Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877).

§ 14. 1. Minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, kryteria i tryb oceny czasopism naukowych, uwzględniając w szczególności:

1) rodzaje czasopism;
2) stosowane procedury kwalifikowania publikacji do druku;
3) zasięg oddziaływania czasopisma (krajowy lub międzynarodowy);
4) poziom umiędzynarodowienia czasopisma określany na podstawie:
a) procentowego udziału recenzentów zagranicznych przy opiniowaniu zgłaszanych publikacji naukowych w ogólnej liczbie recenzentów,
b) języka publikacji naukowych,
c) procentowego udziału zagranicznych członków w radzie naukowej czasopisma,
d) procentowego udziału publikacji afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby publikacji;
5) indeksację czasopisma w uznanych bazach bibliograficznych.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych »   
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych »   
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych »   
Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009–2010 »