HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji

Zasady uczestnictwa - HORYZONT 2020


Zasady uczestnictwa

W programie ramowym Horyzont 2020 finansowane są projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych.

Beneficjentami finansowanych projektów mogą być:
+ Jednostki naukowe i badawcze,
+ Zespoły naukowe i naukowcy indywidualni,
+ Przedsiębiorstwa każdego typu.

Najlepsze projekty wybierane są w drodze konkursowej. Jakość projektów oceniana jest przez niezależnych ekspertów. Podstawowe kryteria oceny to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość). Projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value).

Na zasadzie odstępstwa, w przypadku działań w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, instrumentu MŚP, dotacji na współfinansowanie działania oraz w uzasadnionych przypadkach określonych w programie lub planie prac, minimalnym warunkiem jest udział jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.

Na zasadzie odstępstwa, w przypadku działań koordynacyjnych i wspierających oraz działań w zakresie szkoleń i mobilności, minimalnym warunkiem jest udział jednego podmiotu prawnego.

Zasady finansowania - HORYZONT 2020


Zasady finansowania

+ Refundacja do 100% kosztów bezpośrednich (dla podmiotów o charakterze niezarobkowym),
+ Wysokość kosztów pośrednich - 25 %,
+ VAT kosztem kwalifikowalnym, jeżeli podmiot nie może go odzyskać,
+ Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 8 tys. euro / rocznie (przy pełnym etacie) dla naukowca zatrudnionego w projekcie.

Zobacz - zasady wynagradzania w programie Horyzont 2020

Państwa członkowskie i stowarzyszone


Państwa członkowskie

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia. Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Państwa stowarzyszone

Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Islandia, Izrael, Liechtenstein, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja, Ukraina.

Zobacz

Najważniejsze fragmenty


Najważniejsze fragmenty ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu Horyzont 2020

TYTUŁ I
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
Artykuł 2
Definicje »   

(3) „państwo stowarzyszone” oznacza państwo trzecie, które jest stroną umowy międzynarodowej z Unią, określone w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013;

(6) „działanie innowacyjne” oznacza działanie polegające głównie na działalności mającej bezpośrednio na celu opracowywanie planów produkcyjnych i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów dział alność taka może obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, pilotaż, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

(7) „działania koordynacyjne i wspierające” oznaczają działania składające się przede wszystkim ze środków towarzyszą­cych, takie jak standaryzacja, upowszechnianie, podnoszenie świadomości i komunikacja, tworzenie sieci kontaktów, usługi koordynacji lub wsparcia, dialogi polityczne i wzajemne uczenie się oraz badania, w tym badania projektowe na potrzeby nowej infrastruktury; mogą tak że obejmować działania uzupełniające w zakresie nawiązywania kontaktów i koordynowania programów w różnych państwach.

(8) „upowszechnianie” oznacza publiczne ujawnienie wyników przy wykorzystaniu wszelkich stosownych środków (ina czej niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania wyników), w tym poprzez publikacje naukowe w dowolnym medium.

(9) „wykorzystanie” oznacza zastosowanie wyników do dalszej działalności badawczej, innej niż działalność objęta danym działaniem, lub w celu opracowania, stworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu lub procesu bądź w celu stworzenia i świadczenia usługi, lub działania w zakresienormalizacji.

(13) Kyteria wyboru i przyznania dotacji określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane w sposób przejrzysty oraz w oparciu o obiektywne i wymierne parametry, z uwzględnieniem ogólnego celu programu „Horyzont 2020”, tak by utworzyć dobrze funkcjonującą europejską przestrzeń badawczą.

TYTUŁ II
ZASADY UCZESTNICTWA
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne »   

Artykuł 6
Formy finansowania
Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, finansowanie może przyjąć jedną lub kilka form przewidzianych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012, w szczególności dotacji, nagród, zamówień publicznych lub instrumentów finansowych.

ROZDZIAŁ II
Dotacje
S e k c j a I
P r o c e d u r a u d z i e l a n i a d o t a c j i »   

Artykuł 9
Warunki udziału
1. Spełnione są następujące warunki minimalne:
a) w działaniu biorą udział co najmniej trzy podmioty prawne;
b) każdy z trzech podmiotów prawnych ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym oraz
c) trzy podmioty prawne, o których mowa w lit. b) są od siebie niezależne w rozumieniu art. 8.
Artykuł 8
Niezależność
1. Dwa podmioty prawne uważa się za niezależ ne od siebie, jeżeli żaden z nich nie znajduje się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą drugiego ani pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą tego samego podmiotu trzeciego.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, minimalnym warunkiem jest udział jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym w przypadku:
a) działań w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN);
b) instrumentu MŚP – jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną;
c) działania w zakresie współfinansowania programu; oraz
d) w uzasadnionych przypadkach określonych w programie lub planie prac.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku działań koordynacyjnych i wspierających oraz działań w zakresie szkoleń i mobilności, minimalnym warunkiem jest udział jednego podmiotu prawnego.

5. Jeżeli jest to właściwe i należycie uzasadnione, programy lub plany prac mogą określać dodatkowe warunki odpowiadające szczególnym wymogom polityki lub charakterowi i celom działania, w tym m.in. warunki odnoszące się do liczby uczestników, typu uczestników i ich siedziby.

Jak wziąć udział w programie ramowym HORYZONT 2020


Krok 1 - Znajdź odpowiednie zaproszenie do składania wniosków
(Step 1 - Find a suitable Call for Proposals)

Wyszukiwanie konkursów - Find a call


Wyszukiwanie konkursów - Find a call

1. Wybierz z menu zakładkę Funding Opportunities.
[Kliknij prezentowaną zakładkę, w celu otwarcia okna podglądu]
Wyszukiwanie zaproszeń do składania wniosków

2. Wybierz z menu zakładkę Calls.
Po kliknięciu w zakładkę Calls wyświetli się informacja o wszystkich aktualnie otwartych konkursach. W celu zawężenia wyników wyszukiwania do interesującego nas konkursu np. European Research Council należy zaznaczyć odpowiednie pola w wyszukiwarce.
[Kliknij prezentowaną zakładkę, w celu otwarcia okna podglądu]
Wyszukiwanie konkursów

3. Klikając w pole danego konkursu przechodzimy do jego szczegółów.
[Kliknij prezentowaną zakładkę, w celu otwarcia okna podglądu]
Wyszukiwanie konkursów

Program Pracy (Work Programme) publikowany jest przez Radę Naukową ERC, jako dokument zawierający praktyczne informacje i wskazówki dla potencjalnych wnioskodawców, które służą jako pomoc w trakcie przygotowania i składania wniosku.

Dokument podzielony jest na dwie części:
1. Aplikowanie od grant ERC
W części pierwszej znajdziemy informacje dotyczące m.in. zasad aplikowania o granty ERC, przygotowania, wypełniania i składania wniosku oraz zasad i oceny projektów.

2. Załączniki:
Ad. 2 Załącznik nr 1. ERC PEER REVIEW EVALUATION PANELS (ERC PANELS) zawiera 25 paneli obejmujących wszystkie dziedziny nauki.
Nauki fizyczne i inzynierskie (10 paneli, PE1–PE10), Nauki przyrodnicze (9 paneli, LS1–LS9 ) oraz nauki społeczne i humanistyczne (6 paneli SH1-SH6).
Ad. 2: Załącznik nr 2. Formularz zobowiązań wnioskodawcy.
Ad. 2: Załącznik nr 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące przestrzegania etyki w nauce.

Charakterystyka grantów ERC

Strona internetowa European Research Council (ERC)

Krok 2 - Znajdź partnerów projektu lub aplikuj jako osoba fizyczna
(Step 2 - Find project partners or apply as an individual)

Poszukiwanie partnerów - Find partners


Poszukiwanie partnerów - Find partners

W ramach programu ramowego Horyzont 2020 większość konkursów na finansowanie projektów badawczych, skierowana jest do konsorcjów złożonych z co najmniej trzech podmiotów pochodzących z trzech krajów członkowskich lub stowarzyszonych.

cordis

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - CORDIS EU Research Partners (Community Research and Development Information Service) jest to interaktywny portal informacyjny, który ma służyć wspieraniu europejskiej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Umożliwia on zamieszczanie w bazie ofert o ewentualnej współpracy oraz ich przeglądanie, celem poszukiwania potencjalnych partnerów do utworzenia międzynarodowego konsorcjum.

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - CORDIS

Ofertę udziału w Horyzont 2020 w formie formularza "Partner Search" rozsyła także RPK w Lublinie w ramach sieci krajowych punktów kontaktowych (National Contact Points).

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie

Krok 3 - Załóż konto na portalu
(Step 3 - Create an account on the portal)

Czynności wykonywane przy wsparciu pracownika Działu Nauki.

Krok 4 - Zarejestruj swoją organizację
(Step 4 - Register your organisation)

Czynności wykonywane przy wsparciu pracownika Działu Nauki.

Krok 5 - Prześlij swoją propozycję projektu Komisji Europejskiej
(Step 5 - Submit your project proposal to the Commission)

Czynności wykonywane przy wsparciu pracownika Działu Nauki.