Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2735

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
121

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części V, VI, VII,IX i XII zamówienia (nr postępowania DP.2301.69.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 Kielce25-369 Polska Osoba do kontaktów: Anna Kowalczyk Tel.: +48 413497368E-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl Faks: +48 413445615 Kod NUTS: PL721 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: Uczelnia publiczna I.5) Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Kielcach (DP.2301.69.2018) Numer referencyjny: DP.2301.69.2018 II.1.2) Główny kod CPV 33100000 II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na dwanaście części. Wykonawca zobowiązany będzie do: - przeszkolenia min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu – dot. części I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII; - transportu dostarczanego sprzętu do budynków zamawiającego na terenie miasta Kielce; - wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego; - instalacji, adaptacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego sprzętu. - świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie gwarancyjnej. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 136 016.26 EUR II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: V II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Aparat do oksymetrii mózgowej - Near-infrared-spectroscopy - 1 komplet II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: VI II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: System wkłuć doszpikowych (zestaw szkoleniowy wraz z igłami dla dzieci i dorosłych) - 1 komplet TRENAŻER DO NAKŁUĆ DOŻYLNYCH - nakładka 2 szt. Nakładka iniekcyjna do wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych 2 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: VII II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Nosze podbierakowe 1 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Kod dodatkowy CPV 33192000-2 meble medyczne II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: IX II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC z akcesoriami 1 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Kod dodatkowy CPV : 39711120-6 zamrażarki II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: XII II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL72 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Aparat EKG Typu CP 100- 1 komplet II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: czas reakcji-przystapienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 194-438378 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszeniainformacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: V Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 30/11/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PROMED S.A.ul. Działkowa 56Warszawa02-234PolskaKod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 86 950.80 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: VI Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/12/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy BOXMET MEDICAL Sp.z o.o.PieszycePiskorzów 5158-250PolskaKod NUTS: PL518 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 536.59 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 689.88 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: VII Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/12/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy BOXMET MEDICAL Sp.z o.o.PieszycePiskorzów 5158-250PolskaKod NUTS: PL518 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 813.01 EUR Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 377.00 EUR V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: IX Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/11/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Cheminst Polska Aleksander PrychidnyMirkówSzczodre, ul. Trzebnicka 7A55-095PolskaKod NUTS: PL518 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 34 959.35 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 984.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: XII Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/11/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MDS Cardio Sp. z o.o.ul. Transportowców 11Warszawa02-858PolskaKod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 707.31 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 800.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; wartość tych zamówień nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego (art.67 ust.1 pkt 7 PZP) 2.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: - część I : 325,00 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia pięć 00/100); - część II : 590,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt 00/100); - część III : 2600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100); - część IV : 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100); - część V : 1600,00 zł (słownie złotych: tysiąc sześćset 00/100); - część VI : 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100); - część VII :16,00 zł (słownie złotych: szesnaście złotych 00/100); - część VIII :58,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem 00/100); - część IX:700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100); - część X :117,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście 00/100); - część XI : 113,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście 00/100); -część XII: 235,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100); 3.Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Ul. Postępu 17a Warszawa 02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17/12/2018

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-12-17 09:32:10 wyświetl szczegóły
122

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.86.2018

Wykonanie i dostawa kalendarzy dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-14 14:48:02 wyświetl szczegóły
123

Informacja o zawarciu umowy nr postępowania DP.2301.54.2018 pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2018-12-13 14:41:42 wyświetl szczegóły
124

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 5,6,12,16,21,22 postępowania DP.2301.80.2018

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-13 13:42:48 wyświetl szczegóły
125

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1 postępowania DP.2301.80.2018

Część 1 Dostawa specjalistycznego sprzętu do pomiarów i badań psychofizycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Pracownia Psychologiczna Driver Piotr Majchrzak
Łobozew Dolny 2a, 38-700 Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
podkarpackie
2018-12-13 13:29:52 wyświetl szczegóły
126

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2,3,4, 7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26 postępowaniu DP.2301.80.2018

Część 2 Dostawa komputerów i oprogramowania Część 3 Komputery biurkowe zaawansowane 2 szt Część 4 Komputery biurkowe zaawansowane 2 szt Część 7 Zestaw komputerowy stacjonarny 1 szt Część 8 Drukarka laserowa 1 szt Część 9 Skaner 1 szt Część 10 Dysk zewnętrzny 1 TB -2 szt Część 11 Dysk SSD wewnętrzny 1 szt Część 12 Komputer stacjonarny i notebook 2 szt Część 13 Dostawa drobnego sprzętu komputerowego Część 14 Dostawa sprzętu komputerowego Część 15 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa UJK Część 16 Dostawa sprzętu komputerowego dla CJO Część 17 Dostawa dysku twardego dla BG UJK Część 18 Dostawa zasilacza komputerowego 1 szt. Część 19 Dostawa komputera stacjonarnego All in One 4 szt Część 20 Pakiet MS Office- 1 szt Część 23 Dostawa sprzętu komputerowego Część 24 Dostawa sprzętu komputerowego Część 25 Dostawa pendrivów Część 26 Notebook ekonomiczny + sprzęt komputerowy drobny 3 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-12-13 13:24:59 wyświetl szczegóły
127

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - nr referencyjny DP.2301.57.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2018-12-12 10:37:54 wyświetl szczegóły
128

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.80.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.80.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 06.12.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-06 13:50:21 wyświetl szczegóły
129

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu DP.2301.75.2018

Dostawa testów psychologicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-12-06 13:39:42 wyświetl szczegóły
130

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr referencyjny postępowania DP.2301.78.2018

dostawa prasy krajowej i zagranicznej w formie prenumeraty na rok 2019 r. Zamówienie zostało podzielone na 3 n/w części. CZĘŚĆ 1 Dostawa czasopism krajowych w formie prenumeraty na rok 2019 CZĘŚĆ 2 Dostawa czasopism rosyjskich w formie prenumeraty na rok 2019 CZĘŚĆ 3 Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) w formie prenumeraty na rok 2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2018-12-04 15:10:12 wyświetl szczegóły
131

DP.2301.73.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dostawa układu UHV badania powierzchni modyfikowanych metodami dyfrakcji elektronów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
Voltastrasse 5 13355 Berlin/Germany

2018-12-01 14:18:41 wyświetl szczegóły
132

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.66.2018

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
Kraków
30-110 Kraków
małopolskie
2018-11-30 09:31:02 wyświetl szczegóły
133

Wynik postępowania DP.2301.69.2018 w części V

„Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu”, znak sprawy DP.2301.69.2018 część V"

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-11-29 14:53:10 wyświetl szczegóły
134

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.79.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.79.2018 na DOSTAWĘ MEBLI: KRZESEŁ I STOŁÓW DLA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO UJK W KIELCACH Termin składania ofert upłynął w dniu 29.11.2018 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-11-29 12:20:29 wyświetl szczegóły
135

Wynik postępowania DP.2301.69.2018 w części VI i VII

„Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu”, znak sprawy DP.2301.69.2018 część VI i VII

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-11-28 15:32:45 wyświetl szczegóły
136

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.74.2018

Przetarg na „dostawę sprzętu komputerowego używanego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-11-28 08:55:50 wyświetl szczegóły
137

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania DP.2301.73.2018

Dostawa układu UHV badania powierzchni modyfikowanych metodami dyfrakcji elektronów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
Voltastrasse 5 13355 Berlin/Germany

2018-11-27 14:48:52 wyświetl szczegóły
138

Wynik postępowania DP.2301.69.2018 w części IX i XII

„Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu”, znak sprawy DP.2301.69.2018 część IX, XII

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
wg wyżej podanego pisma
wg wyżej podanego pisma

2018-11-26 16:10:08 wyświetl szczegóły
139

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, nr postępowania DP.2301.78.2018

Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2019, nr sprawy DP.2301.78.2018 Zamówienie zostało podzielone na 3 części: CZĘŚĆ 1 Dostawa czasopism krajowych w formie prenumeraty na 2019 rok Cześć 2 Dostawa czasopism rosyjskich w formie prenumeraty na 2019 rok Cześć 3 Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) w formie prenumeraty na 2019 rok

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2018-11-23 15:08:29 wyświetl szczegóły
140

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.73.2018 "Dostawa układu UHV badania powierzchni modyfikowanych metodami dyfrakcji elektronów"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu UHV badania powierzchni modyfikowanych metodami dyfrakcji elektronów dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-11-23 14:38:33 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka