HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji

Zadania


Prezentowana strona internetowa przygotowana i redagowana przez Dział Nauki UJK ma za zadanie prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i doradczej wśród pracowników naszej Uczelni celem zwiększenia udziału kadry naukowej w pozyskiwaniu grantów europejskich w kolejnym programie ramowym Unii Europejskiej finansowania badań naukowych i innowacji - HORYZONT 2020.

Kontakt


mgr Agnieszka Bygar - Specjalista ds. programów badawczych
tel. 48 41 349 73 39
e-mail: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl

HORYZONT 2020


Informacje podstawowe

HORYZONT 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi 77 028,3 mln euro.

Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca pracowników naukowych do rejestracji w bazie ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji programów UE, w tym programu Horyzont 2020. Eksperci, wybrani z bazy przez Komisję lub jej agencje wykonawcze, będą m.in. oceniać składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych z unijnych środków.

Zobacz - Eksperci KE

Stawki dofinansowania projektów badawczych

W programie HORYZONT 2020 obowiązuje jedna stawka dofinansowania dla wszystkich beneficjentów i działań w ramach grantów na badania. UE pokrywa do 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych badań naukowych i działań innowacyjnych w przypadku organizacji non-profit . Pośrednie koszty kwalifikowalne (koszty administracyjne, komunikacyjne i infrastrukturalne, materiały biurowe) są refundowane według ryczałtowej stawki w wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (czyli kosztów bezpośrednio związanych z realizacją działania).

Zobacz - oficjalny serwis programu ramowego HORYZONT 2020 przygotowany przez Komisję Europejską

Zobacz - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

Zobacz - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu Horyzont 2020

Zobacz - Decyzja Rady UE (2013/743/UE) z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program Horyzont 2020

Struktura programu HORYZONT 2020


Struktura programu HORYZONT 2020 opiera się na trzech filarach:
Zobacz - Doskonałość w nauce (excellence in science)

+ Finansowanie najwyższej jakości badań pionierskich przez Europejską Radę ds. Badań (European Research Council),
+ Wspieranie przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),
+ Rozwijanie kariery naukowej poprzez akcje Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie actions),
+ Udostępnianie infrastruktury badawczej, w tym e-infrastruktury (European Research Infrastructures, including e-Infrastructures).

Zobacz - Wiodąca pozycja w przemyśle (industrial leadership)

+ Rozwijanie kluczowych technologii przemysłowych: ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcji, biotechnologii oraz technologii kosmicznych (Information and Communication Technologies),
+ Zapewnienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka (Access to risk finance),
+ Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (Innovation in SMEs).

Zobacz - Wyzwania społeczne (societal challenges)

+ Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, Demographic Change and Wellbeing), + Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy),
+ Bezpieczna, czysta i efektywna energia (Secure, Clean and Efficient Energy),
+ Inteligentny, zielony i zintegrowany transport (Smart, Green and Integrated Transport),
+ Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials),
+ Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies),
+ Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Trzy powyższe filary uzupełniają cele szczegółowe:
Zobacz - Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation)

+ Teaming - program umożliwia utworzenie nowych lub znaczące wzmocnienie (modernizację) istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w słabiej rozwiniętych regionach Europy.

+ Twinning - program umożliwia wzmocnienie określonego obszaru badań naukowych w instytucji opartej na wiedzy poprzez współpracę się z co najmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi.

+ ERA Chairs - program zapewnia wsparcie dla uniwersytetów i innych instytucji badawczych w celu zatrudnienia w jednostce naukowej osoby z doświadczeniem międzynarodowym, utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wprowadzania zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości w sposób trwały.

Zobacz - Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society)

Zobacz - Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology EIT)

Zobacz - Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre JRC)

Zobacz - Komplementarny program badawczy w zakresie badań i szkoleń w dziedzinie jądrowej (Euratom)

Rodzaje działań


+ Badania naukowe i działania innowacyjne - Dofinansowanie projektów badawczych zajmujacych się wyraźnie zdefiniowanymi wyzwaniami, co może doprowadzić do zdobycia nowej wiedzy lub opracowania nowej technologii.
(Dla kogo: Konsorcja partnerów z różnych krajów, sektora przemysłu i środowiska akademickiego).

+ Działania innowacyjne - Dofinansowanie jest bardziej skoncentrowane na działalności prowadzonej blizej rynku. Np. przygotowanie prototypów, testowanie, demonstrowanie,modelowanie, skalowanie itp.
(Dla kogo: Konsorcja partnerów z różnych krajów, sektora przemysłu i środowiska akademickiego).

+ Działania koordynacyjne i wspierające - Dofinansowanie obejmuje koordynację i sieciowanie projektów badawczych i innowacyjnych, programów i polityk.
(Dla kogo: Pojedyncze podmioty lub konsorcja partnerów z różnych krajów, sektora przemysłu i środowiska akademickiego).

+ Granty na badania pionierskie - Europejska Rada ds. Badań Naukowych - Dofinansowanie projektów ocenianych wyłącznie według kryterium doskonałości naukowej z dowolnej dziedziny bada, które sa realizowane przez jeden krajowy lub wielonarodowy zespół badawczy pod kierunkiem głównego badacza.

+ Wsparcie na rzecz kształcenia i rozwoju kariery - Działania "Marie Skłodowska-Curie" - Dofinansowanie międzynarodowych stypendiów na badania w sektorze publiczym i prywatnym, szkoleń w zakresie badań naukowych i wymiany pracowników (Naukowcy na wczesnym etapie kariery lub doświadczeni naukowcy [każdej narodowości] personel techniczny, krajowe/regionalne programy mobilności badawczej).

Bibliografia:
Horizon 2020 w skrócie, Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji, Luksemburg 2014

Europa 2020, Unia Innowacji, Europejska Przestrzeń Badawcza


Unia Europejska opracowała nową politykę na rzecz poprawy i dostępu do finansowania badań naukowych i innowacji w ramach:

Zobacz - unijnej strategii wzrostu Europa 2020

Zobacz - tzw. inicjatyw przewodnich: Unia Innowacji

Zobacz - Europejskiej Przestrzeni Badawczczej