HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji
Filar - Wyzwania społeczne (Societal challenges)

Poniżej wskazujemy linki do strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Na stronach KPK można zapoznać się z informacjami ogólnymi, programami prac, aktualnościami oraz z ogłaszanymi konkursami na finansowanie projektów badawczych.

Wyzwania społeczne (Societal challenges)


Zobacz - Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, Demographic Change and Wellbeing)

Głównym celem tego program jest poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi starszych) przez cały czas ich życia oraz zapewnienie wszystkim obywatelom gospodarczo zrównoważonych i innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Zobacz - Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy)

Inwestycje w badania naukowe i innowacje związane z tym wyzwaniem społecznym umożliwią Europie zajęcie wiodącej pozycji na odpowiednich rynkach i odegrają rolę w osiągnięciu celów strategii 'Europa 2020' oraz jej inicjatyw przewodnich 'Unia innowacji' i 'Europa efektywnie korzystająca z zasobów'.

Zobacz - Bezpieczna, czysta i efektywna energia (Secure, Clean and Efficient Energy)

Celem tego wyzwania jest wsparcie niezawodnego, trwałego i konkurencyjnego systemu energetycznego poprzez: redukcję zużycia energii oraz redukcję śladu węglowego, tanią, niskowęglową energię elektryczną, paliwa alternatywne i mobilne źródła energii, jednolitą, inteligentną europejską sieć energetyczną, nowe technologie, zaangażowanie sektora publicznego, wdrażanie na rynek innowacji energetycznych i ICT.

Zobacz - Inteligentny, zielony i zintegrowany transport (Smart, Green and Integrated Transport)

Program wspiera budowę bezpiecznego, inteligentnego, ekologicznego, zintegrowanego transportu dla obywateli i gospodarki. Ma na celu uwzględnienie wzrastających potrzeb mobilności, wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu transportowego.

Zobacz - Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)

Program obejmuje rozwój strategii łagodzących zmianę klimatu, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, wodą, odpadami, bioróżnorodnością i ekosystemami, tworzenie wszechstronnych i zrównoważonych systemów obserwacji i zbierania informacji o środowisku.

Zobacz - Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies)

Wyzwanie ma na celu propagowanie lepszego zrozumienia Europy, dostarczając rozwiązań i wsparcia dla integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw europejskich - znajdują się tu zarówno tematy badań społeczno-ekonomicznych nad przezwyciężeniem kryzysu, jak również tematy dotykające dziedzictwa kulturowego, identyfikacji europejskiej, roli młodego pokolenia w innowacyjnej Europie, wzmocnienia roli Europy w kontekście przeobrażeń globalnych, czy też badania nad nowymi formami innowacji.

Zobacz - Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)

Program wspiera walkę z przestępczością i terroryzmem, wzmacnia bezpieczeństwo poprzez zarządzanie granicami, przeciwdziałanie kryzysom i klęskom żywiołowym w Europie, zapewnianie bezpieczeństwa i poszanowania prywatności w Internecie.