Dr hab. Monika Szpringer prof. UJK

Dr hab. Monika Szpringer prof. UJK w 1993 roku ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. W 2000 roku otrzymała stopień naukowy doktora w zakresie pedagogiki, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego w zakresie pracy socjalnej. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu: Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, Zarządzania oświatą, Zarządzania w służbie zdrowia i Doradztwa zawodowego. W roku 2009 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego.

Odbyła dwa długoterminowe (roczne) staże naukowe w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, gdzie prowadziła badania do rozprawy doktorskiej z zakresu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz profilaktyki społecznej.

Jej działalność naukowa związana jest z prowadzeniem badań z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego, zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz działań profilaktycznych. Jest autorką ośmiu pozycji zwartych, w tym dwóch wydanych w Rzymie. Jest autorką oraz współautorką licznych prac opublikowanych w czasopismach z listy MNSiW oraz współautorem kilku z listy filadelfijskiej. Swoje wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach zagranicznych, międzynarodowych i krajowych. Była również organizatorem konferencji międzynarodowych i krajowych.

Od roku 1994 jest zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku asystenta (1994), adiunkta (2001), profesora nadzwyczajnego (2008).

W latach 2001-2005 pełniła funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Kształcenia Medycznego, a następnie w latach 2005-2009 funkcję prodziekana ds. dydaktyki. Od 2003 do 2012 roku była członkiem Senatu UJK. W latach 2008-2012 pełniła funkcję przewodniczącej Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich. Od roku 2012 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz funkcję Przewodniczącej Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Od 2012 jest Ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od roku 2002 pełni funkcję Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej dla studentów UJK oraz funkcję opiekuna studenckiego koła naukowego „Medyk”.

Jest promotorem 4 rozpraw doktorskich, recenzentem 3 rozpraw doktorskich i 1 habilitacji.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne została wyróżniona nagrodami Rektora, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. Uzyskała również wyróżnienie od Wojewody Świętokrzyskiego za działalność profilaktyczną w województwie świętokrzyskim.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka