Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2766

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
381

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzysytniejszej w postępowaniu DP.2301.55.2017

Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów O/Skarżysko-Kamienna
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
świętokrzyskie
2018-01-18 13:24:00 wyświetl szczegóły
382

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz III , V , vI DP.2301.42.2017

f=data unieważnienia w cz III, V i VI to 01.12.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-01-17 11:08:59 wyświetl szczegóły
383

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz IV postepowania DP.2301.42.2017

Część 4 dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK 1) Wieloczęstotliwościowy, segmentowy analizator składu ciała Analizator + Oprogramowanie z Urządzeniami niezbędnymi + Monitor Dziennej Aktywności Fizycznej z USB. 2) Wzrostomierz mobilny do użytku mobilnego.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Medkonsulting Tanita Polska Sara Wylegalska
ul. Jana Lufygi-Laskowskiego 21 Poznań
61-407 Poznań
wielkopolskie
2018-01-17 11:07:13 wyświetl szczegóły
384

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz VII, VIII i IX postępowania DP.2301.42.2017

Część 7 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego Część 8 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego kamera internetowa do wideorejestracji Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego - laptop

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-17 11:05:23 wyświetl szczegóły
385

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I i II postepowania DP.2301.42.2017

Przedmiotem zamówienia: Część 1 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Komputer stacjonarny oraz komputery przenośne - (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.) Część 2 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Zestawy komputerowe 20 szt. – (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-01-17 10:59:39 wyświetl szczegóły
386

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.60.2017)

DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ DLA UJK W KIELCACH NA ROK 2018 Część 1. Dostawa czasopism krajowych na 2018 Część 2. Dostawa czasopism rosyjskich na 2018 rok Część 3. Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) na 2018 rok

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2018-01-17 08:53:01 wyświetl szczegóły
387

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.55.2017

Zakup Energii Elektrycznej do obiekyów UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-01-12 12:01:34 wyświetl szczegóły
388

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz IX DP.2301.62.2017

Część 9 Dostawa sprzętu elektronicznego dla Instytutu Dziennikarstwa i Informacji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MM Market Małgorzata Małecka
ul. Szałwiowa 51 A 03-167 Warszawa
03-167 Warszawa
mazowieckie
2018-01-12 08:40:58 wyświetl szczegóły
389

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz V i VI postępowania DP.2301.62.2017

Część 5 Dostawa zestawu komputerowego dla Archiwum UJK Część 6 Dostawa Notebooka dla Archiwum UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-12 08:39:07 wyświetl szczegóły
390

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, II, III, IV, VII, VIII postępowania DP.2301.62.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzetu komputerowego: Część 1 Drukarka laserowa Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do DZP Część 3 Dostawa komputera dla Działu Kadr Część 4 Dostawa dysku zewnętrznego Część 7 Dostawa serwera dla Archiwum UJK Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego dla WLiNoZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-12 08:36:57 wyświetl szczegóły
391

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.36.2017

1. Remont infrastruktury teleinformatycznej obiektów miasteczka akademickiego UJK mający na celu zwiększenie dostępności sieci bezprzewodowej dla mieszkańców” 2. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ) w skład, której wchodzi: 1) Projekt; 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 3) Przedmiar. 3.Zakres robót : 1) Dział 1 przedmiaru robót (DS. Melodia); 2) Dział 2 przedmiaru robót (DS. Odyseja + Klub) 3) Dział 3 przedmiaru robót (D.S. Łącznik); 4) Dział 4 przedmiaru robót: Certyfikacja i Montaż urządzeń. Wykonawca zobowiązany będzie do: -dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności, w szczególności dokonania wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskania niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami; koszty w/w zezwoleń muszą zostać uwzględnione w złożonej ofercie, -sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarowymi - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zgłoszenie instalacji do certyfikacji, -dokonanie pomiaru propagacji Access Pointów. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy na materiały i wykonawstwo i uzyskania certyfikatu producenta na minimum 240 miesięcy. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia : - prace fizyczne ( min. 3 os.).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
FORESTEL Sp. z o.o.
Ul. Targowa 18
25-520 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-10 15:33:28 wyświetl szczegóły
392

Udzielenie zamówienia na usługi pocztowe DP.2302.155.2017

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na usługę społeczną, w oparciu o art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych tj. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot do nadawcy. Kod CPV : 64.11.20.00-4 - usługi pocztowe Wymienione wyżej usługi wykonywane będą zgodnie z przepisami określonymi w: a)ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.), b)Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2013r. poz.1468 ze zm.), c)ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), d)Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 545). e)międzynarodowych przepisów pocztowych: Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych (Dz.U. z 2015 poz 1522 Regulaminu poczty listowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744), f)innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem Umowy, Orientacyjne zestawienie rodzaju i ilości poszczególnych przesyłek zawiera załącznik nr 1 do wzoru formularza ofertowego. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprawniającego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.) b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj.: - wykażą się minimum dwiema usługami polegającymi na świadczeniu usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia, którą Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto każda usługa oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie; - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie, ogólny warunek zostanie uznany za spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm). 2. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą. 3. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki będą odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych jednostkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju. 4. Każda jednostka, o której mowa w punkcie poprzednim musi spełniać niżej wymienione warunki: 1) Czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ,przez co najmniej 5 godzin w ciągu dnia. 2) Musi być oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub w witrynie obiektu gdzie mieści się jednostka Wykonawcy, przy czym , gdy jednostka Wykonawcy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, wymaga się, aby posiadała odrębne stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych – oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy. 5. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. (Gabaryt A i B): a) zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii (deklarowany czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania), c) polecone nie będące przesyłką najszybszej kategorii– przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, d) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii (deklarowany czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania), e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, f) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę. 1) Gabaryt A- to przesyłka o wymiarach:  Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 2) Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:  Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,  Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 2. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 20.000 g (Gabaryt A i B): a) ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) o przyspieszonym trybie doręczenia – paczki rejestrowane najszybszej kategorii, c) z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością, d) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne i o przyspieszonym trybie doręczenia, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru. e) za pobraniem, przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy. 1) Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:  Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. 2) Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:  Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm lub szerokość 300 mm,  Maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa niż 3 000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 3) Zamawiający wymaga aby czas doręczania przesyłek rejestrowych na terenie kraju wynosił:  do pięciu dni roboczych dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii;  do trzech dni roboczych dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii; 4) czas doręczania przesyłek nierejestrowanych na terenie kraju wynosił:  do pięciu dni roboczych dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii;  do trzech dni roboczych dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii; 5) czas doręczania przesyłek w obrocie zagranicznym wynosił:  dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii - zgodnie z aktami prawnymi regulującymi działalność operatorów w tym zakresie,  dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii- zgodnie z aktami prawnymi regulującymi działalność operatorów w tym zakresie 3. Przesyłki Kurierskie Krajowe , będące przedmiotem zamówienia rozumie się najszybszą ze wszystkich usług pocztowych, świadczoną w tzw. systemie „od drzwi do drzwi” w gwarantowanych terminach, przy czym przez termin gwarantowany Zamawiający rozumie doręczenie przesyłki najpóźniej w drugim dniu roboczym we wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Przesyłki Kurierskie Zagraniczne, będące przedmiotem zamówienia rozumie się najszybszą ze wszystkich usług pocztowych, polegającą na odbiorze przesyłki z siedziby nadawcy albo przyjęciu jej w placówkach organizacyjnych, a następnie przemieszczeniu i doręczeniu adresatowi za granicą w gwarantowanych terminach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający jako termin gwarantowany doręczenia rozumie termin nie dłuższy niż 4 dni od dnia nadania przesyłki do krajów europejskich oraz nie dłuższy niż 6 dni do krajów innych niż europejskie. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania: 1) raz dziennie z: a) Rektoratu Zamawiającego, tj. z Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 14.50-15.10, b) Sekretariat Wydziału Humanistycznego, ul. Świętokrzyska 21D, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, c) Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu, Al. IX Wieków Kielc 19, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, d) Sekretariat Wydziału Zarządzania Administracji, ul. Świętokrzyska 21, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, e) Sekretariatu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Świętokrzyska 15, Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 11.00-15.00, f) Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu , ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 14:00-14:30, 2) dwa razy w tygodniu wtorek i piątek w godzinach 14:30- 15:30 z: a) Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5. b) Sekretariat Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11, Kielce, c) Sekretariat Biblioteki Uniwersyteckiej , ul. Świętokrzyska 21e. Kielce, 6. Odbioru dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w zestawieniu przesyłek nadanych (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych - nierejestrowanych). 7. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w zestawieniu przesyłek nadanych dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, najszybszej kategorii, czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO) oraz umieszczania nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki. 8. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania zestawień dla przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych. 9. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: 1) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do zestawienia przesyłek nadanych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 2) dla przesyłek zwykłych - nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 10. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 11. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 12. Jeśli , z jakiegoś powodu przesyłki listowe, paczki, wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania właściwego dla danego Wykonawcy, – Wykonawca we własnym zakresie dostarczy wszelkie materiały niezbędne do tego celu. 13. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 14. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. 15. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 16. Wykonawca zobowiązany jest do honorowania, obsługiwania „zwrotnego potwierdzenia odbioru” stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). 17. Przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w zdaniu 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. 18. W razie niemożności doręczenia pisma operator postępuje w sposób wskazany poniżej. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w pkt 15, przedstawiciel Wykonawcy umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostawia powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Sposób doręczenia stosuje się odpowiednio. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu. 19. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm). 20. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury zbiorczej za wykonane usługi na rzecz Zamawiającego oraz jego jednostek podległych, z jednoczesnym dokładnym wyszczególnieniem rodzaju usług w specyfikacji – w rozbiciu na siedzibę główną i poszczególne jednostki podległe. 21. W załączniku nr 1 do formularza ofertowego (zał. 11) wyszczególnione zostały rodzaje przesyłek (usług pocztowych) jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali roku. Podane w formularzu ofertowym ilości mają za zadanie ułatwić wycenę ofert przez Wykonawców oraz umożliwić ich ocenę przez Zamawiającego . Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych w zestawieniu musi być dostępna dla każdej z jednostek terenowych podległych Zamawiającemu. Rozliczania z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe świadczonych usług wskazane w ofercie. 22. Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez podmiot posiadający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 23. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy usług znaki towarowe lub inne wskazania są niezamierzone , mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie usługi równoważnej pod warunkiem zachowania norm i standardów opisanych przez Zamawiającego. W przypadku o którym mowa powyżej na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania i standardów usługi opisanych w Zapytaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Poczta Polska S.A.
ul. Stawki 2
Warszawa
00-940 Warszawa
mazowieckie
2018-01-10 10:52:46 wyświetl szczegóły
393

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.48.2017)

Przedmiotem zamówienia jest otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i udzielenie kredytu, dwie części.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2018-01-04 15:07:39 wyświetl szczegóły
394

DP.2301.25.2017. Informacja o zmianie umowy.

Termomodernizacja budynku rektoratu i obiektów sąsiadujących wraz z towarzyszącymi pracami remontowo-budowlanymi.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2018-01-04 13:28:35 wyświetl szczegóły
395

DP.2301.68.2017. Informacja o zawarciu umowy uzupełniającej.

Wykonanie robót budowlanych (uzupełniających) w budynku rektoratu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2018-01-04 13:18:02 wyświetl szczegóły
396

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.54.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1) bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, 2) bieżącym utrzymaniu czystości ciągów komunikacyjnych i parkingów, 3) odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń wokół budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15 oraz Wydziału Prawa Administracji i Zarzadzania, Centrum Języków Obcych, Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Rehabilitacji i Sportu przy ul. Świętokrzyskiej 21, Instytutu Sztuk Pięknych przy ul. Podklasztornej 117.Wszystkie obiekty znajdują się na terenie miasta Kielce.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FILPEX" Jacek Fąfara
ul. Olszewskiego 7
25-663 Kielce
świętokrzyskie
2018-01-02 13:19:16 wyświetl szczegóły
397

informacja o wyborze oferty w postępowaniu DP.2302.166.2017

Świadczenie usługi transportowej dla uczestników obozu zimowego oraz sprzętu narciarskiego na trasie Kielce - Bukowina Tatrzańska - Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Usługi przewozowe Osobowe i Towarowe "Misz Tour" Stanisław Misztal
Rykoszyn 82a
26-065 Piekoszów
świętokrzyskie
2018-01-02 08:41:16 wyświetl szczegóły
398

DP.2301.47.2017, części: 1-6, 8, 12-14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.: 1) część 1 → mikroskop biologiczny z wyposażeniem – 15 szt., mikroskop badawczy 15 stanowiskowy z kolorową kamerą oraz wyposażeniem – 1 zestaw. 2) część 2 → wirówka z wymiennymi rotorami - 1szt. 3) część 3 → oprogramowanie diagnostyczno badawcze do obsługi laboratorium Patomorfologii oraz zestaw drukarek do kodów, kasetek histopatologicznych i szkiełek mikroskopowych – 1 kpl. 4) część 4 → spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA – 1 szt. 5) część 5 → koszyk i stacja parafinowa do procesora tkankowego STP 120 - typu karuzela – 1 szt. 6) część 6 → mikrotom z płytą grzewczą i łaźnią wodną w zestawie, kriostat wolnostojący oraz pęseta grzewcza i narzędzia chirurgiczne – 1 zestaw . 7) część 8 → zestaw pipet – 1 szt. 8) część 12 → czytnik wielodetekcyjny – 1 szt., pipeta 8-kanałowa – 1 szt. 9) część 13 → densytometr – 4 szt. 10) część 14 → chłodziarka – 1 szt., zamrażarka – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2017-12-31 12:20:43 wyświetl szczegóły
399

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I i II postepowania DP.2301.42.2017

Część I i II dostawa komputerów ( dopuszczone używane)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2017-12-29 12:08:24 wyświetl szczegóły
400

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części IV postepowania DP.2301.42.2017

przedmiotem zamóiwnia jest 1) Wieloczęstotliwościowy, segmentowy analizator składu ciała Analizator + Oprogramowanie z Urządzeniami niezbędnymi + Monitor Dziennej Aktywności Fizycznej z USB. 2) Wzrostomierz mobilny do użytku mobilnego.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Medkonsulting Tanita Polska Sara Wylegalska
ul. Jana Lufygi-Laskowskiego 21 Poznań
61-407 Poznań
wielkopolskie
2017-12-29 12:05:52 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka