Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Szczegółowy wykaz przedmiotów

Aktualny program studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek: Pedagogika

Studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Czas trwania: 2007/2008 do 2010/2011

powrót do listy programów studiów

Przedmiot: Higiena pracy i ergonomia

Liczba godzin w semestrze Typ zajęć Forma zaliczenia
10 wykład zaliczenie
Kod przedmiotu: 16.9-PAP-D56-16.91
Liczba punktów ECTS: 1
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
treści kształcenia: prof. dr hab. Stoliński Zdzisław
Rok 3

Cel kształcenia:

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie: fizjologicznych właściwości organizmu podczas wykonywania pracy, roli i udziału higieny pracy w kształtowaniu warunków materialnego środowiska człowieka, sposobów oraz kryteriów oceny wydatku energetycznego, oceny wydatku energetycznego na wybranym stanowisku wg metody tabelaryczno-chronometrażowej, ergonomii i jej interdyscyplinarności, poznania danych antropometrycznych i ich stosowania do kształtowania i modelowania stanowisk pracy, krytycznej oceny wyrobów i urządzeń „przyjaznych człowiekowi”.

Treść kształcenia:

Fizjologia i higiena pracy oraz ich udział w kształtowaniu pracy. Praca fizyczna dynamiczna – metody oceny. Koszt fizjologiczny pracy fizycznej statycznej. Ocena wysiłku fizycznego. Determinanty psychologiczne w projektowaniu. Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomiczne przesłanki kształtowania środowiska pracy człowieka. Podstawowe wymagania ergonomiczne dotyczące wyposażenia stanowiska pracy z komputerem. Wykorzystanie danych antropometrycznych w ergonomii.

Literatura:

Batogowska A., Podstawy ergonomii, Olsztyn 1998.
Trzeciak M., Podstawy ergonomii, Radom 2000.
Krauze M., Ergonomia - praktyczna wiedza o pracującym człowieku i jego środowisku, Katowice 1992.
Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Poznań 1993.
Koradecka D. (red.), Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, t. I, t. IV, Warszawa 2000.
Rozporządzenie RM z dn. 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115).

Specjalności na których prowadzony jest przedmiot:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej
  • resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Typ przedmiotu: specjalnosciowy

Dziedzina: Inne dziedziny nauki związane z Innymi dziedzinami nauki

Kategoria dziedziny: Inne dziedziny nauki

Lista przedmiotów