A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Pomoc materialna

Wnioski, wymagane dokumenty, regulamin, szczegółowe ustalenia
(stan na 14.09.2016r.)


Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów

 

wrzesień 2016

 

Zgodnie z postanowieniem regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2016 r. do czerwca 2017 r. (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2016r.).

 


Stypendium socjalne

Wysokości stypendium socjalnego:

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

 

X-VI

X-VI

   0,00 – 200,99 zł

550 zł

700 zł

       201,00 – 400,99 zł

470 zł

620 zł

401,00 – 530,99 zł

400 zł

550 zł

531,00 – 668,20 zł

330 zł

480 zł

668,21 – 890,99 zł

260 zł

410 zł

        891,00 – 1043,90 zł

190 zł

340 zł


 

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015r. - 1975 zł.


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  • Kwota minimalnego stypendium rektora wynosi 500 zł
  • Kwota maksymalnego stypendium rektora wynosi 1 350 zł
Stypendium I-go stopnia 3 pkt.
Stypendium II-go stopnia 2 pkt.
Stypendium III-go stopnia 1 pkt.

Za sumę punktów z poszczególnych stopni przyznaje się następujące kwoty stypendium:

Liczba punktów Kwota stypendium
1 pkt. 500 zł
2 pkt. 650 zł
3 pkt. 800 zł
4 pkt. 900 zł
5 pkt. 1000 zł
6 pkt. 1050 zł
7 pkt. 1100 zł
8 pkt. 1 150 zł
9 pkt. 1 200 zł
10 pkt. 1 250 zł
11 pkt. 1 300 zł
12 pkt. 1 350 zł

Stypendium specjalne

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu przyznawane jest świadczenie w wysokości:

za znaczny stopień niepełnosprawności 300 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności 250 zł
za lekki stopień niepełnosprawności 200 zł

 


Zapomoga

Ustala się wysokość zapomóg z tytułu:

  1. chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego – 550 zł
  2. nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków   – 400 zł
  3. nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków   – 400zł
  4. nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą  - 400 zł
  5. innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach - 400 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem  14 września 2016 roku.