Nowoczesne technologie

Archiwum
Na zdjęciu od lewej strony: mgr Michał Równiak - Statsoft Polska, dr Wojciech Majkowski - Dział Nauki UJK, dr Janusz Wątroba - Statsoft Polska, prof. Marek Przeniosło - prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W dniu 17.12.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu "Zastosowania statystyki i STATISTICA w planowaniu i opracowywaniu wyników badań naukowych dla pracowników naukowych i doktorantów UJK, zorganizowane przez Dział Nauki pod patronatem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marka Przeniosło. Szkolenie przeprowadzili pracownicy firmy StatSoft Polska mgr Michał Równiak i dr Janusz Wątroba.

W szkoleniu wzięło udział ponad sto osób - pracownicy naukowi, administracyjni, doktoranci oraz studenci. Pracownicy firmy Statsoft zapewnili wszystkim uczestnikom materiały biurowo-szkoleniowe a organizatorom drobne upominki. Organizatorzy mają nadzieję, iż szkolenie które cieszyło się tak dużym zainteresowaniem zaowocuje w przyszłości dalszą współpracą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z firmą Statsoft Polska.

Program Szkolenia obejmował:

Prezentację aktualnej oferty StatSoft Polska dla Uczelni,

Statystyczne aspekty planowania badań empirycznych,
Dla naukowców zajmujących się badaniami empirycznymi znajomość zagadnień statystycznych jest ważnym elementem ich warsztatu badawczego. Znajomość ta ma znaczenie na różnych etapach procesu badawczego.

Podstawowe narzędzia wspomagania analizy danych w STATISTICA,
Współcześnie trudno wyobrazić sobie statystyczne opracowanie wyników badań naukowych bez wspomagania odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem. W trakcie prezentacji zostaną zaprezentowane możliwości jakie w tym zakresie oferuje oprogramowanie z rodziny STATISTICA.

Kryteria wyboru testów istotności różnic,
Jednymi z najczęściej wykorzystywanych w praktyce badawczej metod statystycznych są testy istotności różnic. Ważną kwestią jest ich poprawny wybór.

Przykłady stosowania testów istotności w różnych dziedzinach badań,
Zostaną zaprezentowane przykłady stosowania testów istotności do oceny prawdziwości hipotez badawczych w różnych dziedzinach badan empirycznych.

Przykład opracowania wyników badań za pomocą analizy wariancji,
W przypadku badań doświadczalnych najczęściej stosowane metody opracowania ich wyników to techniki analizy wariancji. Umożliwiają one nie tylko analizę zebranych wyników ale też odpowiednie zaplanowanie badań.

Przykład zastosowania analizy regresji.
W wielu zagadnieniach badawczych występuje problem analizy wzajemnych powiązań występujących pomiędzy zmiennymi opisującymi różne aspekty interesujących badacza zjawisk. Stosowane narzędzia oferują techniki analizy regresji.

Archiwum