Opis systemu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stawiając sobie za cel strategiczny zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie, biorąc jednocześnie pod uwagę postanowienia Deklaracji Bolońskiej, wytyczne określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Europejską i Polską Ramę Kwalifikacji utworzył Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK).

Zapoczątkowany wskutek wprowadzenia ogólnouczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia proces budowy kompleksowej polityki ukierunkowanej na doskonalenie jakości kształcenia ulega ciągłemu doskonaleniu, odpowiadając zmieniającym się standardom europejskim i polskim wymaganiom prawnym. Jego przejawem jest zaimplementowanie w Uniwersytecie Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), uchwalonej pod koniec 2015 r. Zgodnie z Ustawą zmienił się sposób opisu uzyskiwania kwalifikacji, zgodnie z odpowiednim poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), w tym kwalifikacji na poziomie 6-8, odnoszących się bezpośrednio do kwalifikacji nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego.

W rozumieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „jakość” obejmuje doskonalenie „zarządzania jakością kształcenia” oraz doskonalenie „jakości zarządzania instytucją” poprzez pomiar stopnia realizacji oczekiwań kluczowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz wdrożenie mechanizmów, które minimalizują odchylenia pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi rezultatami. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach celem poprawy jakości kształcenia, realizuje także działania doskonalenia jakości w obszarze zarządzania zasobami Uczelni tj.: finansów, infrastruktury dydaktyczno-naukowej i teleinformatycznej, wiedzy oraz kadry.

W ostatnich latach w oparciu o unijne środki w znacznym stopniu rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę dydaktyczno-naukową Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na obszarze kampusu uczelnianego powstał gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) z Uniwersyteckim Centrum Danych (UCD), wybudowano Centrum Języków Obcych (CJO) oraz Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (CPiB), a na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym utworzono laboratoria, wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczną i sprzęt specjalistyczny. Wśród nich znajdują się unikatowe na skalę kraju Laboratoria Mikrobiologii, Cytologii i Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Fizyki Jądrowej i Medycznej, Laboratorium Badań Geoekosystemów. W uzupełnieniu do rozbudowy Kampusu Uniwersyteckiego i stosując w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju, Uczelnia zapewniła lepsze warunki infrastrukturalne pozostałym wydziałom. Wyrazem tego była budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej (CEART) przy Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Powstanie obiektu edukacyjnego CEART znacznie poprawiło warunki i jakość kształcenia poprzez zagwarantowanie studentom dostępu do wysokiej jakości bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych oraz usług edukacyjnych na poziomie europejskim. Stworzono miejsca, gdzie mogą odbywać się spotkania o tematyce artystycznej, konferencje, sympozja, pokazy, performance, koncerty. Zrealizowano również dużą inwestycję na Wydziale Nauk o Zdrowiu (projekt MEDIC), gdzie powstały wysoko funkcjonalne pracownie dydaktyczne dla rozwoju praktycznych umiejętności medycznych: ratownictwa medycznego,  biostatystyki, kinezyterapii, umiejętności pielęgniarskich i umiejętności położniczych oraz utworzono ogólnodostępne Centrum Informacji Medycznej (CIM). Kolejną inwestycją na tym wydziale była jego rozbudowa w celu stworzenia zaplecza naukowo-badawczego nauk medycznych (projekt MEDREH), między innymi na potrzeby prowadzenia nowego kierunku lekarskiego. Najnowszą inwestycją Uczelni jest Centrum Rehabilitacji i Sportu (CRiS), której celem jest prowadzenie prac badawczych nad innowacyjnymi metodami leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach ochrony zdrowia oraz w zakresie nauk o kulturze fizycznej. To również miejsce gdzie realizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla naszych studentów. W nowoczesnym obiekcie znajduje się m.in. wielofunkcyjna hala sportowa, sala ćwiczeń i nowoczesna siłownia.

W zakresie infrastruktury teleinformatycznej, korzystając z unijnego wsparcia finansowego, zakupiono i wdrożono nowoczesne systemy informatyczne, a w szczególności:

 • zbudowano nowoczesną sieć szkieletową administrowaną z ośrodka zarządzania siecią, zlokalizowanego w Uniwersyteckim Centrum Danych;
 • zapewniono kompleksową ochronę zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami i nadużyciami pochodzącymi z Internetu;
 • zapewniono na wybranych obszarach Uniwersytetu bezprzewodowy dostęp do Internetu;
 • udostępniono pracownikom i studentom usługę eduroam – łatwej i bezpiecznej metody dostępu do sieci Internet dla środowiska akademickiego;
 • wyposażono Centrum Przetwarzania Danych w wirtualne systemy serwerów i pamięci masowych;
 • zwiększono efektywność systemu łączności UJK;
 • udostępniono zestawy wideokonferencyjne zlokalizowane w budynkach Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Rektoratu, przeznaczone dla pracowników do realizacji wideokonferencji służących nauce i dydaktyce;
 • wdrożono Zintegrowany System Informatyczny obejmujący obsługę toku studiów i administracji Uczelni oraz dorobku naukowego i rozliczania projektów.

W ramach poprawy jakości w obszarze zarządzania wiedzą i kadrą uczelni podjęto także działania zmierzające do stworzenia systemu kompetencyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, obejmującego pracowników administracyjnych oraz kadrę dydaktyczną, w ramach którego określone zostały kluczowe kompetencje. Opracowano zadaniowe i kompetencyjne opisy stanowisk pracy oraz stworzono system motywacyjny pracowników. Dopełnieniem tych działań będzie cykliczne badanie poziomu satysfakcji i oczekiwań pracowników względem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wysoki poziom nauczania zagwarantowany jest przez współpracę i wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Te wypracowywane są między innymi na cyklicznych spotkaniach  reprezentantów nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów wszystkich wydziałów, pracowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, tworzących Uczelnianą Komisję ds. Jakości  Kształcenia. Jej posiedzenia są miejscem spotkań, wspólnego dialogu, współpracy i podejmowania  wielu  działań z zakresu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • stosowne rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
 • Statut Uczelni,
 • zarządzenia i pisma okólne Rektora,
 • uchwały Senatu,
 • regulaminy studiów wraz z załącznikami.

System obejmuje:

 • prezentację polityki jakości kształcenia Uczelni/Wydziału,
 • zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturą związaną z dydaktyką,
 • organizację studiów,
 • programy studiów,
 • proces kształcenia, warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych i skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia,
 • etykę realizacji procesu dydaktycznego,
 • zasady obsługi administracyjnej,
 • promocję  systemu jakości Uczelni/Wydziału,
 • ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Istotny element systemu jakości kształcenia stanowią wewnętrzne procedury, na poziomie uczelni – procedury ogólnouczelniane, na poziomie wydziału – procedury wydziałowe. Podlegają one ciągłemu przeglądowi i aktualizacji. Aktualnie, po likwidacji kilku procedur, w tym ich konsolidacji w roku akademickim 2016/2017, wśród procedur ogólnouczelnianych funkcjonują:

 • Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - wzór i oznaczanie procedur
 • Procedura tworzenia, modyfikowania oraz zniesienia kierunków studiów wyższych /studiów doktoranckich i podyplomowych,
 • Procedura oceny skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia,
 • Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia,
 • Procedura obsługi toku studiów,
 • Procedura upowszechniania informacji,
 • Procedura ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,
 • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów,
 • Procedura procesu dyplomowania,
 • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich,
 • Procedura hospitacji zajęć,
 • Procedura udziału studentów w zajęciach do wyboru,
 • Procedura rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

W związku z wejściem w życie Ustawy 2.0 w roku akademickim 2018/2019 podjęto prace nad dostosowaniem procedur WSZJK do obowiązujących przepisów ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Po zakończeniu prac zatwierdzone procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Ponadto powołano Zespól ds. opracowania nowej struktury jakości w Uniwersytecie.

Celem Systemu jest budowanie kultury jakości – wspólnej odpowiedzialności za kształcenie.

Zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jest Polska Komisja Akredytacyjna, Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM), Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, których ocena decyduje o randze jednostki i poziomie jakości kształcenia.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ukonstytuowała funkcjonowanie szeregu podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania o charakterze projakościowym. W roku akademickim 2012/2013 zostały one związane w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Wewnętrzny  System  Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Został on wprowadzony uchwałą Senatu Nr 26/2013 (aktualnie obowiązuje Uchwała Nr 84/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia).

Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form studiów, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wydziałów i innych jednostek dydaktycznych Uniwersytetu. Poszczególne wydziały/jednostki opracowują szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie oraz modyfikują je pod wpływem rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i interesariuszy zewnętrznych.

Zakres i sposób funkcjonowania Systemu:

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące. Dotyczą one przede wszystkim:

 • organizacji procesu dydaktycznego,
 • realizacji procesu kształcenia,
 • zasobów ludzkich i materialnych wydziałów jako podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni i jednostek międzywydziałowych,
 • funkcjonowania wydziałów jako podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni i jednostek międzywydziałowych w środowisku zewnętrznym.

Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Każda jednostka wchodząca w skład struktury Systemu realizuje zadania szczególne, wynikające ze specyfiki jej działalności.

W skład dokumentacji na poziomie Uczelni wchodzą przede wszystkim:

 • dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa 2,0, Statut UJK, Regulamin studiów i studiów doktoranckich, uchwały Senatu, zarządzenia i pisma okólne Rektora ),
 • procedury ogólnouczelniane (Księga Procedur),
 • instrukcje.

W skład dokumentacji na poziomie Wydziału wchodzą przede wszystkim:

 • dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa 2,0, Statut UJK, Regulamin studiów i studiów doktoranckich, Uchwały Senatu, zrządzenia Rektora, Uchwały Rady Wydziału, zarządzenia Dziekana),
 • procedury wydziałowe,
 • instrukcje, regulaminy.

Skład i zakres działania zespołów/podzespołów/zespołów czasowych UKJK określają Zarządzenia Rektora (Zarządzenie Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Zarządzenie Nr 78/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia).

Bieżącą obsługą administracyjną Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, wspomaganiem działań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz koordynacją przedsięwzięć zmierzających do zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie zajmuje się Biuro Jakości Kształcenia.

Słownik terminów WSZJK:

studia wyższe

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

studia pierwszego stopnia

forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia

studia podyplomowe

forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje  co najmniej pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych

forma studiów

studia stacjonarne i studia niestacjonarne

studia stacjonarne

forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa punktów ECTS, objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów

studia niestacjonarne

forma studiów wyższych, w której mniej niż połowa punktów ECTS, objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów

kierunek studiów

prowadzone przez uczelnię kształcenie, przyporządkowane do co najmniej jednej dyscypliny nauki/sztuki

program studiów

opis procesu kształcenia, który określa:

1) efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art.7 ust. 3 tej ustawy;

2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;

3) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.

plan studiów

element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy i kody przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć i ich wymiar, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć,

standardy kształcenia

zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

to zbieżny z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), sposób określania, porządkowania oraz opisywania kwalifikacji, obejmujący zarówno efekty uczenia się uzyskane w procesie edukacji formalnej (szkoły, uczelnie) oraz pozaformalnej - osiąganej poza systemem szkolnictwa ogólnego, zawodowego czy wyższego (np. kursy kwalifikacyjne, językowe, specjalistyczne – certyfikowane) ), a także efekty uczenia się realizowane w ramach edukacji nieformalnej (np. doświadczenie i praktyka zawodowa, staże, praktyki studenckie, uczenie się samodzielne). Polska Rama Kwalifikacji stanowi integralną część Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w którym obowiązują jednolite, określone i spójne standardy opisywania kwalifikacji oraz procedury przypisywania odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji. Efekty uczenia się objęte Polską Ramą Kwalifikacji oraz ramami wszystkich krajów korzystających z tych założeń są zbieżne z Europejską Ramą Kwalifikacji i odpowiadają jej poszczególnym poziomom

 

Przydatne Linki:

Polska Komisja Akredytacyjna – www.pka.edu.pl
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych – www.mz.gov.pl/wwwmz
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – www.uka.amu.edu.pl
Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – https://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji European Association for Quality Assurance – www.enqa.eu
Fundacja Rektorów Polskich – www.frp.org.pl
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – https://nawa.gov.pl/

Krajowa Reprezentacja Doktorantów – www.krd.org.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl
Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – www.psrp.org.pl
Polski Portal Edukacyjny – www.edu.info.pl
Strona Programu Erasmus – www.erasmus.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – www.frse.org.pl
Fundusz stypendialno–szkoleniowy – www.fss.org.pl
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – www.krasp.org.pl
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – www.rgsw.edu.pl
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – www.fnp.org.pl
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – www.6pr.pl

 

Ostatnia aktualizacja: styczeń  2019 r.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka