Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ocena zewnętrzna

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/c1559aef93252daabd158a4d4108b082.pdf

Jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (jeśli takie są prowadzone) dokonywana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Znowelizowanej ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) przyniosła zmianę w regulacjach dotyczących systemu oceny jakości kształcenia w polskich uczelniach. Dokonując zmian ww. regulacji kierowano się założeniem, że ocena jakości kształcenia prowadzona przez PKA powinna mieć charakter merytoryczny i powinna być przeprowadzana w oparciu o klarowny zestaw kryteriów. Zmiany w ustawie PSW polegają m.in. na odejściu od konieczności weryfikowania przez PKA funkcjonowania formalnej struktury wewnętrznego systemu zapewniania jakości w myśl zasady, że miarą kultury jakości powinna być sprawność działania tego systemu. Zgodnie z tym założeniem ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej powinna podlegać skuteczność działania systemu, a nie jego formalny opis.

Modyfikując sposób działania PKA, określono przede wszystkim na poziomie ustawowym jego zakres poprzez wskazanie, że Komisja dokonuje oceny programowej, tj. oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów. Zrezygnowano z oceny instytucjonalnej, która polegała na ocenie działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i była przeprowadzana w jednostce, w której wcześniej dokonano oceny programowej na większości prowadzonych przez nią kierunków studiów.

Kompleksowo określono obszary działania podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, dotyczące kształcenia na kierunku studiów, które aktualnie podlegają ocenie PKA w ramach oceny programowej. Kwestie istotne dla oceny jakości kształcenia to: programy kształcenia, standardy kształcenia, kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i międzynarodowych, infrastruktura wykorzystywana do realizacji efektów kształcenia oraz wsparcie studentów w procesie uczenia się.

czytaj więcej

 

Ocena programowa PKA

Wzory dokumentów obowiązujące od 1.10.2018 r.

>> Wzór raportu samooceny – profil ogólnoakademicki zobacz

>> Wzór raportu samooceny – profil praktyczny zobacz

>> Szczegółowe kryteria oceny programowej PKA wraz ze wskazówkami zobacz

>> Zmodyfikowane wskazówki dotyczące kryterium 4 zobacz

zobacz więcej

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka