Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Zbróg Piotr [dr hab. prof. UJK]


 

Tematyka pracy badawczej: językoznawstwo polonistyczne, kultura języka, komunikacja językowa, dydaktyka języka polskiego

 

dr hab. prof. UJK Piotr Zbróg – wybrane publikacje

A. Monografie:

  1. Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym, Kielce 2003, Wyd. AŚ, ss. 216.
  2. Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce, 2005, MAC Edukacja, ss. 224.
  3. Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku, Kielce 2010, wyd. UJK, ss. 264.
  4. Podmiot szeregowy we współczesnym języku polskim, Kraków 2012, Libron, ss. 226.

 

B. Wybrane artykuły naukowe:

1. Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowanie transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu pięć, „Polonica” t. XX.

2. Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem, „Polonica” t. XXI.

3. Formy oboczne przyczyną zakłóceń w procesie porozumiewania się, „Język Polski” LXXXII, z. 4.

4. O dwa tysiące pierwszym i dwutysięcznym pierwszym roku, „Język Polski” LXXXII, z. 5.

5. O wyrażeniach typu mili kolega i koleżanka, „Język Polski”, LXXXIII, z. 3.

6. Domówić, „Język Polski”, LXXXVI, z. 1.

7. O składni wewnętrznej grup apozycyjnych typu Toyota Yaris, „Język Polski”, LXXXVI, z. 4.

8. Składnia grup apozycyjnych typu PKO BP i Prokom Trefl Sopot, „Polonica”, t. XXVI-XXVII.

9. Podmiot szeregowy w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski”, t. LXXXVII, z. 1

10. Zdania z podmiotem szeregowym zawierającym liczebnik we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski”LXXXVII, z. 4-5.

11. Zdania z podmiotem towarzyszącym w staropolszczyźnie i współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy” z. 7.

12. Grupy apozycyjne w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski” LXXXVII, z.1, s. 48-54.

13. Składnia przydawki przymiotnej przy podmiocie szeregowym, „Poradnik Językowy”, z. 5/2008, s. 31-41.

14. Podmiot szeregowy w staropolszczyźnie, „Polonica”XXVIII, s. 183-198.

15. Badania nad podmiotem szeregowym w fazie nowopolskiej a rzeczywiste dyspozycje składniowe szeregów, „Język Polski” LXXXIX, z. 4-5, ss. 270-284.

16. Zdania z podmiotem szeregowym w okresie średniopolskim, „Polonica”, t. XXIX, s. 259-274.

17. Staropolskie i współczesne grupy apozycyjne typu miasto Warszawa, „Poradnik  Językowy”, 2009, z. 2, s. 31-46.

18. Norma językowa a skodyfikowana norma językowa – propozycja obiektywizacji opisu, „Język Polski” XCI, z. 2-3, s. 109–116.

19. Wybrane aspekty współczesnej kultury języka polskiego, „Język Polski”, z. 5, XCIII.            

20. Wpływ płynnej nowoczesności na kulturę języka w komunikacji profesjonalnej, „Respectus    Philologicus”, nr 25 (30), 2014, s. 143-150.

21. Uber die Komplementaritat von Satzen min den Nominalgruppen NPDat / dla NPGen im Polnischen [w:] Prapositionen im Polnischen, „Studia Slavica Oldenburgiensia” 11, s. 101-133, Oldenburg 2003 (współautor).

22. Akomodacje w zdaniach z relatywizacją zawierających w NP w zdaniu głównym liczebnik typu pięć [w:] „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” t. 16, 2002.

23. O substytucji frazy NPDat frazą dlaNPGen w zdaniach polskich [w:] „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” t. 16, 2002, (współaut.).

24. Związki zgody, rządu i przynależności – dyskusyjne problemy, [w:] „Z problematyki kształcenia językowego. T. 2: Składnia – teoria a praktyka szkolna”, red. H. Sędziak, Białystok, WUwB.

25. Co dalej z [włanczać] [w:] Język a komunikacja 8, t. 1, red. Grzegorz Szpila, Kraków 2005, Tertium.

26. Funkcjonalne kształcenie językowe uczniów – propozycja modelu [w:] „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” t. 20, 2006.

27. Zdania z podmiotem szeregowym w Biblii królowej Zofii [w:] Dialog z rzeczywistością. Literatura. Język. Kultura pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2007.

28. Modele kształcenia językowego w podręcznikach do języka polskiego a potrzeby komunikacyjne uczniów [w:] „Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język”, red. H. Synowiec, Kraków 2007, Wydawnictwo Edukacyjne.

29. Najczęstsze przykłady naruszania normy językowej w prasie [w:] „Język a komunikacja 17:Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy”, Kraków 2007, Tertium, s. 327-338.

30. Składnia podmiotu szeregowego w staropolskich ortylach „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, 2009, t. 21, s. 67-78.

31. O składni pomiędzy orzeczeniem a szeregami współrzędnymi połączonymi spójnikiem ani „Rocznik Świętokrzyski”, 2009, t. 31.

32. Szkolna gramatyka a komunikacja międzyludzka, [w:] „Kwartalnik Polonistyczny” z.1, 2008, s. 39-46.

33. Najczęstsze przykłady naruszania normy językowej w ogólnej polszczyźnie mówionej, [w:] Polszczyzna mówiona: ogólna i regionalna, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009.

34. O błędnym rozumieniu istoty normy językowej (w kontekście składni podmiotu szeregowego), w: „Język a komunikacja 27”: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, wyd. Universitas 2010.

35. Orzeczenie przy szeregach łączonych spójnikiem typu albo w historii polszczyzny, w: „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” T. 22, 2010.

36. Ustalanie wartości rodzaju gramatycznego form osobowych przy szeregach egzocentrycznych we współczesnej polszczyźnie, w:„Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 1.: Od gramatyki do języka w komunikacji, Kielce 2010.

37. Podmiot szeregowy w homiliach Jana Pawła II w: Idee  i  wartości. Humaniora  Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2011.

38. Educational and psycholinguistic contexts of communication at school  “Studium Vilnense A”), vol. 6, 2009, s. 65-69 , Litwa (współautor).

39. Developing children’s written language as a neglected area of teacher work, w: Profesia ucitela v preprimarnej a primarnej edukacii v teorii a vyskumoch, edit. B. Kasacova, M. Cabanova, Banska Bystrica 2009, s. 371-377 (współautor).

40. Interakcje komunikacyjne w edukacji – stan obecny i możliwości modyfikacji, [w:] „Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń”, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W.J. Maliszewski,  Bydgoszcz 2008, wyd. Adam Marszałek, s. 332-346. (współautor)

41. Kompetencje komunikacyjne rodziców w procesie wychowania, [w:] „Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania”, red. B. Muchacka, Kraków 2008, wyd. PAT, s. 187-196. (współautor).

42. Jak przygotować uczniów do czytania nowego tekstu, w: „Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, T. 18, 2009.

43. Ramy tekstowe w procesie formowania aktywnego czytelnika, w: „Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, T. 18, 2009.

44. O konieczności włączenia kształcenia komunikacji interpersonalnej w toku studiów nauczycielskich, w: „Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia”, Wrocław, s. 77-85.

45. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej uczniów I etapu edukacyjnego – potrzeby, wiedza, umiejętności, „Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym”, red.K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga, Lublin 2009, s. 298-308, (współautor).

46. Skutecznie się komunikować, czyli o najważniejszej kompetencji uczniów w kształceniu polonistycznym, w: „Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym”, red. R. Makarewicz,  Olsztyn 2010.

47. Selected strategies of neuro-linguistic programming enhancing a teacher’s communicative competence,„Studium Vilnense A”, vol. 8, 2011, s. 50-62.

48. Kompetencje interpersonalne dyrektora w kontekście zarządzania szkołą, w: „Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji. Kontekst, kultura, środowisko” , red. K. Czerwiński, Toruń 2010.    

 

C. Redakcja naukowa

1. „Rocznik Świętokrzyski” t. 31, wydawca: KTN, ISSN 1427-5910, 2009.

2. „Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 1.: Od gramatyki do języka w komunikacji, Kielce 2010, ss. 262.

3. „Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 2.: Od leksyki do języka poezji, Kielce 2010, ss. 274.

4. „Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 3.: Od języka w działaniu do   leksyki, IFP UJK, Kielce 2011

 

D. Poradniki językowe, słowniki

1. Język na miarę. Praktyczne porady dla polonistów, Kielce 2009, Grupa Edukacyjna.

2. Słownik ortograficzny współczesnej polszczyzny, Kielce 2002, MAC Edukacja.

3. Podręczny słownik ortograficzny języka polskiego, Kielce 2002, MAC Edukacja.

4. Słownik ortograficzny dla uczniów klas I-III, Kielce 2003, MAC Edukacja.

5. Podręczny słownik terminów gramatycznych, Kielce 2004, MAC Edukacja.Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115