Strategia rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata 2012-2020

Nauka – Edukacja – Baza – Otoczenie - Zarządzanie

 

 

Priorytet 1. Nauka – fundament Uniwersytetu

 

Podstawę funkcjonowania nowoczesnej uczelni akademickiej stanowi potencjał naukowy, jego efektywne wykorzystanie i osiągnięcia badawcze. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, będący jedyną w województwie świętokrzyskim uczelnią uniwersytecką, stwarza możliwości harmonijnego rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. Wykorzystuje współpracę naukową, krajową i zagraniczną, oraz różnorodne formy komunikacji wiedzy we współtworzeniu wspólnej przestrzeni badawczej w wymiarze globalnym.

 

Uniwersytet szczególnie wspiera rozwój dyscyplin uznanych za priorytetowe, ze względu na:

·      posiadane zasoby kadrowe i bazę badawczą,

·      uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, zarówno posiadane (historia, językoznawstwo, pedagogika, sztuki piękne, nauki o zdrowiu, nauki o polityce, fizyka, chemia, geografia, biologia), jak i planowane do uzyskania (literaturoznawstwo, ekonomia, nauki o bezpieczeństwie, matematyka),

·      uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, zarówno posiadane (historia), jak i planowane do uzyskania (fizyka, biologia, chemia, nauki o zdrowiu, nauki o polityce, sztuki piękne),

·      zbieżność ze strategią rozwoju regionalnego,

 

Priorytet związany z zapewnieniem wysokiego poziomu badań naukowych realizowany będzie w szczególności przez:

1.     Aktywną politykę kadrową i wspieranie rozwoju naukowego pracowników, w tym:

a)       osiąganie jak najwyższych kategorii naukowych przez wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne, przez efektywne wykorzystanie ich zasobów naukowych, materialnych i kadrowych,

b)       wdrożenie systemu oceny jakości badań i powiązanie ich finansowania z efektami naukowymi,

c)       kształtowanie umiejętności pracy i kierowania w zespołach badawczych,

d)       stymulowanie rozwoju naukowego młodej kadry poprzez uczelniane stypendia doktorskie, granty wewnętrzne, urlopy naukowe,

e)       systematyczne wspieranie kadrowe jednostek w obszarze dyscyplin uznanych za priorytetowe dla rozwoju UJK.

 

2.     Wspieranie współpracy naukowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym:

a)       systematyczne rozszerzanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,

b)       wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów badawczych i wdrożeniowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,

c)       zwiększenie efektywności badań naukowych realizowanych we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

d)       upowszechnianie oferty badawczej, wyników badań i promocję osiągnięć naukowych UJK.

 

3.     Wspieranie badań w dyscyplinach uznanych za priorytetowe dla rozwoju Uniwersytetu, w tym:

a)       prowadzenie badań naukowych mających istotne znaczenie dla kultury, przyrody, życia społecznego i gospodarki regionu świętokrzyskiego i ziemi piotrkowskiej,

b)       rozwój badań w dyscyplinach stanowiących wyróżnik aktywności naukowej UJK na szczeblu krajowym i międzynarodowym,

c)       wsparcie realizacji przedsięwzięć badawczych o charakterze interdyscyplinarnym,

d)       rozwijanie współpracy naukowej z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi oraz badawczo-rozwojowymi.

 

4.     Unowocześnianie rozwiązań organizacyjnych wspierających rozwój badań poprzez:

a)       wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zwiększających efektywność wykorzystania bazy i potencjału naukowego oraz komercjalizację wiedzy,

b)       upowszechnienie wiedzy na temat oferty badawczej i komercyjnej, infrastruktury naukowej i osiągnięć UJK,

c)       rozwój systemów informatycznych i informacyjnych wspierających badania naukowe,

d)       wdrażanie systemu przechodzenia wydawnictw ciągłych i czasopism UJK na platformę cyfrową,

e)       podnoszenie poziomu naukowego wydawnictw ciągłych i czasopism UJK i włączenie ich w system kategoryzacji MNiSW.

 

5.     Wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony i wykorzystania własności intelektualnej.

 

 

 

Priorytet 2. Edukacja – wysoka jakość i różnorodna oferta kształcenia

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, jako jedyny uniwersytet w regionie świętokrzyskim, gwarantuje optymalne warunki studiowania i różnorodną ofertę kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych oraz sztuki. Społeczność akademicka winna przejawiać nieustanną troskę o jedność badań naukowych i edukacji oraz wysoką jakość kształcenia. Uniwersytet powinien zapewniać studentom warunki do nauki i rozwoju dające satysfakcję ze studiowania, a poprzez budowanie pożądanych kwalifikacji i kompetencji - umożliwiać absolwentom spełnianie wymogów konkurencyjnego rynku pracy w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Realizacja zadań edukacyjnych w zakresie prowadzonych kierunków studiów wszystkich stopni, jak i różnorodnych form kształcenia ustawicznego, winna być prowadzona w poczuciu odpowiedzialności za kształtowanie elit różnych sfer życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego w regionie. Jednocześnie wspierać należy działania związane z tworzeniem i utrzymaniem kierunków studiów i specjalności, które stanowiłyby wyróżnik UJK na tle innych uczelni w kraju. Tak realizowany cel czyni z UJK ważny podmiot decydujący o rozwoju miasta i regionu. Zapewnienie warunków optymalnego rozwoju i wykształcenia w wymiarze personalnym wymaga promowania rozwiązań umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia i wszechstronnego wspierania studentów wykazujących predyspozycje do pracy naukowej.

 

Priorytet związany z zapewnieniem wysokiej jakości i różnorodnej oferty kształcenia realizowany będzie  w szczególności przez:

 

1.     Aktualizację i unowocześnianie oferty dydaktycznej UJK:

a)       dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do zmian na regionalnym i krajowym rynku pracy oraz zapotrzebowania społecznego, zgodnie  z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji,

b)       prowadzenie kształcenia na studiach II stopnia w obszarach uznanych za strategiczne dla rozwoju UJK,

c)       wprowadzenie studiów III stopnia w zakresie dyscyplin naukowych, w których UJK posiada stosowne uprawnienia do nadawania stopni naukowych,

d)       wspieranie rozwoju kierunków studiów o charakterze interdyscyplinarnym,

e)       wspieranie działań stymulujących indywidualizację procesu kształcenia,

f)        stwarzanie warunków do studiowania przez osoby niepełnosprawne,

g)       rozwój i promocję oferty kształcenia ustawicznego.

 

2.     Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 

3.     Umiędzynarodowienie procesu kształcenia:

a)       zwiększanie oferty zajęć w językach kongresowych, w tym rozszerzanie oferty studiów prowadzonych w języku angielskim,

b)       tworzenie wspólnych programów nauczania we współpracy z uczelniami zagranicznymi,

c)       stymulowanie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich,

d)       efektywne wykorzystanie możliwości wspierania wymiany studentów, doktorantów w ramach programów międzynarodowych (m.in. LLP-Erasmus, MOST, Tempus), umów bilateralnych i fundacji,

e)       wdrażanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających podejmowanie studiów w UJK przez studentów obcokrajowców,

f)        promocja oferty dydaktycznej UJK w wymiarze międzynarodowym.

 

4.     Rozwijanie aktywności i samodzielności studentów i doktorantów:

a)       kształtowanie postaw stymulujących aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym,

b)       angażowanie studentów i doktorantów w realizację projektów badawczych,

c)       rozwój studenckiego ruchu naukowego,

d)       wspieranie samorządności studenckiej,

e)       wspieranie rozwoju kultury i sportu akademickiego.

 

5.     Doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych wspierających rozwój i zapewnienie jakości kształcenia:

a)       wprowadzanie i doskonalenie rozwiązań organizacyjnych zwiększających efektywność kształcenia,

b)       rozwój systemów informatycznych i informacyjnych wspierających kształcenie i organizację kształcenia,

c)       podejmowanie działań na rzecz rozbudowy i unowocześniania bazy dydaktycznej, kulturalnej i sportowej,

d)       wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych umożliwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym.

 

 

Priorytet 3. Baza – rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury UJK

 

Przyszłość Uniwersytetu, a zwłaszcza zmiana profilu kształcenia łącząca się z rozwojem naukowym jednostek organizacyjnych, wiąże się z koniecznością rozbudowy nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Powstanie odpowiedniej bazy stanowi warunek konieczny zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i odpowiedniego poziomu prowadzonych badań naukowych. Jakość usług edukacyjnych jest szczególnie ważna w otwartej przestrzeni edukacyjnej i naukowej. Realizacja wspólnych przedsięwzięć badawczych i edukacyjnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi musi być oparta na zasadach równowagi. Równowaga ta w dużym stopniu zależy od warunków lokalowych, sprzętowych i organizacyjnych oferowanych przez współpracujące uczelnie. Nowoczesna baza naukowa i dydaktyczna czyni z Uniwersytetu liczącego się partnera nie tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale również dla przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, kultury. Powinna stwarzać warunki do budowania pozycji Uniwersytetu jako ważnego czynnika rozwoju, a zarazem „okna na świat” dla regionu.

 

Priorytet związany z rozbudową i unowocześnieniem infrastruktury UJK realizowany będzie w szczególności poprzez realizację następujących zadań:

 

1.     Rozbudowa bazy lokalowej UJK:

a)       kontynuacja rozbudowy i wyposażenia kampusu UJK - z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a więc rozwój:

- Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,

- Biblioteki Uniwersyteckiej,

- Centrum Języków Obcych,

- Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu jako części Wydziału Zarządzania i Administracji,

- Centrum Edukacji Artystycznej;

b)       kontynuacja rozbudowy i unowocześnienie wyposażenia obiektów - z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej, czyli rozwój:

- bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

- bazy laboratoryjnej Instytutu Sztuk Pięknych,

- bazy laboratoryjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu.

c)       pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy Wydziału Humanistycznego na terenie kampusu UJK – Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej,

d)       pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji na terenie kampusu UJK,

e)       pozyskanie środków i realizacja docelowej rozbudowy Wydziału Nauk o Zdrowiu,

f)        pozyskanie środków i rozbudowa bazy rehabilitacyjnej i sportowej UJK na terenie kampusu,

g)       modernizacja budynków Rektoratu oraz Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.

 

2.     Informatyzacja Uczelni:

a)       budowa Uniwersyteckiego Centrum Danych,

b)       rozbudowa uczelnianej sieci szkieletowej,

c)       wdrożenie systemów zabezpieczeń sieciowych,

d)       wdrażanie rozwiązań umożliwiających korzystanie z sieci bezprzewodowej,

e)       wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.

 

3.     Rozbudowa systemów informacyjnych wspierających dydaktykę i badania naukowe:

a)       poszerzanie dostępu do krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych,

b)       tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych w obszarze dydaktyki i badań naukowych prowadzonych w UJK,

c)       systematyczne powiększanie zbiorów bibliotecznych i optymalizowanie dostępu do tych zbiorów.

 

4.     Wspieranie rozwiązań sprzyjających efektywnemu i oszczędnemu wykorzystaniu bazy lokalowej i zasobów materialnych UJK.

 

 

Priorytet 4. Otoczenie – otwarty Uniwersytet

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego winien pełnić rolę centrum życia akademickiego w regionie świętokrzyskim i jego stolicy, Kielcach jak również w Piotrkowie Trybunalskim i ziemi piotrkowskiej. Budowanie wizerunku Kielc jako miasta akademickiego, oferującego atrakcyjne warunki studiowania nie tylko dla mieszkańców regionu, ale również dla młodzieży i dorosłych spoza jego granic, wymaga otwarcia na współpracę z innymi uczelniami akademickimi.

  Wyzwaniem dla Uniwersytetu winno być inspirowanie i efektywne wykorzystywanie różnorodnych możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym, samorządowym. Szczególnej troski wymaga realizacja przedsięwzięć podejmowanych przy współudziale partnerów zewnętrznych (w tym samorządów), które stwarzają możliwość powstania nowych rozwiązań o charakterze systemowym, mogących stać się wyróżnikiem działalności UJK, m.in. w obszarze rozwoju systemu ochrony zdrowia, przedsiębiorczości akademickiej - w powiązaniu z działalnością Kieleckiego Parku Technologicznego i Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

 

Priorytet związany z pełnieniem funkcji otwartego Uniwersytetu realizowany będzie w szczególności przez:

 

1.     Budowanie pozycji UJK jako centrum wiedzy i kompetencji w regionie w zakresie edukacji, kultury, nauki i rozwoju gospodarczego w tym:

a)       współpraca z powszechnym systemem edukacji,

b)       współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,

c)       organizacja przedsięwzięć artystycznych i sportowych,

d)       wdrażanie rozwiązań stymulujących współpracę Uniwersytetu z otoczeniem m.in. przez powołanie Fundacji Rozwoju UJK.

 

2.     Otwarcie UJK na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy:

a)       wspieranie rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy do gospodarki,

b)       współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu,

c)       wspieranie inicjatyw samorządu lokalnego związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów,

d)       wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, współpraca z Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym,

e)       rozwój działalności Biura Karier.

 

3.     Intensyfikacja współpracy z władzami miasta i regionu.

 

4.     Wzmocnienie więzi z absolwentami Uniwersytetu.

 

 

Priorytet 5. Zarządzanie - sprawny i przyjazny Uniwersytet

 

            O efektywności wykorzystania zasobów Uczelni, w tym także potencjału intelektualnego jej pracowników i studentów, w dużej mierze decyduje system organizacyjny. Jego sprawność jest szczególnie ważna w okresie intensywnego rozwoju Uniwersytetu, w którym dokona się znacząca rozbudowa infrastruktury oraz szereg zmian w obszarze działalności badawczej i edukacyjnej, inspirowanych zmianą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Powodzenie tych zadań wymaga skoordynowanego planowania, skutecznej realizacji i nadzoru, efektywnego zarządzania finansami, co pociąga za sobą konieczność scentralizowania systemu zarządzania finansami i mieniem Uczelni - z zachowaniem zasady planowania przychodów i kosztów w odniesieniu do realizowanych zadań. Dysponenci kosztów ponoszonych w zakresie realizowanych zadań winni efektywnie wykorzystywać przekazane im zasoby. Jednocześnie należy stymulować pozyskiwanie środków z różnorodnych źródeł pozabudżetowych. Zakres dysponowania środkami finansowymi może ulegać zmianie z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych i organizacyjnych.

Złożoność procesu zarządzania wymaga wprowadzenia nowoczesnych narzędzi oferujących możliwość korzystania z Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Priorytet związany ze sprawnym zarządzaniem UJK realizowany będzie w szczególności przez wdrażanie następujących celów szczegółowych:

 

1.     Wprowadzenie strategicznego zarządzania Uniwersytetu:

a)       realizacja Strategii Rozwoju UJK na lata 2012-2020,

b)       koordynacja działań związanych z kształtowaniem wizerunku UJK.

 

2.     Wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających optymalną realizację zadań statutowych UJK:

a)       dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających się zadań Uczelni,

b)       monitorowanie i doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach na rzecz ich optymalnego współdziałania,

c)       prowadzenie polityki kadrowej z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostek,

d)       doskonalenie systemu kontroli zarządczej,

e)       promowanie postaw aktywnych i innowacyjnych na rzecz optymalizacji procesów zarządzania.

 

3.     Optymalizacja systemu zarządzania finansami:

a)       rozwój systemu zarządzania finansami z wykorzystaniem narzędzi analityki, planowania i kontroli finansowej,

b)       wdrażanie rozwiązań umożliwiających realizację budżetu w ujęciu zadaniowym,

c)       bilansowanie przychodów i kosztów działalności dydaktycznej,

d)       wspieranie działań w zakresie pozyskiwania i efektywnego wydatkowania środków na działalność statutową UJK,

 

4.     Doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych wspierających zarządzanie Uniwersytetu:

a)       informatyzacja procesu zarządzania,

b)       wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

 

Realizacja strategii

 

Strategia rozwoju UJK stanowi zbiór celów uznanych za priorytetowe dla całej społeczności akademickiej. Określa podstawę budowania strategii rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Są one realizowane na podstawie planów zadań, uwzględniających priorytety: Nauka, Edukacja, Baza, Otoczenie, Zarządzanie. W planie zadań nie wykazuje się przedsięwzięć o charakterze ciągłym.

Strategie rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych oraz odpowiadające im plany zadań są przyjmowane do realizacji, z zachowaniem uprawnień organów kolegialnych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów, która dokonuje oceny ich zgodności ze strategią rozwoju UJK.

Plan zadań związanych z realizacją strategii UJK i opracowuje Rektor, a zatwierdza Senat. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Uczelni i odpowiadającego mu planu zadań  stanowi element sprawozdania  rektora i jest przedkładane pod obrady Senatu co najmniej raz w roku. Aktualizacja i modyfikacja strategii rozwoju Uczelni winna uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne i finansowe.

 

Kielce, 7.03.2012


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka