HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji
Przydatne linki

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z siecią Regionalnych Punktów Kontaktowych wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych w Programie Ramowym UE – Horyzont 2020.

Horyzont 2020


Komisja Europejska - Horyzont 2020

Komisja Europejska jako organ wykonawczy UE wspiera finansowanie badań naukowych i innowacji w Programie Ramowym UE – Horyzont 2020 w latach 2014-2020.

Participant Portal


Participant Portal

Participant Portal [Portal Uczestnika] to internetowy system informatyczny przygotowany przez Komisję Europejską, umożliwiający wnioskowanie, monitorowanie, administrowanie i zarządznie projektami badawczymi i innowacyjnymi finansowanymi ze środków UE.

Participant Portal: Prezentacja obsługi portalu w formacie pdf

Participant Portal: Podręcznik użytkownika w formacie pdf

Participant Portal: Podręcznik użytkownika on-line

Participant Portal: Rejestracja beneficjentów - Podręcznik użytkownika w formacie pdf

CORDIS


Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS)

CORDIS to publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej służący rozpowszechnianiu jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.

EURAXESS


EURAXESS - Portal mobilnych naukowców

Portal EURAXESS ma na celu ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców w Europie, zachęcenie światowej klasy talentów badawczych do prowadzenia prac naukowych w instytucjach europejskich, tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej - obszaru rozwoju i integracji europejskich badań naukowych, umożliwienie poszukiwania pracy, finansowania badań oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej.

Europejski Punkt Informacyjny


Europejski Punkt Informacyjny

IPR jest inicjatywą Komisji Europejskiej zapewniającą profesjonalne i darmowe doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej dla rzeczywistych i potencjalnych beneficjentów badawczo-naukowych projektów finansowanych ze środków unijnych, jak rownież dla małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodowy transfer technologii.

Karta Naukowca


Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych