ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „Inkubator Innowacyjności+”

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w pierwszym naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych. Lp. Nr wniosku Ocena merytoryczna 1 01/NAB_1/UJK/2017 Rekomendowany do dofinansowania* 2 02/NAB_1/UJK/2017 Rekomendowany do dofinansowania* 3 03/NAB_1...
Więcej

Warsztaty ABC GRANTOWANIA

Po raz kolejny w Rektoracie Uniwersytetu odbył się warsztat ABC GRANTOWANIA prowadzony przez Agnieszkę Bygar z Działu Nauki oraz Annę Depczyńską z Działu Innowacji i Transferu Technologii, podczas którego przybliżono zasady i tryby aplikowania o granty badawcze i badawczo-rozwojowe z aspektem praktycznym i komercyjnym. Jesteśmy bardzo zbudowani i pozytywnie zmotywowani dużym zainteresowaniem oraz liczną obecnością na warsztatach. Dziękujemy za Państwa pozytywne opinie wyrażone w ankietach ewa...
Więcej

Rozwój firmy przez innowacje – ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność B+R to instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Kto ma prawo do ulgi B+R? Podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z ulgi B+R na warunkach i zasadach określonych w przepisach podatkowych PIT i CIT (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT). W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy prowadzący dz...
Więcej

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór!

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór! W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności +  mamy przyjemność poinformować oraz zaprosić  imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym. Przedmiotem zgłoszeń mogą być projek...
Więcej

NCBR ogłosiło kolejny konkurs dla firm!

NCBR ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”. Tym razem na wsparcie innowacyjnych projektów mają szanse słabiej rozwinięte regiony kraju (tj. wszystkie poza Mazowszem). Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, a maksymalna - 1,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Szczegóły: http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5165,szybka-sciezka-dla-projektow-spoza-mazowsza.html Uniwersytet Ja...
Więcej

Kultura grantowa niech kwitnie!

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Innowacji i Transferu Technologii zapraszają do uczestnictwa w cyklu warsztatów/ szkoleń związanych m.in. z zarządzaniem projektami, poprawnym przygotowywaniem wniosków grantowych (międzynarodowych i krajowych), tematyką Programu Horyzont 2020, własnością intelektualną, budowaniem zespołów badawczych, praktycznymi aspektami pracy naukowej, komercjalizacją itp. Cykl jest m.in. odpowiedzią na anonimowe badanie ankietowe pn. „Zwiększenie liczby pro...
Więcej

PRACOWNICY NAUKOWI UJK W BAZIE EKSPERTÓW NCBR

Rolą ekspertów, powołanych przez  Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest wspieranie procesu oceny zadań badawczych. Eksperci to osoby kompetentne merytorycznie w obszarach nauki i przemysłu, którzy będą oceniać wnioski zgodnie z naukowymi, technologicznymi i społeczno-ekonomicznymi celami strategicznych programów badawczych oraz innowacyjnych projektów. W bazie ekspertów znaleźli się: dr hab. pro...
Więcej

Zmiany ustawowe w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1842 – dalej PoSW) przez artykuł 6 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz.U. z dnia 30 listopada 2016 roku poz. 1933 – dalej ustawa o innowacyjności) o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, uprzejmie informuję, że od dnia 31 grudnia 2016 roku pracownicy zainteresowani nabyciem praw do wyników badań naukowych...
Więcej