Nauka - nasi liderzy

Listy gratulacyjne Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za 2012 r.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło skierował do 36 nauczycieli akademickich Naszego Uniwersytetu listy gratulacyjne. Wytypowane osoby w 2012 r. należały do wyróżniających się w sferze naukowej. Preferowana była aktywność polegająca na publikowaniu tekstów w czasopismach „wysokopunktowanych”, a także promowanie doktorów i uczestnictwo w procedurze recenzyjnej przy nadawaniu stopni dra, dra hab. i tytułu profesora.

Lista pracowników, którzy otrzymali wyróżnienia w formie listów gratulacyjnych od Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. zw. dr hab. Marka Przeniosło za działalność naukową w 2012 r.
Zobacz listę wyróżnionych pracowników w 2012 r.»   
prof. zw. dr hab. Taras Banakh
prof. zw. dr hab. Wojciech Broniowski
prof. zw. dr hab. Wiesław Caban
dr hab. Piotr Chłosta, prof. UJK
dr hab. Witold Chmielewski, prof. UJK
dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK
dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
mgr Joanna Derlatka
dr hab. Wanda Dróżka, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner
prof. zw. dr hab. Wojciech Florkowski
dr hab. Agnieszka Gałuszka, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek
prof. zw. dr hab. Waldemar Iwanek
prof. zw. dr hab. Marianna Janion
prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
dr Izabela Konieczna
dr Martyna Król
dr hab. Anna Lankoff, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Adam Łajczak
prof. zw. dr hab. Zdzisław Migaszewski
prof. Marek Mizera
mgr Magdalena Nowak
dr Sławomir Pastuszka
prof. zw. dr hab. Wiktor Preżdo
dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Grażyna Rydzewska
dr hab. Tomasz Sikorski, prof. UJK
dr Monika Stelmaszczyk
dr Nina Stępnicka
dr hab. Mieczysław Szalecki, prof. UJK
dr Jakub Szlachetko
dr hab. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon
dr hab. Anna Wójcik-Karpacz

Listy gratulacyjne Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za 2013 r.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło skierował do 33 nauczycieli akademickich Naszego Uniwersytetu listy gratulacyjne. Wytypowane osoby w 2013 r. należały do wyróżniających się w sferze naukowej. Premiowana była odpowiednia liczba artykułów opublikowanych w czasopismach wysoko punktowanych, natomiast w przypadku wydziałów społecznych i humanistycznych, także autorstwo monografii. Ograniczona została liczba listów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wówczas było ich 36, obecnie 33. Wśród tegorocznych listów gratulacyjnych znalazły się trzy przyznane tym Redakcjom periodyków wydawanych przez UJK, które otrzymały najwyższą liczbę punktów podczas oceny ministerialnej ogłoszonej w grudniu 2013 r. Dotyczy to czasopism: „Respectus Philologicus” – 9 punktów (WH); „Miscellanea Oeconomicae” – 7 punktów (WZiA); „Studia Pedagogiczne” - 5 punktów (WPiA).

Lista pracowników, którzy otrzymali wyróżnienia w formie listów gratulacyjnych od Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. zw. dr hab. Marka Przeniosło za działalność naukową w 2013 r.
Zobacz listę wyróżnionych pracowników w 2013 r.»   
WM-P i WNoZ (bez Geografii) – 13 osób

Banakh Taras (Instytut Matematyki)
Banaś Dariusz (Instytut Fizyki)
Bidziński Mariusz (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa)
Broniowski Wojciech (Instytut Fizyki)
Florkowski Wojciech (Instytut Fizyki)
Głuszek Stanisław (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa)
Janion Marianna (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa)
Nasierowska-Guttmejer Anna (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa)
Pajek Marek (Instytut Fizyki)
Rybiński Przemysław (Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska)
Rydzewska Grażyna (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa)
Szlachetko Jakub (Instytut Fizyki)
Wożakowska-Kapłon Beata (Instytut Zdrowia Publicznego)

Wydziały społeczne i humanistyczne (w tym Instytuty artystyczne) – 17 osób

Adamczyk Andrzej (Instytut Ekonomii i Administracji)
Bielecka Małgorzata (Instytut Edukacji Plastycznej)
Borcuch Artur (Instytut Zarządzania)
Chmielewski Witold (Instytut Nauk Pedagogicznych)
Ludwikowska-Kędzia Małgorzata (Instytut Geografii)
Matyjas Bożena (Instytut Pedagogiki i Psychologii)
Ożarska Magdalena (Instytut Filologii Obcych)
Pielas Jacek (Instytut Historii)
Plaskura Paweł (Pracownia Informatyki – Filia)
Przeniosło Małgorzata (Instytut Edukacji Szkolnej)
Przybytniowski Jarosław (Instytut Ekonomii i Administracji)
Robak Ewa (Instytut Edukacji Muzycznej)
Stępnicka Nina (Instytut Stosunków Międzynarodowych)
Tsirigotis Konstantinos (Instytut Nauk Pedagogicznych)
Wójcik Mirosław (Instytut Filologii Polskiej)
Wzorek Anna (Instytut Filologii Polskiej)
Zbróg Piotr (Instytut Filologii Polskiej)

Redakcje czasopism

„Respectus Philologicus” (Wydział Humanistyczny)
„Miscellanea Oeconomicae” (Wydział Zarzadzania i Administracji)
„Studia Pedagogiczne” (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)


O przyznaniu listu decydowała aktywność publikacyjna. Wymagane było spełnienie jednego z następujących warunków:
a) W przypadku pracowników WM-P i WNoZ (bez kierunku Geografia):
- opublikowanie minimum 6 artykułów w czasopiśmie z listy A (niezależnie od przyznanej liczby punktów wynikających ze współautorstwa);
- opublikowanie minimum 4 artykułów w czasopiśmie z listy A (niezależnie od przyznanej liczby punktów wynikających ze współautorstwa), w tym minimum 1 tekstu w czasopiśmie 50-cio punktowym.

b) W przypadku Wydziałów reprezentujących dyscypliny humanistyczne i społeczne (tu również kierunek: Geografia)
- opublikowanie przynajmniej 2 artykułów z listy A, B, C (min. 10-cio punktowych) lub 3 artykułów z listy A, B, C (min. 8-mio punktowych);
- opublikowanie przynajmniej 2 artykułów z listy B, C (min. 7-mio punktowych) + monografii lub 1 artykułu z listy A + monografii;
- opublikowanie dwóch monografii.

c) W przypadku dwóch Instytutów artystycznych listy gratulacyjne przyznano osobom (po jednym z każdego Instytutu), które otrzymały największą liczbę punktów w ramach sprawozdań indywidualnych z działalności naukowej za 2013 r.

Szczególnie trudno było wytypować najaktywniejsze osoby z WM-P i WNoZ. Liczba nauczycieli akademickich posiadających liczne publikacje w czasopismach wysoko punktowanych jest tu znacząca. Wśród tych, którzy w swoim dorobku za 2013 r. posiadają 5 artykułów opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście A znajdują się: Barbara Barszcz (Instytut Chemii), Wiesław Kaca (Instytut Biologii), Maciej Rybczyński (Instytut Fizyki) i Valentyna Zubkowa (Instytut Chemii). Wśród pięciu artykułów Macieja Rybczyńskiego dwa umieszczone zostały w czasopismach 45-cio punktowych. Cztery artykuły w czasopismach z listy A, a wśród nich teksty 45-cio punktowe posiadali: Zdzisław Migaszewski (Instytut Chemii), Stanisław Mrówczyński (Instytut Fizyki) i Zbigniew Włodarczyk (Instytut Fizyki). Również tym osobom należą się podziękowania za ich wyjątkowo dużą aktywność publikacyjną.

Listy gratulacyjne Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za 2014 r.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło już po raz trzeci skierował do wybranej grupy pracowników UJK listy gratulacyjne. Wytypowane osoby w 2014 r. należały do najaktywniejszych, jeśli chodzi o publikowanie artykułów wysoko punktowanych i monografii, pod uwagę brana była także aktywność w pozyskiwaniu grantów. Tym razem przyznanych zostało 44 listy gratulacyjne (w poprzednich dwóch latach: 36 i 33). Wyraźne naukowe uaktywnienie się kadry akademickiej UJK w 2014 r. spowodowało konieczność podniesienia wymagań, spełnienie których decydowało o przyznaniu listu (szczegóły pod wykazem nazwisk).

Lista pracowników, którzy otrzymali wyróżnienia w formie listów gratulacyjnych od Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. zw. dr hab. Marka Przeniosło za działalność naukową w 2014 r.
Zobacz listę wyróżnionych pracowników w 2014 r.»   
Wydziały społeczne i humanistyczne:
1. Wiesław Caban*, WH – IH (A: 10, 10; Grant)
2. Agata Chabior, WPiA – IPiP (M: 25; A: 10, 10)
3. Chmielewski Witold**, WNS - INP (M: 25; A: 10, 10)
4. Stanisław Cygan, WH – IFP (A: 10, 10, 10)
5. Ryszard Czarny, WZiA – KKEP (M: 25, 25; A: 7, 7)
6. Jerzy Jaskiernia*, WZiA – IEiA (lider listy punktowej na pięciu wydziałach społ. i hum.)
7. Szymon Kazusek WH – IH (M: 25; A: 8; Grant)
8. Sylwia Konarska-Zimnicka, WH – IH (M: 25; A: 10, 10)
9. Izabela Konieczna*, WZiA – IZ (A: 10, 10, 7, 6)
10. Henryk Królikowski, WPiA – ISP (lider listy punktowej w ISP)
11. Ewa Kula, WPiA – IPiP (A: 10, 10, 9)
12. Oleg Leszczak, WH – IFO (M: 25, 25; A: 9)
13. Paweł Łukowiec, WPiA – IEM (lider listy punktowej w IEM)
14. Petro Garasyim – WZiA – IZ (M: 25; A: 10, 7, 7)
15. Ewa Piasta, WH – IFO (M: 25; A: 9, 7)
16. Dorota Połowniak-Wawrzonek, WH – IFP (A: 10, 10, 9)
17. Małgorzata Przeniosło**, WPiA – IES (M: 25, 25; A: 10, 9, 6)
18. Jarosław Przybytniowski*, WZiA – IZ (A: 15, 9, 9, 7, 7, 7, 7)
19. Marek Ruszkowski, WH – IFP (A: 10, 10, 9)
20. Grzegorz Trębicki, WPiA – IES (A: 10, 10, 10)
21. Konstantinos Tsirigotis*, WNS - INP (A: 15, 15, 15)
22. Beata Utkowska WH – IFP (M: 25; A: 10; Grant)
23. Anna Wileczek, WPiA – IES (M: 25; A: 10, 10)
24. Jerzy Zamojski, WZiA – IZ (A: 10, 10, 7, 7)
25. Piotr Zbróg*, WH – IFP (M: 25; A: 10, 10)


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Nauk o Zdrowiu:
26. Taras Banakh**, WM-P – IM (A: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15)
27. Dariusz Banaś*, WM-P – IF (A: 45, 35, 35, 35, 25, 25, 20, 15, 15, 15)
28. Wojciech Broniowski**, WM-P – IF (A: 45, 45, 40, 40, 40, 40, 35, 25, 25, 25, 20)
29. Wojciech Florkowski**, WM-P – IF (A: 40, 40, 40, 40, 40, 40, 25, 20, 20)
30. Agnieszka Gałuszka*, WM-P – ICh (A: 45, 40, 30)
31. Marek Gaździcki, WM-P – IF (40, 40, 35, 35)
32. Stanisław Głuszek**, WNoZ – IPiP (A: 50, 25, 15, 15, 15, 15, 15)
33. Janusz Krywult, WM-P – IF (A: 35, 35, 35, 35, 35, 35)
34. Stanisław Mrówczyński, WM-P – IF (A: 40, 40, 40, 35, 35, 35)
35. Marek Pajek*, WM-P – IF (A: 35, 25, 25, 15, 15, 15)
36. Maciej Rybczyński, WM-P – IF (A: 45, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 35, 35, 35, 30, 20)
37. Grażyna Rydzewska**, WNoZ – IPiP (A: 35, 30, 15, 15, 15, 15)
38. Volodymyr Starodub, WM-P – ICh (A: 30, 30, 30; M: 25, dwa podręczniki)
39. Grzegorz Stefanek, WM-P – IF (A: 45, 40, 40, 35, 35)
40. Jakub Szlachetko**, WM-P – IF (A: 45, 40, 40, 35, 35, 35, 35, 25)
41. Zbigniew Śliwiński*, WNoZ – IFizjot. (A: 30, 30, 30, 30, 20, 20)
42. Zbigniew Włodarczyk, WM-P – IF (A: 40, 40, 35, 35, 35, 30, 30)
43. Beata Wożakowska – Kapłon**, WNoZ – IZPA: (A: 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15)
44. Andrzej Wójcik, WM-P – IB (A: 35, 35, 25, 25, 20)

M – monografia; A – artykuł
* Osoby wyróżnione listem gratulacyjnym w poprzednich latach.

W przypadku wydziałów humanistycznych i społecznych list gratulacyjny przyznany został tym pracownikom, którzy spełnili jeden z następujących warunków (w porównaniu z ubiegłym rokiem wymagania zostały podniesione): opublikowali przynajmniej 3 artykuły w czasopismach minimum 10-cio punktowych; 2 artykuły 10-cio punktowe i 1 artykuł 9-cio punktowy; 2 artykuły 10-cio punktowe i dwa minimum 6-cio punktowe; 1 artykuł z listy A i dwa minimum 6-cio punktowe; 1 artykuł 10-cio punktowy i pozyskały grant; 2 monografie i minimum 1 artykuł 7-mio punktowy; 1 monografię i minimum 2 artykuły powyżej 6-ciu punktów (ale w sumie minimum 16 punktów); 1 monografia i grant. W przypadku WM-P i WNoZ obowiązywały kryteria podobne do tych z ubiegłego roku: opublikowanie przynajmniej 6 artykułów w czasopiśmie z listy A (niezależnie od liczby punktów wynikających ze współautorstwa). Dodatkowo list przyznano tym osobom, które miały mniej niż 6 artykułów z listy A, ale suma punktów za posiadane teksty była najwyższa (cztery osoby z najwyższą liczbą punktów w tej grupie – niezależnie od współautorstwa).

Warto wspomnieć jeszcze o innych osobach, których aktywność w 2014 r. była wyróżniająca. W przypadku pracowników wydziałów społecznych i humanistycznych należy wymienić następujących pracowników (kolejność alfabetyczna): Małgorzata Krawczyk – Blicharska, WPiA (A: 10, 10); Jerzy Gapys, WH (M: 25, 25); Joanna Grzela, WZiA (M: 25, A: 7, 7); Edyta Łyżwa, WZiA (M: 25, A: 7, 7); Edyta Majcher – Ociesa, WH (M: 25, 25); Piotr Misztal, WZiA (A: 10, 10, 8); Mirosława Nowak, WZiA (A: 10, 8, 8, 7); Tomasz Pawłuszko, WZiA (M: 25, A: 7, 7); Jarosław Prońko, WZiA (A: 10, 10, 6); Maria Tymińska, WZiA (A: 10, 10); Leszek Wieczorek, WZiA (M: 25, 25). W przypadku pracowników WM-P i WNoZ trzeba wspomnieć o (kolejność alfabetyczna): Barbarze Barszcz, Robercie Buckim, Joanna Garbulińska-Węgrzyn, Stanisławie Góździu, Agnieszce Jabłońskiej-Wawrzyckiej, Mariannie Janion, Wiesławie Kacy, Tadeuszu Kosztołowiczu, Ireneuszu Koteli, Dorocie Kozieł, Wiesławie Kubisiu, Zdzisławie Migaszewskim, Annie Nasierowskiej-Gutmajer, Przemysławie Rybińskim, Andrzeju Strójwąsie, Mieczysławie Szaleckim, Agnieszce Wojtaszek-Szwarc, Walentynie Zubkowej.