Wewnętrzne akty normatywne

Uchwały Senatu UJK
 • Uchwała nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia misji i strategii rozwoju
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  Pobierz
 • Uchwała Nr 129/2020  z dnia 24 września 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 245/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Uczelnianego Systemu  Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
  Uchwała nr 245/2019
 • Uchwała nr 31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
 • Uchwała Nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 245/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 października 2019 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Uchwała Nr 172/2019  z dnia 12 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
  Pobierz
  Uchwała nr 43/2018
  Uchwała nr 50/2016
 • Uchwała  Nr 170/2019 z dnia 12 września 2019 roku sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
  Załącznik
 • Uchwała Nr 169/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
  Regulamin studiów
 • Uchwała Nr 119/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała nr 119/2019
  Pobierz skan z pieczątkami tekstu jednolitego w formacie pdf
  Pobierz tekst jednolity w formacie pdf
 • Uchwała Nr 49/2019 z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  Pobierz
  Załącznik
  Uchwała nr 64/2017
  Uchwała nr 18/2012
Zarządzenia Rektora UJK
 • Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 206/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania składu Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 276/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 95/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 238/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 216/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 211/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie  wytycznych dotyczących  budowy programu studiów oraz wzoru wniosku o utworzenie  nowego kierunku studiów wyższych 
  Pobierz
  Zarządzenie nr 127/2020
  Zarządzenie nr 22/2020 
 • Zarządzenie nr 210/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 166/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań ankietowych  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 21 sierpnia2020 roku w sprawie wprowadzenia wzorów ankiet wykorzystywanych w ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 8 maja  2020 r. w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych ( z późn. zm.)
  Pobierz
  Zarządzenie nr 132/2020 Pobierz
  Zarządzenie nr 117/2020 Pobierz
 • Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 18 marca 2020 roku uchylające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej z późniejszymi zmianami
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu Konkursu z zakresu promowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020 pod hasłem: „50 lat UJK – nasza jakość, nasza przyszłość”
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad wprowadzania procedur obowiązujących w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości  Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 113/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 19 października 2019 r. w sprawie organizacji studiów podyplomowych
  Pobierz
Pisma Okólne Rektora UJK

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka