Projekty badawcze - poradnik

Wstęp

Informacje wstępne


Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [art. 6 ust. 1 pkt 1-2] oraz Strategii rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata 2012-2020 Nauka – Edukacja – Baza – Otoczenie - Zarządzanie [Priorytet 1. 2. b], Dział Nauki UJK wspiera działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów badawczych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W związku z powyższym udostępniamy dla pracowników naukowo-dydaktycznych UJK poradnik aplikowania w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) przeznaczonym do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Narodowego Centrum Nauki,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacja o źródłach finansowania projektów badawczych


Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dr Orieta Kurkowska, Departament Instrumentów Polityki Naukowej, Wydział Koordynacji i Programów Ministra (WKA)
Prezentacja: Od studenta do doświadczonego naukowca - Zobacz »   

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców - Zobacz »   

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, Koordynator Dyscyplin Nauki Ścisłe i Techniczne.
Prezentacja: „Granty NCN z trzech perspektyw” - Zobacz »   

Dr inż. Katarzyna Cyran, Główny specjalista ds. zarządzania obsługą administracyjną projektów badawczych, Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców - Nauki Ścisłe i Techniczne
Prezentacja: Oferta konkursowa Narodowego Centrum Nauki - Zobacz »   

Finansowanie badań podstawowych - informacje warsztatowe
Pierwsza edycja Dni Narodowego Centrum Nauki
Informacja dla pracowników administracji
Prezentacja: Informacje warsztatowe przedstawione w dniu 8.05.2013 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego podczas Dni Narodowego Centrum Nauki zorganizowanych przez NCN i Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA)

Prezentacja obejmuje następujące zagadnienia:
1. Struktury i działania NCN,
2. Projekt badawczy: od złożenia do zamknięcia,
3. Finanse w projektach,
4. Koszty pośrednie,
5. Pomoc publiczna,
6. Zagadnienia prawne.
Zobacz »   


Druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki
Informacja dla pracowników administracji
Prezentacja: Informacje warsztatowe przedstawione w dniu 10.04.2014 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - informacja dla pracowników administracji

Prezentacja obejmuje następujące zagadnienia:
1. Struktury i działania NCN,
2. Projekt: od złożenia do zamknięcia,
3. Finanse w projektach,
4. Koszty pośrednie,
5. Zagadnienia prawne,
6. Pomoc publiczna.
Zobacz »   


informacja dla pracowników naukowych
Prezentacja: Informacje warsztatowe przedstawione w dniu 10.04.2014 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - informacja dla pracowników naukowych

Prezentacja obejmuje następujące zagadnienia:
1. Konkursy Narodowego Centrum Nauki,
2. Panele NCN – podział na dyscypliny i grupy dyscyplin,
3. Budżet Narodowego Centrum Nauki w strukturze wydatków na Naukę w roku 2014,
4. Dwuetapowy system oceny,
5. Konkurs PRELUDIUM – informacje podstawowe i kryteria oceny,
6. Konkurs SONATA – informacje podstawowe i kryteria oceny,
7. Konkurs SONATA BIS – informacje podstawowe i kryteria oceny,
8. Sonata BIS – priorytety Rady NCN dla konkursu,
9. Konkurs FUGA – informacje podstawowe i kryteria oceny,
10. Konkurs ETIUDA – informacje podstawowe i kryteria oceny,
11. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN,
12. Konkurs OPUS – informacje podstawowe i kryteria oceny,
13. Konkurs MAESTRO – informacje podstawowe i kryteria oceny,
14. Konkurs HARMONIA – informacje podstawowe i kryteria oceny,
15. Konkurs SYMFONIA – informacje podstawowe i kryteria oceny,
16. TANGO – konkurs pilotażowy,
17. Źródła niepowodzeń w konkursach NCN,
18. Źródła niepowodzeń w konkursach NCN – ocena formalna,
20. Źródła niepowodzeń w konkursach NCN – przygotowanie wniosku,
21. Źródła niepowodzeń w konkursach NCN – kosztorys,
22. Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w grantach NCN,
23. STYPENDIA NAUKOWE w ramach projektów badawczych NCN,
24. Dodatkowe zgody właściwych komisji,
25. Harmonogram konkursów NCN w 2014 r.
Zobacz »   


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych Unii Europejskiej - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
Prezentacja: Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) - Zobacz »   

Mgr Grażyna Omarska, Doradca Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
Prezentacja: Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) - Zobacz »   

Mgr Bogna Hryniszyn, Koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
Prezentacja: Granty European Research Council - Zobacz »   
Prezentacja: Działania Marii Skłodowskiej-Curie - Zobacz »   

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Dr Andrzej Stępniewski, Mgr Michał Marszałowicz, Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
Prezentacja: Formalne aspekty uczestnictwa w Horyzont 2020 - Zobacz »   

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Mgr Katarzyna Frąk, Koordynator Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Prezentacja: Programy stypendialne dla początkujących i doświadczonych uczonych realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) - Zobacz »   

W jaki sposób wysłać wniosek w systemie OSF ?


Po wypełnieniu wniosku, wydrukowaniu 1 egzemplarza wersji papierowej (przy pomocy opcji Wydruk/wersja do Narodowego Centrum Nauki) i uzyskaniu wymaganych podpisów należy udostępnić do NCN wersję elektroniczną wniosku używając opcji Wyślij do Narodowego Centrum Nauki. Kompletne wykonanie procedury udostępnienia elektronicznej wersji wniosku zostanie potwierdzone zmianą wartości statusu na „wysłany” w nagłówku wniosku.
Natomiast podpisaną i opieczętowaną wersję papierową uzupełnioną o wymagane załączniki (wymienione na ostatniej stronie drukowanej wersji wniosku w sekcji ZAŁĄCZNIKI) należy wysłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć na adres:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
z dopiskiem zawierającym nazwę konkursu oraz panel, do którego kierowany jest wniosek.

Rejestracja w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI)

Rejestracja i logowanie w systemie OSF


1. Strona internetowa generatora wniosków w systemie OSF.
Zobacz »   

2. W celu uzyskania możliwości złożenia wniosku w systemie OSF należy zarejestrować się jako redaktor wniosków.

3. Na stronie generatora wniosków systemu OSF należy wypełnić następujący formularz.
Zobacz »   


4. Po utworzeniu profilu redaktora wniosku należy się zalogować do systemu OSF.

Wypełnienie wniosku w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI)

Podstawowe dane


1. Po zalogowaniu do systemu OSF klikamy przycisk Nowy wniosek w sekcji Wnioski.


2. Należy wybrać intersujący nas typ konkursu w ramach, którego chcemy złożyć wniosek na finansowanie projektu badawczego (grantu).
3. Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku w systemie OSF.
Nazwa Jednostki (Nazwa podmiotu): Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Adres siedziby: Ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
Województwo: Świętokrzyskie,
Numer telefonu: 48 41 349 72 00,
Numer faks: 48 41 349 72 01,
Adres e-mail: rektor@ujk.edu.pl,
Adres strony www: www.ujk.edu.pl,
Dane kierownika jednostki: Rektor, prof. dr hab. Jacek Semaniak,
Numer NIP: 657-02-34-850,
Numer REGON: 000001407,
Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A 20-1750-1110-0000-0000-2108-1256.
Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 266101 1
Należy podać pełne siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.)
Zobacz wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju z dnia 1.01.2010 r. opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny »   
Status organizacyjny:

Menu główne generatora systemu OSF


1. Menu główne generatora systemu OSF składa się z następujących zakładek:


1. Lista wniosków - wyświetla listę wniosków redaktora wniosku,
2. Wyślij do Narodowego Centrum Nauki - umożliwia przesłanie wniosku do NCN w wersji elektronicznej,
3. Skasuj wniosek - umożliwia kasowanie wniosków z bazy wniosków systemu OSF,
4. Wydruk - umożliwia wydruk wniosku w dwóch opcjach:


Menu tematyczne generatora systemu OSF


1. Menu tematyczne generatora systemu OSF składa się z następujących zakładek:

Informacje ogólne


1. Na formularzu Tytuł projektu uzupełniamy następujące dane:

Streszczenie


1. Na formularzu Streszczenie projektu dane mogą być wypełnione na dwa sposoby (obowiązkowo w języku polskim i angielskim):
- Poprzez wypełnienie poszczególnych podsekcji: Cel badań/Hipoteza, Metoda badawcza, Wpływ rezultatów - przy pomocy mini - edytora dostępnego w systemie OSF po naciśnięciu przycisku Edytuj.
- Poprzez załączenie pliku - wymagane jest, aby załączona treść zawierała podział na cel badań, metodę badawczą i wpływ rezultatów - maksymalnie 1 strona standardowego maszynopisu:
- Dopuszczalny rozmiar załączanego pliku: 99 MB,
Wymagany format pliku pdf:
- format strony A4, czcionka Times New Roman, wielkość 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy boczne 2cm, dolny i górny 1,5 cm.
2. Na formularzu Streszczenie projektu uzupełniamy następujące dane:
- Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza,
- Zastosowana metoda badawcza/metodyka,
- Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa.

Uzasadnienie badań podstawowych


1. Na formularzu Uzasadnienie badań podstawowych uzupełniamy informacje wykorzystując do 2500 znaków.

Wniosek Nowy/Skorygowany


1. Na formularzu Wniosek Nowy/Skorygowany zaznaczamy odpowiednią opcję.

Skrócony opis projektu


1. Na formularzu Skrócony opis projektu uzupełniamy odpowiednie informacje.
(maks. 5 stron standardowego maszynopisu w języku polskim). Skrócony opis projektu nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Przypominamy, że od 5 edycji konkursów NCN w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszym etapie oceny merytorycznej załącznik „Szczegółowy opis projektu” nie będzie oceniany. Zwracamy więc uwagę na fakt, że załącznik „Skrócony opis projektu” zawierać powinien wszystkie istotne informacje o projekcie, w tym przedstawienie celu naukowego, sformułowanych hipotez badawczych, znaczenia projektu, przewidywanego efektu podjętego problemu wraz ze wskazaniem podstawowej literatury.
2. Cel naukowy projektu (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze).
3. Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego).
4. Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych).
5. Metodyka badawcza (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach).
6. Literatura.

Szczegółowy opis projektu (uzupełniamy wyłącznie w języku angielskim)


1. Na formularzu Szczegółowy opis projektu uzupełniamy odpowiednie informacje.
2. Research Project Objectives (scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project scientific hypotheses).
3. Significance of the project (justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact).
4. Work plan (outline of the work plan, critical paths, state of pre-exisitng and initial research indicating feasibility of research objectives).
5. Research Methodology (underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research).
6. Literature references.

Plan badań


1. Na formularzu Plan badań uzupełniamy odpowiednie informacje dotyczące realizacji projektu.
2. Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.
3. W celu opisania zadania badawczego należy uzupełnić pole tekstowe Research Task in English.
4. W celu dodania kolejnego zadania badawczego należy kliknąć przycisk Dodaj zadanie.
5. W celu usunięcia zadania badawczego należy kliknąć przycisk z literką U.

Kosztorys


1. Na formularzu Kosztorys uzupełniamy kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysu.
2. Investigator / Staff Costs (Number of Investigators),
3. Planned Equipment (List of equipment to be purchased and/or built)

4. Other costs (Other costs justification - Please list and justify type of costs, host institution, estimated costs in accordance with the research plan)

5. Recruitment procedure (Description of recruitment procedure and employment of staff/investigators necessary for the completion of the project PhD students, investigators holding PhD degrees, technicians, laboratory technicians, etc.)

Kosztorys - podmioty


1. Na formularzu Kosztorys - podmioty uzupełniamy odpowiednie informacje finansowe dotyczące realizacji projektu w poszczególnych latach (Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki).
Poniżej można pobrać arkusz kalkulacyjny Excela, który stanowi wzór szacowania kalkulacji kosztów projektu.

Pobierz arkusz kalkulacyjny kosztów projektu »   


Informacje szczegółowe na stronie Narodowego Centrum Nauki


1. Instrukcje szczegółowe dotyczące przygotowania wniosków w ramach konkretnych konkursów dostępne są na stronach Narodowego Centrum Nauki:
Najczęściej zadawane pytania »