Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Rekrutacja

cjo

Dyżury telefoniczne Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Humanisytycznego UJK
w czerwcu 2019 r. w godz. 10.00-14.00
(poniedziałek – piątek)

Data Dyżurujący Numer telefonu
3.06. Pn Mgr Jakub Chałupczak 413497148
4.06. Wt Mgr Jakub Chałupczak 413497148
5.06. Śr Mgr Grzegorz Krukowski 413496806
6.06. Cz Mgr Ewa Wilczkowska 413497147
7.06. Pt Mgr Grzegorz Krukowski 413496806
10.06. Pn Mgr Jakub Chałupczak 413497148
11.06. Wt Mgr Jakub Chałupczak 413497148
12.06. Śr Mgr Grzegorz Krukowski 413496806
13.06. Cz Mgr Ewa Wilczkowska 413497147
14.06. Pt Mgr Grzegorz Krukowski 413496806
17.06. Pn Mgr Jakub Chałupczak 413497148
18.06. Wt Mgr Jakub Chałupczak 413497148
19.06. Śr Mgr Grzegorz Krukowski 413496806
21.06. Pt Mgr Ewa Wilczkowska 413497147
24.06. Pn Mgr Jakub Chałupczak 413497148
25.06. Wt Mgr Ewa Wilczkowska 413497147
26.06. Śr Mgr Grzegorz Krukowski 413496806
27.06. Cz Mgr Ewa Wilczkowska 413497147
28.06. Pt Mgr Grzegorz Krukowski 413496806

Rekrutacja na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Informacje o studiach I i II stopnia

 

I STOPIEŃ

 
  • Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach zaprasza na studia I stopnia i proponuje następujące specjalności:
  • nienauczycielska (redakcyjno-wydawnicza, komunikacja medialna);
  • nauczycielska z logopedią.
 SYLWETKI ABSOLWENTÓW
 
Absolwent filologii polskiej posiada wiedzę humanistyczną i filologiczną w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie. Ma umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem w ramach konkretnej specjalności.
Wybór specjalności redakcyjno-wydawniczej gwarantuje wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i poprawnego opracowania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim. Absolwenci specjalności redakcyjno-wydawniczej mogą podjąć pracę w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy.
Celem specjalności komunikacja medialna jest uzyskanie kompetencji w zakresie sprawnego porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach, zarówno jako odbiorcy, jak i nadawcy. Miejscem pracy dla absolwentów specjalności komunikacja medialna mogą być firmy zajmujące się budowaniem wizerunku (PR), komunikacją społeczną, organizacją biur prasowych, reklamą, a także media czy urzędy.
 
 Specjalizacja nauczycielska filologia polska z logopedią prowadzi do wszechstronnego przygotowania do nauczania języka polskiego we współczesnej szkole podstawowej, a także do pomocy innym nauczycielom w diagnozie zaburzeń o podłożu logopedycznym. Przede wszystkim zaś umożliwia kontynuowanie nauki na II stopniu i uzyskanie pełnych kwalifikacji jako logopedy z uprawnieniami do terapii, także w poradniach, oraz do prowadzenia własnej praktyki logopedycznej (co znaczenie zwiększa szanse na dobrą, satysfakcjonującą pracę). To są pierwsze takie studia stacjonarne w województwie świętokrzyskim na poziomie uniwersyteckim.

Naturalnym miejscem dla wszystkich absolwentów są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim. Absolwenci, dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem danej firmy czy instytucji, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą również kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych na studiach magisterskich drugiego stopnia, do których uprawniają zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): egzamin dojrzałości z języka polskiego.
 
Zasady rekrutacji:
Studia stacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.
 
Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.
 
Studia niestacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.
 
Studia niestacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.
 

II STOPIEŃ

  IFP zaprasza na studia magisterskie i proponuje specjalności:

  • nauczycielską (z logopedią – nowość, z elementami neurodydaktyki);
  • nienauczycielską (menedżer kultury, media i reklama, językowe kształtowanie wizerunku).

Po ukończeniu dwuletnich studiów II stopnia absolwent będzie wyposażony w wiedzę humanistyczną i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności, pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Będzie dysponował umiejętnościami, które pozwolą mu na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych oraz elastyczność na rynku pracy.

Absolwent specjalności menedżer kultury, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp). Zdobywa również umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (animacja oraz promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności); komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i sztuki;doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

Absolwent specjalności media i reklama, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat współczesnych mediów i ich znaczenia w kulturze, a także umiejętności w zakresie konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych, projektowania kampanii promocyjnych oraz działań w obszarze public relations i media relations. Może podjąć pracę w mediach i reklamie (copywriter, specjalista public relations, organizator działalności promocyjnej i reklamowej).

Specjalność językowe kształtowanie wizerunku umożliwi podjęcie pracy w firmach zajmujących się public relations, obsługą prasową, komunikacją społeczną, reklamą. Poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego i poprawnego wykorzystania języka w procesie wieloaspektowego budowania wizerunku w komunikacji społecznej na różnych poziomach absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy w wydawnictwach, mediach, urzędnicy różnych szczebli, w szczególności w miejscach, w których wymagana jest sprawność w zakresie posługiwania się językiem polskim, np. jako rzecznicy prasowi, dziennikarze, koordynatorzy projektów.

Absolwent specjalności filologia polska z logopedią może pracować jako nauczyciel języka polskiego we wszystkich typach szkół. Przede wszystkim zaś zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń wad wymowy oraz różnego typu zaburzeń w zakresie komunikacji. Może zatem prowadzić indywidualną praktykę logopedyczną, pracować jako logopeda w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolach oraz szkołach. Zdobyte wykształcenie logopedyczne stanowi także podstawę dalszego rozwoju naukowego i specjalnościowego, m.in. uprawnia do studiowania neurologopedii oraz zagadnień pokrewnych, które umożliwią samodzielne kształtowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Łączenie kompetencji zawodowych nauczyciela i logopedy w szkole zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.  

          Absolwent specjalności filologia polska z elementami neurodydaktyki będzie wszechstronne przygotowany do pracy we współczesnej szkole, przede wszystkim poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji pedagogicznych i metodycznych. Specjalność nauczycielską wzbogaciliśmy o przedmioty z kręgu neurodydaktyki (podstawy neurodydaktyki, elementy neurolingwistyki, specjalne potrzeby edukacyjne, dysleksja rozwojowa, biblioterapia, nowatorskie formy wspierające proces dydaktyczny). Pozwalają one na wykorzystanie w pracy zawodowej najnowszej wiedzy z zakresu neuroedukacji, w tym nauczania przyjaznego mózgowi (absolwent zdobywa umiejętności w zakresie określania stylów uczenia się i pracy ucznia, diagnozowania jego preferencji sensorycznych oraz typu inteligencji). Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako nauczyciele, ale też redaktorzy, urzędnicy, animatorzy kultury.

 

Ponadto absolwenci mogą podjąć studia trzeciego stopnia w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem firmy, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych, także na studiach podyplomowych z innych obszarów, przede wszystkim tych, których podbudowę stanowią elementy filologii (np. na kierunku logopedia) oraz zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska:

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska z dziennikarstwem (specjalizacja nienauczycielska):

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska:

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska z dziennikarstwem (specjalizacja nienauczycielska):

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115