Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Szczegółowy wykaz przedmiotów

Aktualny program studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek: Praca socjalna

Studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Czas trwania: 2008/2009 do 2011/2012

powrót do listy programów studiów

Przedmiot: Metodologia badań społecznych

Liczba godzin w semestrze Typ zajęć Forma zaliczenia
6 projekt własny zaliczenie
10 ćwiczenia zaliczenie z oceną
14 wykład egzamin
Kod przedmiotu: 14.9-PAPS-B26-45521
Liczba punktów ECTS: 4
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
treści kształcenia: prof. dr hab. Bogaj Andrzej
Rok 2

Cel kształcenia:

Przyswojenie przez studentów wiedzy pozwalającej na projektowanie, przygotowanie i wykonanie pracy badawczej. Zapoznanie studentów z koncepcją i procedura badawczą. Przekazanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej stosowania metod, technik i narzędzi, zasad prowadzenia badań oraz opracowywania ich wyników. Kształtowanie osobowości badawczej.

Treść kształcenia:

Poznanie naukowe, jego przedmiot, istota i rodzaje. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym – cech i zasady poznania naukowego, cele badań naukowych, prawa nauki, prawidłowości nauki, teorie naukowe. Genetyczne, funkcjonalne, teologiczno-funkcjonalne i logiczne wyjaśnienia naukowe. Opracowania przeglądowe a badania empiryczne w naukach społecznych. Podstawy procesu badawczego – terminy i pojęcia naukowe, problemy badawcze i ich rodzaje, hipotezy badawcze, ich rodzaje i warunki poprawności, weryfikacja hipotez, zmienne i wskaźniki. Istota i rodzaje pomiaru w badaniach naukowych; skala jako narzędzie pomiaru, typy skal pomiarowych, trafność i rzetelność pomiaru, błędy pomiaru. Ogólna charakterystyka etapów postępowania badawczego. Charakterystyka metod badań s[społecznych: sondaż diagnostyczny, monografia, metoda indywidualnych przypadków, eksperyment. Wybrane metody jakościowe w badaniach społecznych: przedmiot, cel, problem i hipoteza w badaniach jakościowych, charakterystyczne cechy badania jakościowego, rodzaje metod jakościowych. Organizacja badań naukowych; faza przygotowania koncepcji, faza wykonawcza, dobór próby badawczej, harmonogram badań, badania pilotażowe, badania właściwe, zasady opracowania materiałów badawczych. Konstrukcja pracy empirycznej: stęp, część teoretyczna, metodologia badań: cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia, opis procedury, badanej grupy i terenu badań, analiza wyników badań, podsumowanie i wnioski, bibliografia. Formalne i pozaformalne warunki poprawności badań społecznych.

Literatura:

Brzeziński J.: Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wyd. „Scholar”, Warszawa 2000
Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004
Clauss G., Ebner H.: Podstawy statystyki dla pedagogów, psychologów i socjologów, PZWS, Warszawa 1972
Dutkiewicz W.: Praca magisterska z pedagogiki, Wyd. Strzelec, Kielce 2001
Ferguson G., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007
Kassyk-Rokicka H.: Statystyka nie jest trudna, cz.I. Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 1994
Lewicki Cz.: Zbiór zadań ze statystyki dla pedagogów, „FOSZE”, Rzeszów 1998
Luszniewicz A.: Statystyka nie jest trudna, cz. II. Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 2004
Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005
Maszke A.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004
Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1995
Pilch T., Bauman T.: Zasady Badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001
Walker J.A., Mc Lean M.: Statystyka dla każdego, WSiP, Warszawa 1998
Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2000

Specjalności na których prowadzony jest przedmiot:

  • bez specjalności

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Typ przedmiotu: podstawowy

Dziedzina: Inne dziedziny nauki związane z Naukami społecznymi

Kategoria dziedziny: Nauki społeczne

Lista przedmiotów