Dobre praktyki

 • Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje (2016) - czytaj
 • Wybrane „dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych (2015) - czytaj
 • Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach – dobre praktyki (2015) - czytaj
 • Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach (2013) - czytaj
 • Edukacja przez całe życie – dobre praktyki (2013) - czytaj

 

Dobre praktyki w UJK

Dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, realizowane na poszczególnych wydziałach roku akademickim 2017/2018 zostały wskazane podczas oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w roku 2019. Należą do nich:

 

Na Wydziale Humanistycznym:

 

Działania podobne jak w latach poprzednich oraz:

 • Aplikacja ,,Skarbczyk żakowski” – zgłaszanie poprzez stronę internetową uwag na temat procesu kształcenia w Instytucie;
 • Plauderabend – spotkania w języku niemieckim poza uczelnią, na które zaproszeni są pracownicy, studenci oraz osoby spoza IFO;
 • Dyżury przewodniczącej WKJK;

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:

 

 • Ścisła współpraca ze szkołami z regionu świętokrzyskiego i  udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych i konwersatoryjnych na Wydziale;
 • Zajęcia w ramach projektu „Uniwersytet Młodych” skierowane do młodzieży uzdolnionej w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • Przeprowadzenie zajęć dla uczestników obozu letniego dla młodzieży  organizowanego przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

Instytut Matematyki

 • Doroczna organizacja Święta Liczby Pi.

 

Instytut Biologii

 • Organizacja Nocy Biologów (od roku akademickiego 2013/2014).

 

Instytut Fizyki

 • Zajęcia z fizyki z młodzieżą w ramach projektu „Uniwersytet Młodych”;
 • Organizacja zajęć dla uczniów z licealnych kół naukowych ramach stałej współpracy;
 • Zainicjowanie Nocy Fizyków propagującej min.  najnowsze osiągnięcia naukowców w dziedzinie fizyki i słynne eksperymenty;
 • Zajęcia w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym (zwiedzanie wystawy meteorytów, obserwowanie plam na Słońcu, nocne obserwacje nieba).

 

Instytut Geografii

 • Projekt GISDAY – co dwa lata – popularyzacja nowych technologii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Instytut  Chemii

 •  Organizacja cyklicznych warsztatów tematycznych dla uczniów klas ponadgimnazjalnych;
 • Współpraca z liceami  w zakresie przygotowania szczególnie zdolnych uczniów do Olimpiady Chemicznej;
 •  Organizacja II etapu Olimpiady Chemicznej w zakresie teoretycznym i praktycznym;
 • Opieka naukowa  pracowników Instytutu w  Finale Konkursu Chemicznego dla szkół gimnazjalnych;
 • Uczestnictwo w Nocy Muzeów – warsztaty i pokazy chemiczne ;
 • Zainicjowanie cyklu konferencji CHEM-NOC pod hasłem „Niezwykła chemia zwykłych rzeczy”.

 

Katedra Ochrony Środowiska

 • Udział w Nocy muzeów – rafa koralowa.

 

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu:

 

 •   Aktywna działalność Wydziałowego Koła Wolontariatu;
 •   Udział w publicznych akcjach promujących zdrowie;
 •   Udział wykładowców na wykładach zaproszonych poza uczelnią, np. UTW, szkoły, przedszkola;
 •  Organizacja Wydziałowych Dni Honorowego Dawstwa Krwi;
 •  Organizacja przyjmowania zgłoszeń do transplantacji szpiku kostnego;
 •   Dni otwarte Wydziału;
 •   Wydziałowa akcja Daj włos (ścinanie włosów długich z przeznaczeniem na peruki dla chorych onkologicznie);
 •   Metody dydaktyczne stosowane do uzyskania kompetencji w języku obcym np. opisy leków w języku angielskim czy stosowanie na zajęciach slajdów w języku polskim i angielskim.

 

Ratownictwo Medyczne

 •   Uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach;
 •   Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach (evencie dla 1000 uczniów szkół podstawowych miasta Kielce) organizowanych przez Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 •   Uczestnictwo w akcjach, np. Dni Serca;
 •  Uczestnictwo w Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.

 

 Dietetyka

 •   Udział w warsztatach żywieniowych - Przedszkole samorządowe  nr 26 w Kielcach;
 •   Organizowanie indywidualnych zajęć dla studentów w gabinetach;
 •   Uczestnictwo indywidualne w warsztatach żywieniowych.

 

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:

 

 •  Na Wydziale powołano osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów i przygotowanie rocznych sprawozdań dotyczących dobrych praktyk WPiA;
 • Na Wydziale powołano osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów i przygotowanie rocznych sprawozdań dotyczących aktywności naukowej studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (tj. publikacji i wspólnych publikacji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z nauczycielami akademickimi oraz innych form aktywności naukowej m.in.: uczestnictwa w konferencjach, seminariach, badaniach naukowych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych;
 • Na Wydziale powołano osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów i przygotowanie rocznych sprawozdań dotyczących działalności Studenckich Kół Naukowych;
 • Na Wydziale powołano osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów i przygotowanie rocznych raportów dotyczących współpracy z zagranicą pracowników WPiA (poza programem Erasmus+);
 • Bogata oferta działających na Wydziale kół naukowych.

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania:                                                                      

 

 • Święto Wydziału organizowane raz do roku we wrześniu – służy min. podtrzymaniu więzi z absolwentami Wydziału;
 • Nagroda Dziekana za najlepszą pracę dyplomową;
 • Wprowadzenie jednego dnia wolnego w tygodniu dla studentów;
 • Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Kielcach – organizacja olimpiad ekonomicznych;
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych oddział w Kielcach w zakresie organizowania corocznego Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla studentów;
 • Współpraca ze Związkiem Banków Polskich – wykłady i spotkania z przedstawicielami instytucji bankowych;
 • Współpraca z Urzędem Statystycznym w Kielcach;
 • Liczne wykłady i spotkania z przedstawicielami otoczenia biznesu, polityki i dyplomacji z Polski i z zagranicy.

 

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym:

 

 • Punkt Informacyjny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Obchody Dnia Jakości Kształcenia;
 • Spotkania informacyjne ze studentami dotyczące jakości kształcenia;
 •  Loteria dla studentów promująca ankietyzację;
 • V edycja konkursu: Jakość – budujmy ją razem;
 • Asystencja naukowa – wspieranie aktywności naukowej studentów;
 • Działalność Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego – z udziałem studentów i absolwentów kierunku historia;
 • Działalność „Muzeum Marcepanów” -prezentowanie przez studentów efektów swej działalności naukowej oraz realizacji efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych;
 • Portfolio studenta – w trakcie realizacji.

 

Na Wydziale Nauk Społecznych:

 

 • Udział w  konferencji naukowej –  XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Rodzina – Demografia – Społeczeństwo;
 • Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Globalne i regionalne konteksty w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Udział w Konferencji Studenckiej pt. Podmiotowość w edukacji;
 • Cykliczne warsztaty dydaktyczne dla studentów z edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i literackiej;
 • Warsztaty dydaktyczne dla studentów z edukacji języka angielskiego, w których uczestniczą dzieci przedszkolne i uczniowie z klas I-III;
 • Coroczne przestawienia i spektakle z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka w piotrkowskich placówkach oświatowych;
 • Zajęcia artystyczne dla najmłodszych organizowane w czasie ferii zimowych;
 • Spektakle i widowiska sceniczne organizowane przez Teatr „Wyjście ewakuacyjne”;
 • Wykłady otwarte i warsztaty według przyjętego w INP Harmonogramu Kalendarza Imprez;
 • Udział studentów SKN Pedagogiczno-Psychologicznego w „Dniu Powitania Wiosny”;
 • Współorganizacja wraz  z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i udział w XV „Wampiriadzie”;
 • Uczestnictwo studentów kierunku Ekonomia w wyjazdach edukacyjnych - targi technologiczne, Giełda Papierów Wartościowych.

 

Na Wydziale Zamiejscowym:

 

Filologia

 • Konkursy języka angielskiego dla uczniów;
 • Współpraca z UTW – projekt „English with humour”;
 • Współpraca ze Szpitalem św. Ducha w Sandomierzu – projekt „Learning through teaching”;
 • Spotkania z wybitnymi nauczycielami w ramach seminariów eksperckich – nowy projekt „A propos”;
 • Funkcjonowanie przy kierunku Filologia Angielska Naukowego Koła Anglistów;
 • Udział w przygotowaniu wydziałowych obchodów Dni Jakości Kształcenia;
 • Organizacja przez Samorząd Studencki akcji charytatywnych: Szlachetna Paczka (współpraca z Biblioteką Główną UJK), pomoc dla miejscowego schroniska dla zwierząt, pomoc dla miejscowej rodziny;
 • Warsztaty językowe dla uczniów II L. O. im. T. Kościuszki w Sandomierzu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 

Mechatronika

 • Udział w przygotowaniu wydziałowych obchodów Dni Jakości Kształcenia;
 • Organizacja cyklicznych wyjazdów dla studentów na targi EXPO do Kielc;
 • Promocja kierunku na zewnątrz uczelni poprzez, targi, wizyty w szkołach, wystawy;
 • Organizacja wyjazdów z opiekunem praktyk do dużych zakładów na terenie strefy przemysłowej;
 • Współpraca z Szkołą im. Józefa Sarny z Gorzycach przy organizacji cyklicznych zajęć laboratoryjnych;
 •  Organizacja Dnia Otwartego.

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec  2019 r.

 

Dobre praktyki UJK 2015/2016 - czytaj

Dobre praktyki UJK 2014/2015 - czytaj


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka