Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Szczegółowy wykaz przedmiotów

Aktualny program studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek: Pedagogika

Studia niestacjonarne, drugiego stopnia (4 sem.)

Czas trwania: 2008/2009 do 2010/2011

powrót do listy programów studiów

Przedmiot: Współczesne koncepcje metodyczne w wychowaniu przedszkolnym

Liczba godzin w semestrze Typ zajęć Forma zaliczenia
5 projekt własny zaliczenie
10 wykład egzamin
10 ćwiczenia zaliczenie z oceną
Kod przedmiotu: 05.9-PAP-D11-3321
Liczba punktów ECTS: 4
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
treści kształcenia: dr Zyzik Elżbieta
Rok 1

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z nowymi tendencjami w pedagogice przedszkolnej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Ukazanie zależności między postępem w dziedzinie nauk psychologiczno-pedagogicznych a dorobkiem praktyki na szczeblu wychowania przedszkolnego.

Treść kształcenia:

Istota humanistycznego wymiaru pedagogiki przedszkolnej. Podmiotowość w edukacji przedszkolnej. Współczesne tendencje rozwojowe w pedagogice przedszkolnej. Ocena funkcjonowania placówek przedszkolnych / pozytywne i negatywne aspekty/. Analiza nowoczesnych metod pracy pedagogicznej przedszkola z uwzględnieniem metody I. Majchrzak, C. Freineta, W. Sherbone, R. Stainera, M. Montessori, J. Korczaka. Istota edukacji ekologicznej, znaczenia mowy komunikacyjnej i sposobów jej rozwijania. Założenia przedszkoli integracyjnych i ich znaczenia w rozwoju dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Konflikty w grupie przedszkolnej – przyczyny powstawania i sposoby przeciwdziałania im. Wychowanie przedszkolne w Polsce i innych krajach Europy – analiza porównawcza. Umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy pedagogicznej.

Literatura:

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., Metoda Weroniki Sherbone w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 1997.
Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, Warszawa 1985.
Brzezińska A., Czuba T., Dziecko zabawie i świecie języka, Poznań 1995.
Frątczakowie E, F., Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych, Warszawa 1984.
Guz S., Andrzejewska J., Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i w szkole, Lublin 2005.
Hundertmarch G [red]., Uczymy się żyć razem, niepełnosprawne dzieci w przedszkolu, Warszawa 1993.
Kwaśniewska M., Zyzik E., Analiza porównawcza koncepcji kształcenia oraz zakresu kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w Polsce i innych (wybranych) krajach Unii Europejskiej, [w:] International Transfer of Higher Education, pod red. R. Brazisa, Wilno 2006.
Lubowiecka J., Suświłło M., Wybrane problemy wczesnej adaptacji, cz. I Adaptacja w przedszkolu, Olsztyn 1997.
Sherbone W., Ruch rozwijający dzieci, Warszawa 1996.
Szusta M., Mendel M., Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Stainera, Płock 1995.
Waloszek D., Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statutu i przedmiotu badań, Warszawa 2006.

Specjalności na których prowadzony jest przedmiot:

  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Typ przedmiotu: specjalnosciowy

Dziedzina: Inne dziedziny nauki związane z Pedagogiką i Kształceniem nauczycieli

Kategoria dziedziny: Pedagogika, Kształcenie nauczycieli

Lista przedmiotów