Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2735

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
381

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.63.2017

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w tym: 1)Urządzenie umożliwiające obserwację komórek podczas hodowli – 1 szt. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 38.29.60.00 – 6 przyrządy badawcze, 38.00.00.0 – 5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 2)Komora laminarna – 1 szt. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 38.00.00.00 – 5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 3)Inkubator do hodowli komórkowych z CO2 – 1 szt., wirówka + rotory – 1 kpl., łaźnia wodna – 1 szt., pipety – 1 zestaw. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 38.43.70.0 – 7 pipety i akcesoria laboratoryjne, 4.00.00.0 – 5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"ALAB" Sp. z o. o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 222
00-739 Warszawa
mazowieckie
2017-12-18 11:53:47 wyświetl szczegóły
382

DP.2301.47.2017, cz. 8. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. zestaw pipet – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EPPENDORF POLAND Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
mazowieckie
2017-12-15 14:58:13 wyświetl szczegóły
383

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.62.2017

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.62.2017 na „dostawę sprzętu elektronicznego komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 15.12.2017 o godzinie 10:00 KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie sumy kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) długość gwarancji - stanowiące wagę 20% 3) termin dostawy – stanowiący wagę 20% W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryte-rium cena, Zama¬wiający do¬kona porównania ofert według następujących zasad: ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zama¬wiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ad.2 Kryterium długość gwarancji: minimalna gwarancja określona jest w poszczególnych częściach opisu przedmiotu zamówienia.( na końcu opisu każdej części- pogrubioną czcionką) Oferta zawierająca propozycję zawierającą krótszy okres gwarancji niż określony w opisie przedmiotu zamówienia w danej części zostanie odrzucona. Oferty otrzymają za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji (ponad wymagany okres gwarancji określony dla poszczególnych częściach w opisie przedmiotu zamówienia ) 1 punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów. ( tzn. wydłużenie wymaganej gwarancji o 20 miesięcy) . Ad 3 Kryterium termin dostawy oferta zawierająca termin realizacji dłuższy od wskazanego w Rozdziale IV tzn. 21 dni zostanie odrzucona. Pozostałe oferty zamawiający oceni w następujący sposób: Oferta z terminem realizacji 21 dni otrzyma 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia terminu dostawy zamawiający przyzna ofercie 2 pkt. Zamawiający przyzna 20 pkt ofercie z terminem realizacji skróconym o 10 dni i więcej ( tzn. np. za termin dostawy skrócony do 11 dni – otrzyma 20 pkt, za termin dostawy 12 dni = 18 pkt, za termin dostawy 13dni = 16 pkt, za termin dostawy 14 dni = 14 pkt, za termin dostawy 15 dni = 12 pkt, za termin dostawy 16 dni=10 pkt, za termin dostawy 17 dni=8 pkt, za termin dostawy 18 dni=6 pkt, za termin dostawy 19 dni = 4 pkt, za termin dostawy 20 dni = 2 pkt za termin dostawy 21 dni = 0 pkt) Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie po zsumowaniu wszystkich trzech kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy PZP. 5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 i 5-7 ustawy PZP, na stronie internetowej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-15 12:21:57 wyświetl szczegóły
384

DP.2301.64.2017. Ogłoszenie o dobrowoolnej przejrzystości ex ante.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tj: urządzenia laboratoryjnego o nazwie TERMOBLOK - 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ELEKTROMED Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
małopolskie
2017-12-13 14:21:48 wyświetl szczegóły
385

DP.2301.47.2017, cz. 13. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. densytometr – 4 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
VWR International Sp. z o. o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
pomorskie
2017-12-12 14:45:44 wyświetl szczegóły
386

DP.2301.63.2017. Ogłoszenie o dobrowoolnej przejrzystości ex ante.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tj: 1) Urządzenie umożliwiające obserwację komórek podczas hodowli – 1 szt. 2) Komora laminarna – 1 szt. 3) Inkubator do hodowli komórkowych z CO2 – 1 szt., wirówka + rotory – 1 kpl., łaźnia wodna – 1 szt., pipety – 1 zestaw.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"ALAB" Sp. z o. o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 222
00-739 Warszawa
mazowieckie
2017-12-12 12:08:51 wyświetl szczegóły
387

DP.2310.47.2017, cz. 2. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. wirówka z wymiennymi rotorami - 1szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań
wielkopolskie
2017-12-08 14:27:45 wyświetl szczegóły
388

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.54.2017

Bieżące utrzymanie terenów przyległych do budynków i zieleni.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-08 12:25:26 wyświetl szczegóły
389

WYNIK POSTĘPOWANIA dla części III, V i VI UNIEWAŻNIENIE DP.2301.42.2017

Część III dostawa komputerów dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK Część V dla Archiwum UJK Część VI dla Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-07 13:10:29 wyświetl szczegóły
390

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu DP.2301.61.2017 cz I II i III

przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy w cz I i rollupów w cz II i III

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Usługi Poligraficzne AMIS s.c.
ul. Magazynowa 6A Kielce
25-565 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-07 08:33:05 wyświetl szczegóły
391

DP.2301.47.2017, cz. 14. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. chłodziarka – 1 szt., zamrażarka – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BitBlue Frost Krzysztof i Justyna Chomiuk
ul. Świętego Jana 33
43-267 Suszec Pszczyński
śląskie
2017-12-06 15:19:45 wyświetl szczegóły
392

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz III i IX postepowania DP.2301.58.2017

dostawa sprzetu elektronicznego i komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-06 10:42:37 wyświetl szczegóły
393

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz V postępowania dP.2301.58.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 10:41:06 wyświetl szczegóły
394

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz IV, VI, VIII, X postępowania DP.2301.58.2017

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 10:38:30 wyświetl szczegóły
395

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I i II, VII postępowania DP.2301.58.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 10:24:07 wyświetl szczegóły
396

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz I, III i IV postępowania DP.2301.59.2017

dostawa mat promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-06 09:32:27 wyświetl szczegóły
397

Ogłoszenie o udzieleniu zamóiwnia w cz V i VI postepowania DP.2301.59.2017

Przedmiotem umowy jest dostarczenie fabrycznie nowych artykułów promocyjnych, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Materiał kupowany z Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11, Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
WIKAM Sławomir Wiewióra
Kielce ul. Planty 4
25-502 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 09:29:33 wyświetl szczegóły
398

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz II postepowania DP.2301.59.2017

dostawa materiałów promocyjnych pendriwów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamaj sp.j.
ul. Słowiańska 55C, Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-12-06 09:25:50 wyświetl szczegóły
399

DP.2301.47.2017, cz. 5. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. koszyk i stacja parafinowa do procesora tkankowego STP 120 - typu karuzela – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ELEKTROMED Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
małopolskie
2017-12-05 15:06:53 wyświetl szczegóły
400

DP.2301.47.2017, cz. 3. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. oprogramowanie diagnostyczno badawcze do obsługi laboratorium Patomorfologii oraz zestaw drukarek do kodów, kasetek histopatologicznych i szkiełek mikroskopowych – 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ELEKTROMED Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
małopolskie
2017-12-05 15:02:17 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka