Aktualności - Ankieta jednostki naukowej

Przewidywany termin składania wniosku o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej i przekazywania ankiety jednostki naukowej »   

Termin składania w formie pisemnej wniosku o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej i przekazywania w postaci elektronicznej ankiety jednostki naukowej we wskazanym przez ministra systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877) przewiduje się do 8 kwietnia 2013 r.

Ankietę jednostki naukowej będzie można przekazywać za pośrednictwem systemu POL-on. Przewiduje się, że moduł systemu, pozwalający na wypełnienie i przekazanie ankiety jednostki naukowej, będzie udostępniony 18 lutego 2013 r. Ostateczne terminy będą ogłoszone w odrębnych komunikatach.

Wnioski o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej należy składać w momencie przekazania ankiety w systemie teleinformatycznym, ponieważ powinny one zawierać oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych zawartych w ankiecie ze stanem faktycznym i dokumentacją.

Często zadawane pytania - odpowiedzi MNiSW na pytania związane z kompleksową oceną działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych »   
Procedura postępowania przygotowania ankiety jednostki naukowej »   
Zakres czynności pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z Wydziału UJK (Podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni):

1. Pracownik administracyjny odpowiedzialny za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z Wydziału zobowiązany jest do posiadania konta (tzw. Roli w obszarze ankieta jednostki naukowej - INST_OCENA_PARAMETRYCZNA) w systemie POL-on. W sprawie założenia konta/Roli należy kontaktować się z pracownikiem Działu Aplikacji i wsparcia informatycznego

2. Pracownik administracyjny odpowiedzialny za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z Wydziału, eksportuje po sprawdzeniu poprawności danych do postaci elektronicznego pliku (w formacie XML) scaloną wydziałową ankietę z aplikacji komputerowej, którą będzie można pobrać ze strony internetowej http://polon.nauka.gov.pl/. Po pobraniu pliku instalacyjnego aplikacji należy ją zainstalować na komputerze służbowym.

3. Pracownik administracyjny odpowiedzialny za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z Wydziału, po sprawdzeniu poprawności danych importuje w postaci elektronicznego pliku (w formacie XML) scaloną wydziałową ankietę do systemu POL-on.

4. Pracownik administracyjny odpowiedzialny za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z Wydziału, przesyła jednocześnie poprzez system POL-on do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektroniczną wersję ankiety i Wniosek o przyznanie kategorii naukowej jednostce z podpisem Dziekna Wydziału. Wniosek o przyznanie kategorii naukowej jednostce jest załączany w postaci skanu - pliku elektronicznego.

Pobierz wzór Wniosku o przyznanie kategorii naukowej jednostce w formacie Portable Document Format (pdf) »   

5. Pracownik administracyjny odpowiedzialny za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z Wydziału, sporządza wydruk ankiety, który przechowywany jest na właściwym Wydziale. Wersja papierowa ankiety nie jest przesyłana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zakres czynności pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z jednostki w ramach Wydziału UJK:

1. Pracownik administracyjny odpowiedzialny za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z jednostki w ramach Wydziału, eksportuje po sprawdzeniu poprawności danych do postaci elektronicznego pliku (z rozszerzeniem ajn) ankietę z aplikacji komputerowej, którą będzie można pobrać ze strony internetowej http://polon.nauka.gov.pl/. Po pobraniu pliku instalacyjnego aplikacji należy ją zainstalować na komputerze służbowym. Wyeksportowany plik ankiety przesyła do pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie ankiety jednostki naukowej z Wydziału.

Grupy wspólnej oceny jednostek naukowych (GWO) »