Zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Do podstawowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) należy:

 1. opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia, zgodnej z nowelizacją ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy – rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,
 3. przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia,
 4. przedstawianie Senatowi UJK corocznego raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia,
 5. ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 6. wspieranie i monitorowanie działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,
 7. upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia,
 8. opracowanie wzorów dokumentów, wykorzystywanych w procesie realizacji zadań, obejmujących doskonalenie jakości kształcenia.

 

W skład UKJK wchodzą Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) i Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

 1. opracowanie procedur oceny stanu wyjściowego i rekomendacji w oparciu o uzyskane wyniki ankietyzacji ogólnouniwersyteckiej i samooceny na wydziałach i jednostkach międzywydziałowych,
 2. opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni (wzory ankiet ogólnouniwersyteckich oraz części wspólnej dla ankiet wydziałowych),
 3. opracowywanie działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia w Uczelni oraz sporządzanie harmonogramów ich wdrażania (rekomendacji),
 4. opiniowanie programów kształcenia i zakładanych efektów kształcenia dla obszaru/obszarów zgodnie z KRK,
 5. wspieranie rozwoju różnych form kształcenia przez całe życie i ich upowszechnianie,
 6. zapewnienie serwisu informacyjnego dotyczącego działań projakościowych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz innych form przekazywania informacji,
 7. monitorowanie mobilności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych,
 8. wspieranie doskonalenia metod systemu nagradzania nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 9. wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia na wydziałach,
 10. przygotowywanie rekomendacji w zakresie działań projakościowych dla Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 11. publikowanie informacji i aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia zarówno polskich, jak i z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

 

Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

 1. przeprowadzenie oceny stanu wyjściowego w zakresie jakości kształcenia w skali Uczelni, wydziałów i jednostek międzywydziałowych,
 2. monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach z zakresu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,
 3. przygotowywanie i koordynowanie  ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,
 4. analizowanie wyników ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,
 5. publikowanie wyników oceny jakości kształcenia w Uczelni,
 6. opiniowanie metod weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia zgodnie z KRK,
 7. monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
 8. przeprowadzenie oceny poprawności i skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 9. wizytowanie wydziałów i jednostek międzywydziałowych,
 10. monitorowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
 11. realizacja zadań określonych w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach..

 

W ramach Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia tworzy się Podzespół ds. Kształcenia Nauczycieli

Do zadań Podzespołu ds. Kształcenia Nauczycieli należy:

 1. wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia nauczycielskiego na wydziałach,
 2. analiza zgodności programu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych i studiach podyplomowych z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 3. formułowanie propozycji zmian w programach kształcenia nauczycieli oraz działań, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia nauczycieli,
 4. nadzór nad tworzeniem grup kształcenia nauczycielskiego na wydziałach Uczelni, realizujących moduł nauczycielski.

Do zadań Podzespołu ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych należy:

 1. wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych,
 2. analiza zgodności programu kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 3. opiniowanie programów kształcenia studiów doktoranckich i podyplomowych,
 4. formułowanie propozycji zmian w programach kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia,
 5. analiza adekwatności metod weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych.

 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia realizuje swoje zadania poprzez:

 1. wizytacje,
 2. ocenę pracy wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia,
 3. analizę dokumentów z zakresu jakości kształcenia,
 4. kwestionariusze (ankiety, rozmowy).

 

 

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 78/2015 Rektora UJK w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka