logo_his herb
logo
Studenckie koła naukowe: Sarmatia, Grot, Judaica, Mediewistów, Przyjaciół Armii Krajowej, Historii Najnowszej, Regionalistów

Studia podyplomowe:

Oferta studiów podyplomowych

Studiuj historię !
Zapraszamy do naszego Instytutu !

Jesteś tutaj: Strona GłównaDoktoranciTematyka badawcza na seminariach doktoranckich

Tematyka badawcza na seminariach doktoranckich

 

Tematyka badawcza na seminariach doktoranckich prowadzonych w Instytucie Historii UJK w Kielcach

Prof. dr hab. Tomasz Polański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia i archeologia starożytnego Wschodu oraz epoki grecko-rzymskiej.
 2. Starożytne języki i literatury klasyczne oraz semicko-afrykańskie.
 3. Mecenat artystyczny epoki Filipa II i Aleksandra Wielkiego (temat pracy doktorskiej).
 4. Historia wojen persko-rzymskich w III-IV wieku (tematyka pracy doktorskiej).
 5. Numizmatyka rzymska (tematyka pracy doktorskiej).

Dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia starożytnych Greków (od okresu archaicznego po epokę hellenistyczną).
 2. Historia starożytnego Rzymu (republika, pryncypat).
 3. Historiografia antyczna.
 4. Kultura antyczna (grecko-rzymska).
 5. Wojna w starożytnej Grecji i Rzymie.
 6. Religia starożytnych Greków i Rzymian.

Dr hab. Katarzyna Ryszewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia polskiej archeologii w XIX i XX wieku
 2. Historia polskich instytucji naukowych w XIX i na początku XX wieku (do 1939 r.)
 3. Udział kobiet w rozwoju polskiej nauki w XIX i na początku XX wieku
 4. Zainteresowania naukowe polskich ziemianek w XIX i na początku XX wieku (do 1939 r.)
 5. Krajobraz archeologiczny międzyrzecza Wisły i Pilicy

Dr hab. Szymon Orzechowski
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia badań archeometalurgicznych (hutnictwo żelaza) w Europie ze szczególnym uwzględnieniem kręgu frankofońskiego.
 2. Rzym poza granicami cesarstwa – relacje interkulturowe i transfer technologii pomiędzy Imperium i Barbaricum.
 3. Rzymskie górnictwo i hutnictwo kruszcowe.
 4. Starożytna metalurgia żelaza w Europie.
 5. Galia przed i po podboju rzymskim – zagadnienia gospodarcze.
 6. Średniowieczne i wczesnonowożytne górnictwo i hutnictwo w północno-zachodniej Małopolsce (Zagłębie Staropolskie).
 7. Działalność grup rekonstrukcyjnych (historycznych i archeologicznych) w Polsce.
 8. Archeologia eksperymentalna.

Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia powszechna średniowiecza (szczególnie problematyka środkowoeuropejska).
 2. Polska w średniowieczu.
 3. Historia społeczna średniowiecza.
 4. Historia kultury w średniowieczu.
 5. Historia polityczna i historia polityki w średniowieczu.
 6. Historia militarna w średniowieczu.
 7. Biografistyka.

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia kultury europejskiego i polskiego średniowieczna.
 2. Kultura religijna średniowiecza europejskiego (religijność popularna, czary, magia, przesądy, wierzenia, obyczajowość, demonologia ludowa słowiańska i germańska, kulty pątnicze).
 3. Historii inkwizycji w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniu inkwizycji w Heidelbergu w XIV-XV wieku.
 4. Kaznodziejstwo w Polsce i w Europie Środkowej późnego średniowiecza, edytorstwo łacińskich źródeł średniowiecznych (piśmiennictwo pastoralne).
 5. Średniowieczna kodykologia i paleografia łacińska.
 6. Dziedzictwo kulturowe Świętego Krzyża.

Dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia Polski i Europy średniowiecznej.
 2. Kultura religijna średniowiecza (religijność popularna, obrzędowość doroczna, wierzenia).
 3. Historia praw i sądownictwa w średniowieczu (prawo kanoniczne, prawa świeckie, sądownictwo kościelne, miejskie, szlacheckie).
 4. Bractwa religijne w średniowieczu.
 5. Średniowieczne traktaty medyczne.

Prof. dr hab. Waldemar Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Osadnictwo i demografia w okresie staropolskim.
 2. Historia Kościoła katolickiego Rzeczypospolitej w dobie wczesnonowożytnej.
 3. Stosunki etniczne i wyznaniowe na ziemiach polskich w XV-XVIII wieku.
 4. Emigracja z Wysp Brytyjskich w XV-XVIII wieku
 5. Przemiany społeczno-religijne w Szkocji w XVI-XIX wieku.
 6. Współczesna historiografia brytyjska a przemiany społeczno-polityczne na Wyspach Brytyjskich w XVI-XX wieku.

Dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Rodzina szlachecka w okresie staropolskim,
 2. Życie codzienne szlachty polskiej w dobie nowożytnej,
 3. Dzieje rodów i rodzin szlacheckich (ze szczególnym uwzględnieniem szlachty małopolskiej),
 4. Aktywność polityczna szlachty małopolskiej w XVI-XVIII w.,
 5. Kultura materialna szlachty koronnej w dobie staropolskiej,
 6. Urzędy i urzędnicy w dawnej Polsce,
 7. Polskie prawo prywatne doby nowożytnej - podstawy teoretyczne i praktyka,
 8. Elity majątkowe i elity władzy w Małopolsce w XVII-XVIII w.,
 9. Dzieje miast prywatnych w województwie sandomierskim w XVI-XVIII w.
 10. Edycje źródeł staropolskich.

Dr hab. Marta Samek, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Działalność fundacyjna duchowieństwa w Małopolsce (XVI-XVIII wiek).
 2. Działalność fundacyjna szlachty małopolskiej w XVI-XVIII wieku.
 3. Dziedzictwo kulturowe Małopolski (okres nowożytny).
 4. Przemiany wyposażenia kościołów małopolskich w okresie nowożytnym .
 5. Życie codzienne miast małopolskich w XVI-XVIII wieku.
 6. Sztuka w służbie konfesjonalizacji.
 7. Kościół katolicki w Małopolsce (okres nowożytny).

Prof. dr hab. Wiesław Caban
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia społeczno-polityczna ziem polskich drugiej połowy XVIII w.- początków XX wieku.
 2. Dzieje powstań niepodległościowych (1764-1918).
 3. Stosunki polsko-rosyjskie w XIX wieku (1795-1918).
 4. Polacy w Rosji w XIX i XX wieku.
 5. Przemiany społeczno-gospodarcze na obszarze między Wisłą a Pilicą w drugiej połowie XVII wieku- początków XX wieku.

Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia społeczno-polityczna Polski (II połowie XIX wieku – 1918).
 2. Myśl polityczna XIX-XX wieku.
 3. Historia historiografii polskiej XIX-XX wieku.
 4. Pamięć historyczna XIX-XX wieku.
 5. Historia kobiet.
 6. Powstanie styczniowe – losy uczestników (emigracja, zesłanie, kraj).
 7. Środowiska weteranów powstań narodowych w Galicji w dobie autonomicznej.
 8. Dzieje Lwowa i Galicji.

Prof. dr hab. Stanisław Wiech
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Aktywność społeczna, kulturalna, polityczna, naukowa, gospodarcza mieszkańców ziem polskich w dobie niewoli narodowej.
 2. Dzieje Rosji.
 3. Rosyjski aparat władzy i struktury rosyjskiej administracji cywilnej, wojskowej, policyjnej, kościelnej na ziemiach polskich.
 4. Konflikty i wojny w Europie i poza Europą w XIX i na początku XX wieku.
 5. Sytuacja mniejszości wyznaniowych (wyznawców judaizmu, unitów, prawosławnych, ewangelików, staroobrzędowców) i narodowych (Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców) na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku.
 6. Historia struktur społecznych w XIX wieku.
 7. Stosunki polsko rosyjskie w XIX i na początku XX wieku, (w tym hab. polityka wyznaniowa, oświatowa, gospodarcza władz rosyjskich w Królestwie Polskim i Ziemiach Zabranych).
 8. Dzieje społeczno-gospodarcze i polityczne regionu świętokrzyskiego w latach 1795-1918.

Dr hab. Jacek Legieć, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Armia carska w XIX i na początku XX wieku.
 2. Służba Polaków w armii carskiej.
 3. Działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej.
 4. Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905.
 5. Rewolucja 1905 roku w Rosji i Królestwie Polskim.
 6. Historia Ukrainy w pierwszej połowie XX wieku.
 7. Wojsko Polskie i walki o wschodnie granice Polski w latach 1918-1921.
 8. Społeczność rosyjska w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku.
 9. Polacy w Rosji w okresie zaborów.
 10. Ruch anarchistyczny w Królestwie Polskim na początku XX wieku.
 11. Historia regionu świętokrzyskiego w XIX wieku.

Dr hab. Urszula Oettingen prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia społeczna i kultury XIX i XX wieku.
 2. Instytucjonalny i prywatny wymiar dziejów w XIX i XX wieku.
 3. Historia elit i grup społecznych XIX i XX wieku.
 4. Życie codzienne elit i grup społecznych.
 5. Ziemiaństwo w XIX i XX wieku.
 6. Miejsca historyczne, pamięci narodowej, cmentarze, mała architektura, dobra kultury w historiografii, literaturze pięknej, sztuce, krajobrazie kulturowym ziem polskich i regionu świętokrzyskiego w XIX i XX wieku.
 7. Zmiany krajobrazu kulturowego w XIX i XX wieku.
 8. Dobra kultury (zabytki)  w XIX i XX wieku  (dokumentacja, ochrona, prawodawstwo, działania konserwatorskie, popularyzacja).
 9. Historia obiektów materialnych krajobrazu kulturowego.
 10. Muzea w XIX i XX wieku.
 11. I wojna światowa (Legiony Polskie, polityka, społeczeństwo, życie codzienne, kultura, literatura, prasa, organizacje).
 12. Historia miasta.
 13. Klęski żywiołowe.
 14. Ochrona przeciwpożarowa w XIX i XX wieku.
 15. Biografistyka XIX i XX wieku.
 16. Dzieje instytucji, organizacji, stowarzyszeń, grup zawodowych i społecznych w XIX i XX wieku (o charakterze politycznym, kulturalnym, oświatowym, naukowym, gospodarczym, wyznaniowym, dobroczynnym, zawodowym; straże pożarne, muzea, szkoły, urzędy administracji).
 17. Regionalistyka w XIX i XX wieku.
 18. Polityka i pamięć historyczna w XIX i XX wieku – formy i przejawy pamięci. Pamięć indywidualna i zbiorowa. Cele polityczne i społeczne pamięci.
 19. Rola różnych środowisk w utrwalaniu pamięci historycznej i świadomości narodowej (ziemiaństwo, duchowieństwo, inteligencja, chłopi, wojsko, grupy zawodowe).
 20. Walki narodowowyzwoleńcze XIX i XX wieku w historiografii, literaturze pięknej, sztuce. 

Prof. dr hab. Marek Przeniosło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Życie polityczne na ziemiach polskich w latach 1914-1939.
 2. Społeczeństwo polskie w XX wieku (szczególnie dzieje chłopów, ziemian, inteligencji).
 3. Dzieje dobroczynności i pomocy społecznej w XIX i XX wieku.
 4. Dzieje więziennictwa w XIX i XX wieku.
 5. Historia I wojny światowej na ziemiach polskich.
 6. Dzieje Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny (od końca XIX wieku).
 7. Dzieje miast polskich (od końca XIX wieku).

Prof. dr hab. Regina Renz
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Stosunki społeczno-gospodarcze w [wybranym] powiecie w latach 1918-1939.
 2. Powiat [wybrany] w latach 1918-1939. Dzieje polityczne, społeczne i gospodarcze.
 3. Monografia [wybranej] miejscowości w okresie II Rzeczypospolitej.
 4. Społeczeństwo [wybranej] miejscowości lub wybranego [powiatu] w latach 1918-1939.
 5. Życie codzienne [wybranej] miejscowości lub [wybranego] powiatu w latach 1918-1939.
 6. Międzywojenna rodzina chłopska w województwie kieleckim.
 7. Rodzina w międzywojennym województwie kieleckim.
 8. Kobieta w społeczeństwie [wybranej] miejscowości lub [wybranego] powiatu w latach 1918-1939
 9. Ludność żydowska w [wybranej] miejscowości lub [wybranym] powiecie w latach 1918-1939.
 10. Życie religijne w [wybranym] dekanacie lub [wybranej] diecezji w latach 1918-1939.
 11. Postawy polityczne ludności [wybranej] miejscowości w latach 1918-1939.
 12. Wpływy polityczne w województwie kieleckim w świetle wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach 1918-1939.

Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Dzieje szkolnej edukacji historycznej w XIX i XX wieku (obraz przeszłości w narracjach podręcznikowych, w podręcznikach Wincentego Zakrzewskiego, czy Tadeusza Korzona).
 2. Stosunki polsko-sąsiedzkie, polsko-litewskie, polsko-ukraińskie, polsko-niemieckie w narracjach szkolnych, w XIX, XX i XXI wieku. Problem mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej w nauce historycznej i w nauczaniu.
 3. Recepcja na gruncie szkolnym tendencji obecnych w polskiej nauce historycznej a wywodzących się z inspiracji francuską szkołą historyczna Annales (mikrohistoria, psychohistoria, historia elit i „zwykłych” ludzi).
 4. Związki myślenia historycznego jako aksjomatu naukowego z myśleniem szkolnym w jego odniesieniach do kształtowania świadomości historycznej młodzieży szkolnej i ludzi dorosłych (badanie świadomości i kultury historycznej w przeszłości i obecnie, XX-XXI wieku).
 5. Problemy mitologizacji i demitologizacji. Obecność mitów legend i stereotypów w przekazach szkolnych, XX-XXI wieku. Kreowanie kultów postaci historycznych Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Stalina.
 6. Problem transformacji poprzez narracje pisaną (literatura naukowa, publicystyka, literatura dla młodzieży szkolnej) założeń ideologicznych i propagandowych władzy w odniesieniu do II Rzeczypospolitej i czasu po II wojnie światowej.
 7. Związki polityki z nauką i nauczaniem w II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej; Kondycja nauki historycznej przed 1956 r. i po „odwilży” październikowej: postawy historyków, modele studiów historycznych (w II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej).

Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Wrzesień 1939 roku. Postawy społeczeństwa polskiego.
 2. Społeczeństwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie.
 3. Konspiracja zbrojna i polityczna w GG.
 4. Społeczeństwo polskie wobec podziemia zbrojnego (do wyboru – Armii Krajowej, NSZ, BCH i inne).
 5. Społeczeństwo polskie a komuniści w Polsce 1942-1945.
 6. Konflikty i współpraca w polskim podziemiu zbrojnym.
 7. Organizacje dobroczynne i działalność charytatywna Polaków w II wojnie światowej w (GG).
 8. Codzienność okupacyjna w GG.
 9. Wysiedleńcy i ich położenie na terenie GG.
 10. Polacy wobec zagłady Żydów na terenie GG.
 11. Życie religijne w GG; stan i przemiany moralności katolików w GG.
 12. Obozy pracy i praca przymusowa Polaków w GG.
 13. Obozy jenieckie w GG.

Prof. dr hab. Józef Smoliński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Polskie dzieje orężne w XX wieku w tym: - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie /1939-1945/; - naczelne władze wojskowe PSZ na Zachodzie; - polska emigracja polityczna i wojskowa.
 2. Polskie władze państwowe i wojskowe na uchodźstwie.
 3. Polsko-amerykańskie relacje polityczne i wojskowe w XX wieku.
 4. Wybrane problemy dziejów politycznych i wojskowych PRL.
 5. Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych po II wojnie światowej.

Dr hab. Włodzimierz Batóg prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://ifo.ujk.edu.pl

 1. Historia USA XX wieku.
 2. Historia społeczna USA w XX wieku.
 3. Amerykańskie ruchu radykalne po 1945 roku. 4. Lewica i Nowa Lewica w USA.
 4. Tematyka badawcza obejmuje tzw. „amerykańskie stulecie”, czy cały wiek XX, lecz szczególna uwaga położona jest na historię powojenną (po 1945 roku).

Dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku.
 2. Relacje państwowo-kościelne w diecezji kieleckiej i sandomierskiej w drugiej połowie XX wieku.
 3. Dzieje parafii.
 4. Budownictwo sakralne i kościelne.
 5. Duszpasterstwo wojskowe.
 6. Życie religijne.
 7. Dzieje polityczne i społeczne w jednostkach administracyjnych regionu świętokrzyskiego po II wojnie światowej.
 8. Partie polityczne i opór społeczny.
 9. Biografie polityków, wojskowych i duchownych w XX wieku.

Dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia społeczna Polski po II wojnie światowej, w tym: - życie codzienne w realiach Polski Ludowej.
 2. Przeobrażenia gospodarcze na ziemiach Polskich w XX-XXI wieku i ich konsekwencje.
 3. Polacy wobec doświadczenia komunizmu, w tym: - strategie przystosowawcze; - opór społeczny.
 4. Robotnicy polscy w XX wieku; ciągłość i zmiany.
 5. Chłopi i wieś w Polsce po II wojnie światowej.
 6. Kultura w Polsce po II wojnie światowej.
 7. Historia regionalna, w tym: - najnowsze dzieje międzyrzecza Wisły i Pilicy.\

Dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Sztuka wojenna w pierwszej połowie XX w.
 2. Problematyka aktywności politycznej, społeczno-ekonomicznej ziemiaństwa w XIX-XX w.
 3. Polska myśl konserwatywna i liberalna w XIX-XX w.
 4. Społeczności lokalne wobec przeobrażeń społeczno-ekonomicznych na ziemiach polskich w XIX-XX w.
 5. Życie kulturalne prowincji Królestwa Polskiego w dobie niewoli narodowej.
 6. Dzieje prasy lokalnej w Królestwie Polskim w XIX-XX w.

Dr hab. Jerzy Pająk, prof. UJK

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
www.ujk.edu.pl/ihis

1. Życie polityczne na ziemiach polskich w l. 1864-1918
2. Społeczeństwo polskie w XIX wieku
3. Dzieje myśli politycznej XIX-XX wieku
4. Historia Królestwa Polskiego w l. 1864-1918
5. Historia Austro-Węgier w l. 1867-1918
6. Stosunki polsko-ukraińskie na przełomie XIX i XX wieku
7. Dzieje Galicji w dobie autonomicznej
8. Historia społeczno-gospodarcza i polityczna regionu
świętokrzyskiego w l. 1795-1918,
9. Staropolski Okręg Przemysłowy w XIX-XX wieku
10. Dzieje lewicy niepodległościowej 1905-1918
11. Ruch kobiecy na ziemiach polskich w l. 1900-1918
12. Historia I wojny światowej na ziemiach polskich

 

Dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://idi.ujk.edu.pl

 1. Czasopisma społeczno-kulturalne, społeczno-polityczne, naukowe polskiego wychodźstwa niepodległościowego oraz emigracji polonijnej w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Irlandii) i Stanach Zjednoczonych. Lata 1939 do dziś.
 2. Życie literackie pokolenia „niezłomnych” od 1939 roku do dziś w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

Dr hab. Jacek Rodzeń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://idi.ujk.edu.pl

 1. Dzieje idei i aparatury naukowej, instytucji naukowo-badawczych i naukowo-oświatowych; sylwetki uczonych (w szczególności przyrodników) polskich i zagranicznych – od XVI do XX w.
 2. Dzieje myśli technicznej, konstruktorskiej i wynalazczej; dzieje rzemiosła i instytucji technicznych; sylwetki konstruktorów polskich i zagranicznych – od XVI do XX w.
 3. Dzieje myśli filozoficznej (w szczególności filozofii nauki i filozofii przyrody); historia relacji między filozofią a naukami przyrodniczymi i technicznymi; historia relacji nauka-technika-religia, sylwetki osobowości w wymienionym zakresie tematycznym.

 

Instytut Historii Newsletter

Zapisz się już dzisiaj i otrzymuj najświeższe informacje na swój adres email

Wyszukaj...


Powrót do góry