jednego systemu skrótów: polskich lub łacińskich

- w wypadku prac zbiorowych stosowanie po tytule przywoływanego tekstu po przecinku — w: (bez nawiasów prostokątnych).

9. Redakcja nie zwraca niewykorzystanych materiałów, choć jest to możliwe na wyraźne życzenie autora.

 

Drukuj

Procedura recenzowania prac zgłoszonych do czasopisma „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”

Opublikowano w Instrukcja wydawnicza

 Przesłanie tekstu do publikacji w „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”jest równoznaczne  z wyrażeniem przez autora tekstu zgody na poddanie się niniejszej procedurze recenzyjnej.

 1. Procedurze recenzowania podlegają wszystkie artykuły naukowe i materiały źródłowe, które uzyskały pozytywną wstępną kwalifikację Redakcji pod względem formalnym.
 2. Teksty recenzowane są z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości.
 3. Redakcja wybiera 2 recenzentów spośród osób kompetentnych w dziedzinie, której dotyczy opracowanie, legitymujących się stopniem co najmniej doktora habilitowanego.
 4. Recenzenci są proszeni o wypełnienie formularza recenzyjnego (zob. strona www czasopisma) i ewentualne uzupełnienie go uwagami szczegółowymi. Redakcja oczekuje od nich konkretnego sformułowania o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu) tekstu do druku.
 5. Autor otrzymuje 2 recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów oraz wniesienie poprawek. Niezastosowanie się do nich wymaga pisemnego uzasadnienia.
 6. Ostateczną decyzję o opublikowaniu tekstu podejmuje Redakcja. Zastrzega ona sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych.
 7. Lista recenzentów jest publikowana raz do roku w papierowej wersji czasopisma oraz  na stronie internetowej „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”.

Formularz recenzji