Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Szczegółowy wykaz przedmiotów

Aktualny program studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek: Pedagogika

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Czas trwania: 2008/2009 do 2010/2011

powrót do listy programów studiów

Przedmiot: Metodyka edukacji technicznej w klasach początkowych

Liczba godzin w semestrze Typ zajęć Forma zaliczenia
5 projekt własny zaliczenie
10 ćwiczenia zaliczenie z oceną
Kod przedmiotu: 05.9-PAP-D50-6581
Liczba punktów ECTS: 1
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
treści kształcenia: prof. dr hab. Koziej Sławomir
Numer semestru: 4 (semestr letni, rok 2)

Cel kształcenia:

Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć technicznych na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowanie to obejmuje zagadnienia metodyczne oraz merytoryczne: poznanie treści edukacji technicznej zawartych w podstawach programowych oraz przykładowych programach nauczania przewidzianych do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej, poznanie zasad, metod, form realizacji tych treści, wyrobienie umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia zajęć, poznanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, wyrobienie podstawowych umiejętności technologicznych z zakresu obróbki różnych materiałów (przede wszystkim papieru).

Treść kształcenia:

Rola edukacji technicznej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Cele i treści edukacji technicznej. Kultura techniczna. Kształtowanie pojęć technicznych i myślenia technicznego uczniów. Zasady i metody kształcenia w edukacji technicznej. Materiałoznawstwo i technologia: papier, drewno, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, produkty spożywcze. Montaż i demontaż urządzeń technicznych (mechanicznych i elektrycznych) przy użyciu zestawów elementów do montażu. Kontrola i ocena w procesie kształcenia technicznego. Środki dydaktyczne w edukacji technicznej. Przygotowywanie zadań technicznych dla uczniów. Doskonalenie umiejętności obróbki wybranych materiałów (papier, tworzywa sztuczne, metale, materiały włókiennicze) podczas realizacji przykładowych zadań technicznych.

Literatura:

Beck J., Dąbrowski A., Kazberuk J., Praca-technika w klasie I-III. Zadania techniczne. Warszawa 1978,
Dąbrowski A., Praca-technika w klasach I-III. Książka pomocnicza dla nauczyciela, Warszawa 1983
Kazberuk J., Nauczanie pracy-techniki w klasach I-III. Zarys metodyki, Warszawa 1990,
Mrożkiewicz J., Kształcenie ogólnotechniczne w nauczaniu początkowym, Warszawa 1985,
Kraszewski K., Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków 2001.
Furmanek W., Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów 1992.

Specjalności na których prowadzony jest przedmiot:

  • wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Typ przedmiotu: specjalnosciowy

Dziedzina: Inne dziedziny nauki związane z Pedagogiką i Kształceniem nauczycieli

Kategoria dziedziny: Pedagogika, Kształcenie nauczycieli

Lista przedmiotów