Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Powrót do listy przetragów

Przetarg nieograniczony

Przedmiot przetargu:
Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach DP.2301.1.2019 
Zakres zamówienia:
Polska-Kielce: Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze 2019/S 011-020919 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 Kielce 25-369 Polska Osoba do kontaktów: Dariusz Lenard; Barbara Kotras; Anna Śmigała Tel.: +48 413497276 E-mail: dzp@ujk.edu.pl Faks: +48 413445615 Kod NUTS: PL721 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujk.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: uczelnia publiczna I.5)Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1)Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1)Nazwa: Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach Numer referencyjny: DP.2301.1.2019 II.1.2)Główny kod CPV 33120000 II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia tj. I Aparatura do analizy ekspresji genów typu Western Blot 1 kpl. II Aparatura do REAL Time PCR z oprzyrządowaniem 1 kpl. Kod CPV: 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne Wykonawca zobowiązany będzie do: a) przeszkolenia pracowników zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego wyposażenia; b) transportu dostarczanego wyposażenia do budynków zamawiającego na terenie miasta Kielce; c) wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego; d) instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego wyposażenia; e) świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie gwarancyjnej. II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Aparatura do analizy ekspresji genów typu Western Blot 1 kpl. Część nr: 1 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33120000 48000000 33190000 II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc II.2.4)Opis zamówienia: Aparatura do analizy ekspresji genów typu Western Blot 1 kpl. Aparatura do Western Blott Komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi; Urządzenie do wizualizacji; Wymagana gwarancja i rękojmia: Minimum 24 miesiące II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40 II.2.6)Szacunkowa wartość II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 45 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia. II.2.14)Informacje dodatkowe Termin wykonania zamówienia: 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w kwocie: Część I 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Aparatura do REAL Time PCR z oprzyrządowaniem 1 kpl. Część nr: 2 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33120000 48000000 33190000 II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. Świętokrzyska 15 II.2.4)Opis zamówienia: Aparatura do REAL Time PCR z oprzyrządowaniem 1 komplet: Aparat termocykler real Time PCR; wymagana gwarancja i rękojmia: Minimum 36 miesięcy, z wyłączeniem diod wzbudzających LED, które muszą być objęte dożywotnią gwarancją II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40 II.2.6)Szacunkowa wartość II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 45 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia. II.2.14)Informacje dodatkowe 1 Termin wykonania zamówienia dla każdej części ustala się na dzień 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: Część II 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki udziału III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 1) tj., w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.JEDZ i ofertę składa się wyłącznie w formie elektronicznej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy wyposażenia o minimalnej wartości: Część I 100 000,00 PLN brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100); Część II zł 120 000,00 PLN brutto każda (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2)Warunki dotyczące zamówienia III.2.2)Warunki realizacji umowy: Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadkach określonych w SIWZ i w okolicznościach określonych art. 144 ust. 1 Pzp. Informacje ogólne: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Barbara Kotras bkotras@ujk.edu.pl; Anna Śmigała asmigala@ujk.edu.pl tel. 41 349 72 76. III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura IV.1)Opis IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 146-333975 IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 25/02/2019 Czas lokalny: 10:00 IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 25/04/2019 IV.2.7)Warunki otwarcia ofert Data: 25/02/2019 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.2.2019 r. o godzinie 11:00, w siedzibie zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25–369 Kielce, ul. Żeromskiego 5; Dział Zamówień Publicznych, POLSKA Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Ofertę składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: II kwartał 2019 r. VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą płatności elektroniczne VI.3)Informacje dodatkowe: Wykonawca złoży z ofertą: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (kwalifikowalny podpis/podpisy osób udzielających pełnomocnictwa) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) b) Dowód wniesienia wadium – jeżeli będzie wniesione w innej formie niż pieniężna. c) szczegółowe opisy oferowanego wyposażenia, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych wraz z folderami producenta. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt. 6.1 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - dokumenty, o których mowa lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) w pkt. 6.2 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)w pkt. 6.2 ppkt 2) i 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2 ppkt 1), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej. VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/01/2019 
Miejsce realizacji:
Kielce 
Termin realizacji:
Jak w treści ogłoszenia (termin wymagany)
Wymagania:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
Warunki udziału w postepowaniu:
Jak w treści ogłoszenia 
Wadium:
7000 PLN
Kryteria wyboru:
  • cena brutto: 60%,
  • wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi: 40%
Specyfikacja:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w formie elektronicznej jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Cena specyfikacji: 0 PLN

Miejsce składania ofert:
Jak w treści ogłoszenia 
Termin składania ofert:
2019.02.25 10:00 
Termin otwarcia ofert:
2019.02.25 11:00 
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy 
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy 
Informacja dotycząca zastosowania aukcji elektronicznej:
nie dotyczy 
Osoby uprawnione do kontaku z oferentami:
  • Barbara Kotras
  • Anna Śmigała

Załączniki do przetargu:

Pobierz Nazwa Adres dokumentu Rozmiar
SIWZ

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/s/SIWZ118.pdf 48.4 MB
Klucz publiczny

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/k/Klucz publiczny.asc 700 B
Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 4 do SIWZ4.docx 156.8 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 5 do SIWZ4.docx 123.5 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 6 do SIWZ3.docx 123.0 KB
01.02.2019r. Pytanie wraz z odpowiedzią

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/others/01.02.2019r. Pytanie wraz z odpowiedzia.pdf 452.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej

http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/z/Zalacznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej.docx 126.3 KB

Uwagi:

UWAGA!!! 08.02.2019r.
W dniu 08.02.2019r. Zamawiający dołącza dodatkowy załącznik - formularz ofertowy w wersji edytowalnej pod nazwą: Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej.

UWAGA!!!! 01.02.2019r.
W dniu 01.02.2019r. Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z odpowiedzią w załączniku pod nazwą: 01.02.2019r. Pytanie wraz z odpowiedzią

UWAGA !!!!! 23.01.2019r.
23.01.2019r. w DU UE ukazało się sprostowanie dotyczące ww. ogłoszenia. Treść sprostowania zamieszcza się poniżej:
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
Kielce
25-369
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Lenard;Barbara Kotras; Anna Śmigała
Tel.: +48 413497276
E-mail: dzp@ujk.edu.pl
Faks: +48 413445615
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Numer referencyjny: DP.2301.1.2019
II.1.2) Główny kod CPV
33120000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia tj.
I Aparatura do analizy ekspresji genów typu Western Blot 1 kpl.
II Aparatura do REAL Time PCR z oprzyrządowaniem 1 kpl.
Kod CPV:
33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przeszkolenia pracowników zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego wyposażenia;
b) transportu dostarczanego wyposażenia do budynków zamawiającego na terenie miasta Kielce;
c) wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego;
d) instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego wyposażenia.
2 / 3
e) świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach
określonych w umowie i karcie gwarancyjnej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UHP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-006782
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 011-020919
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/01/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia tj.I Aparatura do analizy
ekspresji genów typu Western Blot 1 kpl.II Aparatura do REAL Time PCR z oprzyrządowaniem 1 kpl.Kod
CPV:33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;33190000-8 Różne urządzenia i produkty
medyczne.Wykonawca zobowiązany będzie do:a) przeszkolenia pracowników zamawiającego z zakresu
obsługi dostarczonego wyposażenia;b) transportu dostarczanego wyposażenia do budynków zamawiającego
na terenie miasta Kielce;c) wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez
zamawiającego;d) instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego wyposażenia.e) świadczenia serwisu
gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie
gwarancyjnej.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia tj.I Aparatura do analizy
ekspresji genów typu Western Blot 1 kpl.II Aparatura do REAL Time PCR z oprzyrządowaniem 1 kpl.Kod
CPV:33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;33190000-8 Różne urządzenia i produkty
medyczne.Wykonawca zobowiązany będzie do:a) przeszkolenia pracowników zamawiającego z zakresu
obsługi dostarczonego wyposażenia;b) transportu dostarczanego wyposażenia do budynków zamawiającego
na terenie miasta Kielce;c) wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez
zamawiającego;d) instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego wyposażenia.e) świadczenia serwisu
gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie
gwarancyjnej.11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest
częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa
istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o
3 / 3
innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie
duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; wartość tych zamówień nie
przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego (Art.67 ust.1 pkt.7 PZP 

Powrót do listy przetragów

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka