Instutut Fizyki
Uniwersytet Młodych

logotyp UE

Informujemy, iż do dnia 01.09.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych”. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem.
Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 25.09.2017 r. do Instytutu Fizyki, ul. Świętokrzyskiej 15, 25-406 Kielce.: pokój 206 mgr Karol Szary lub dr Małgorzata Wysocka-Kunisz. Pokój 150

Informacje ogólne o projekcie: Projekt pn.: „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” o numerze POWR.03.01.00-00-C070/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Gminę Kielce.
Wsparcie udzielane Uczestnikom w ramach Projektu jest bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzone zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Projekt skierowany jest do 66 osób (33K, 33 M) – młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniowie zdolni, laureaci i finaliści ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych – uczniowie szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji u min. 60 (30K, 30 M) uczniów i uczennic kieleckich szkół licealnych oraz techników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego poprzez wykorzystanie zasobów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od 01.09.2017 r. -31.08.2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca

Informacja orekrutacji uzupełniającej dla modułów:Geografia, Biologia [PDF]

Harmonogramy zajęć

UWAGA NOWE PLANY ZAJĘĆ - NA 2 SEMESTR

Harmonogram zbiorczy 2018(2semestr), dla modułu: biologia [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2018(2semestr), dla modułu: chemia [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2018(2semestr), dla modułu: fizyka [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2018(2semestr), dla modułu: geografia [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2018(2semestr), dla modułu: matematyka [PDF]

Harmonogram zbiorczy - Marzec 2018, dla modułu: biologia, chemia, fizyka, geografia, matemtyka [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2017-2018 (1semestr), dla modułu: biologia [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2017-2018 (1semestr), dla modułu: chemia [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2017-2018 (1semestr), dla modułu: fizyka [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2017-2018 (1semestr), dla modułu: geografia [PDF]

Harmonogram zbiorczy 2017-2018 (1semestr), dla modułu: matematyka [PDF]

Plany zajęć

Plan zajęć - (21.10.2017), dla modułów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, [PDF]

Plan zajęć - (23.10.2017), dla modułu: fizyka, [PDF]

Plan zajęć - (26-30.10.2017), dla modułów: biologia, geografia, matematyka, fizyka, [PDF]

Plan zajęć - (02-03.11.2017), dla modułów: geografia, matematyka [PDF]

Uwaga: z przyczyn losowych Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla grupy geografów obywające się dnia: 02.11.2017 w godzinach 15:45-18:00 zostają zamienione na Zajęcia Merytoryczne, które poprowadzi: dr Mirosław Mularczyk. Data, godzina i miejsce spotkania nie ulegają zmianie.

Plan zajęć - (06-10.11.2017), dla modułów: biologia, geografia, fizyka, matematyka [PDF]

Plan zajęć - (13-17.11.2017), dla modułów: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka [PDF]

Informacje kontaktowe

Małgorzata Warwas
tel. (041) 349-72-34
e-mail: m.warwas@ujk.edu.pl
Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 12, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

dr Małgorzata Wysocka Kunisz
tel. (041) 349-64-81
e-mail: malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl
Instytut Fizyki, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, pokój 150

Karol Szary
tel. (041) 349-64-75
e-mail: karolszary@ujk.edu.pl
Instytut Fizyki, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, pokój 206

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka