Bibliometria - jako metoda analizy i oceny dorobku naukowego

Bibliometria »   

Bibliometria - definicja - rys historyczny

Derek John de Solla Price i Eugene Garfield uznawani są za twórców bibliometrii i scientometrii.
W 1969 roku Alan Pritchard jako jeden z pierwszych zdefiniował bibliometrię jako zastosowanie matematycznych i statystycznych metod do badania książek i innych środków komunikacji.
Pritchard A., Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation. 1969; 25: 348-9

Bibliometria - definicja - Główny Urzęd Statystyczny

Zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do literatury naukowej (a także patentów i innych środków przekazywania informacji). Pozwala na ocenę wielkości "produkcji naukowej", opierając się na założeniu, że istotą działalności naukowej (badawczej i rozwojowej, B+R) jest produkcja "wiedzy" (knowledge), znajdująca swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej (w rzeczywistości działalność ta jest znacznie bardziej złożonym i skomplikowanym zjawiskiem, istnieją również dziedziny, w których wyniki prac badawczych na ogół nie są publikowane, np. badania wojskowe czy większość badań w przemyśle).

Głównym źródłem danych bibliometrycznych jest zespół bibliograficznych baz danych zwanych Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) oraz Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), opracowanych przez Instytut Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information - ISI, Filadelfia, USA), administrowanych i aktualizowanych w oparciu o precyzyjnie sformułowane kryteria. Ogólnie rzecz biorąc analiza bibliometryczna polega na zastosowaniu różnorodnych danych dotyczących publikacji naukowych i przytaczanych w tych publikacjach cytatów (także cytatów w dokumentacji patentowej) do oceny wyników działalności naukowej krajów , a także do monitorowania rozwoju nauki, czyli obserwowania powstawania sieci powiązań badawczych, krajowych i międzynarodowych i pojawiania się nowych, multidyscyplinarnych dziedzin nauki i techniki oraz do poznawania wewnętrznej logiki rozwoju nauki. OECD prowadzi aktualnie prace nad przygotowaniem międzynarodowego podręcznika metodologicznego zawierającego zalecenia dotyczące konstruowania, zastosowania i interpretacji wskaźników opartych na danych bibliometrycznych. Będzie to kolejny podręcznik z serii Frascati Family Manuals.
Link do strony WWW GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-21.htm