Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Szczegółowy wykaz przedmiotów

Aktualny program studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek: Pedagogika

Studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Czas trwania: 2008/2009 do 2011/2012

powrót do listy programów studiów

Przedmiot: Pomoc i profilaktyka społeczna

Liczba godzin w semestrze Typ zajęć Forma zaliczenia
10 wykład egzamin
10 projekt własny zaliczenie
10 ćwiczenia zaliczenie z oceną
Kod przedmiotu: 05.9-PAP-D57-PIPS1
Liczba punktów ECTS: 6
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
treści kształcenia: dr Kieszkowska Anna
Rok 3

Cel kształcenia:

Wyposażenie studenta w elementarne umiejętności i teoretyczne aspekty profilaktyki i pomocy społecznej w kontekście badań i praktyki pedagogicznej. Zapoznanie z tłem procesów i zjawisk społecznych, które generują potrzebę działań z obszaru pomocy i profilaktyki społecznej. Dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej dotyczącej szeroko pojmowanego zabezpieczenia socjalnego, jego wymiaru epistemologicznego, aksjologicznego i prakseologicznego.

Treść kształcenia:

Geneza i organizacja pomocy społecznej, model zabezpieczenia socjalnego w Polsce -trzy sektory. System prawny pomocy społecznej w wybranych państwach ze szczególnym uwzględnieniem państw UE. Społeczny aspekt profilaktyki społecznej - problemy społeczne generujące koniczność działań profilaktycznych i z obszaru pomocy społecznej: bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, przemoc w rodzinie, przestępczość. Psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń współczesnej rodziny (zagrożenia psychologiczne i biologiczne, w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym, postawy moralne profilaktyką w zagrożeniach). Programy wsparcia na rzecz rodzin ryzyka - nowe wymiary pracy socjalnej (programy profilaktyki i pomocy w Polsce i wybranych krajach UE). Przemoc w rodzinie - specyfika pracy z ofiarami przemocy, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym. Profilaktyka uzależnień i zakażonych wirusem HIV w organizacjach pozarządowych. Pomoc w konfrontacji z rzeczywistością kryzysową. Refleksje wokół zagadnień interwencji kryzysowej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Bezrobocie jako problem społeczny. Pomoc w sytuacji bezrobocia. Centrum Integracji Społecznej jako jedna z form profilaktyki bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Starzenie i starość problem jednostkowy i społeczny; profilaktyka starości i instytucjonalne formy wsparcia dla seniorów - Domy Pomocy Społecznej.

Literatura:

Badura - Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Interart, Warszawa 1996
Bielecka E., Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczenia praktyków. Trans Humana, Białystok 2006
Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005
Kaźmierczak T., Łuszczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej. Warszawa 1996
Kędzior J. Ładyżyński A., Współczesne wyzwania pracy socjalnej. Wrocław 2006
Kotlarska - Michalska A., (red.), Diagnozowanie i projektowanie pracy socjalnej, Poznań 1999
Pawlas - Czyż S., ( red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Akapit, Toruń 2007
Sierpowska L, Prawo pomocy społecznej. Warszawa 2007
Tekla L., Programy profilaktyki uzależnień - z doświadczeń autorów. „Śląsk", Katowice 2003
Trafiałek E., Kierzkowska A., Stojecka - Zuber R., Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2004.

Specjalności na których prowadzony jest przedmiot:

  • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Typ przedmiotu: specjalnosciowy

Dziedzina: Inne dziedziny nauki związane z Pedagogiką i Kształceniem nauczycieli

Kategoria dziedziny: Pedagogika, Kształcenie nauczycieli

Lista przedmiotów