Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Szczegółowy wykaz przedmiotów

Aktualny program studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek: Praca socjalna

Studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Czas trwania: 2008/2009 do 2011/2012

powrót do listy programów studiów

Przedmiot: Polityka społeczna w UE

Liczba godzin w semestrze Typ zajęć Forma zaliczenia
14 wykład zaliczenie z oceną
Kod przedmiotu: 14.1-PAPS-C48-PSUE1
Liczba punktów ECTS: 2
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
treści kształcenia: dr Felisek A.
Rok 3

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z procesem tworzenia się europejskiej przestrzeni socjalnej. Przedstawienie studentom czynników sprzyjających oraz utrudniających kreowanie europejskiej przestrzeni socjalnej. Przyswojenie i wykształcenie umiejętności interpretowania wspólnotowego ustawodawstwa prawnego. Poznanie podstawowych kwestii społecznych we współczesnej Unii Europejskiej.

Treść kształcenia:

Tworzenie się europejskiej przestrzeni socjalnej jako proces wzajemnego przenikania się zasad i wartości socjalnych na całym obszarze Unii Europejskiej. Czynniki sprzyjające kreowaniu wspólnej europejskiej przestrzeni socjalnej: wędrówka idei socjalnych, ewolucja kwestii socjalnej i jej ponadnarodowy wymiar; powołanie do życia międzynarodowych organizacji; uchwalenie międzynarodowego wspólnotowego ustawodawstwa socjalnego; uchwalenie ponadnarodowych środków finansowych; zniesienie granic wewnętrznych między państwami członkowskimi; obowiązujące swobody jednolitego rynku; postępujące procesy demokratyzacji życia społeczno- gospodarczego. Czynniki utrudniające tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni socjalnej: konsekwencje globalizacji; brak zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego; utrzymujące się nacjonalizmy w poszczególnych regionach i krajach WE.; religie; pluralizm w rozwiązywaniu problemów społecznych Różne modele polityki społecznej w poszczególnych państwach członkowskich UE. Restrykcyjna polityka pieniężna wymuszona przez proces dochodzenia do wspólnej waluty euro. Wpływ rozwoju ekonomicznego na kształtowanie się warunków pracy i życia obywateli UE. Usługi socjalne i pomoc społeczna a rozwój demograficzny w wybranych państwach UE. Wpływ ideologii i partii politycznych będących u władzy na przyszłość europejskiej polityki społecznej. Dostęp do edukacji i zmiany społeczno – kulturowe a perspektywy europejskiej polityki społecznej. Kształcenie pracowników sektora pomocy społecznej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Literatura:

Głąbicka K.: Europejska przestrzeń socjalna: zarys problematyki, WSP TWP, Warszawa 2002
Głąbicka K.: Polityka społeczna Wspólnot Europejskich: aspekty aksjologiczne i empiryczne, WSP TWP „Elipsa”, Warszawa 2001
Grewiński M., Malinowski K.: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europej-skiej, WSP TWP współpr. „Elipsa”, Warszawa 1999
Frąckowiak M.: Ekonomiczne motywy europejskiej integracji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998

Specjalności na których prowadzony jest przedmiot:

  • bez specjalności

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Typ przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina: Nauki polityczne

Kategoria dziedziny: Nauki społeczne

Lista przedmiotów